ساختارهای اجتماعی

ساختارهای اجتماعی

واژگان سلبی
قطب بندی‏ها
مفاهیم بازنشستگی در متن
جان کلام متن
پیش‏فرض‏های متن
(منبع: صفری شالی،1392: 154)
3-8- روش‏شناسیآینده‏های بدیل
روش‏شناسی آینده‏پژوهانه این تحقیق بر چند پایه استوار است:
3-8-1-رویکرد تعمیق آیندهسهیل عنایت الله
در این روش، بر پایه نگرش‏های پساختارگرایی، و تبارشناسی تلاش می‏شود تا از سطح ظواهر و نمودهایمشهود پدیده گذر کرد وبه لایه‏های عمیق‏تر، و اساسی‏تر پدیده دست یافت.با رجوع به شکل 3-4محرک اساسی این تحقیق، ابتدا ظهور چالش‏هایی از قبیل افزایش تعداد بازنشستگان نسبت به شاغلان، بر هم خوردن توازن ورودی /خروجی‏های صندوق‏های بازنشستگی، فقدان نقدینگی کافی در صندوق‏ها، عدم تعادل منابع و مصارف، و…است که این چالش‏هادر سطح قابل رویت یعنی صندوق‏ها ظهور می‏کنند. با رجوع به شکل
3-3- تحلیل لایه‏ای عنایت الله چهار سطح دارد. لیتانی، علل اجتماعی، گفتمان/جهان‏بینی، و اسطوره /استعاره. عنایت الله روش تحلیل لایه‏ای خود را به شرح زیر بیان می‏کند، لایه لیتانی، سطح نخست هر پدیده است. با روند‏های کمی، مسایل و مشکلات ملموس سر وکار دارد. مثل وضعیت وخیم نسبت‏های مالی، بحران‏هاو شورش‏های اجتماعی و غیره. علل نظام‏مند اجتماعی، از جمله عوامل اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، سیاسی و غیره. مثلا افزایش نرخ سال‏مندی و امید به زندگی در این سطح است. تفسیر‏هابر اساس داده‏های کمی انجام می‏شود. معمولا تحلیل‏های کمی که توسط سازمان‏های بازنشستگی انجام می‏شود در این سطح است. در این سطح گفتمان‏ها به چالش کشیده نمی‏شود بلکه پرسش از سیستم بازنشستگی است که بطور نظام‏مند بتواند بر لایه اول تاثیر بگذارد.سطح گفتمان و جهان‏بینی. این سطح نقش مشروعیت‏بخشی به سطح نظام و پارامترها و کنش‏های لایه اول را دارد. یعنی این لایه‏های سطحی‏تر، کمی‏تر، و قابل رویت پدیده اجتماعی بر لایه‏ی عمیق‏تر گفتمان‏ها و جهان‏بینی‏های قرار دارد، که این گفتمان‏ها با ظرفیت فوق‏العاده‏ای دارند که کنش‏ها و ساختارهای اجتماعی منجر می‏شوند.سطح استعاره و اسطوره. در این سطح داستان‏های عمیق و الگوهای جمعی یعنی ناخودآگاه جمعی قرار دارند(815-829:1998(Inayatullah,. شکل 3-4نشانمی‏دهد که پدیده بازنشستگی براساس تحلیل لایه‏ای تبیین شده است.
لیتانی
روندهای کمی و مسایل(که اغلب مبالغه می‏شود و برای مقاصد سیاسی استفاده می‏شود)
علل اجتماعی
شامل عوامل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی
گفتمان‏ها/جهان‏بینی‏ها
ساختارهای عمیق‏تر اجتماعی، زبان‏شناختی، فرهنگی
استعاره و اسطوره
ساختارهای عمیق‏تر اجتماعی، زبان‏شناختی، فرهنگی

Share