سؤال کردن

سؤال کردن

مشام بر آن تیز کرده اند ؟» (همان، ص 1684).
نمونه های دیگری که از این واژه استفاده شده است :
صفحه 1686، صفحه 1736، صفحه 1739، صفحه 1740، صفحه 1813، صفحه 1817، صفحه 1819، صفحه 1820 و صفحه 1821.
3-3-4- اسطوره های پیامبران
1-3-3-4- آدم
«فقلنا یا آدَمُ اِنّ هذا عَدُوُّلَکَ و بزَوجِکَ فَلا یُخرِجَنَّکما مِنَ الجَنَّتِ فَتَسّقی»
« گفتم : ای آدم ! این ابلیس دشمن تو و دشمن تو همسر توست ! مبادا شما ا از بهشت بیرون کند که به زحمت و رنج خواهی افتاد ! » (سوره ی طه ، آیه ی 117)
خداوند متعال زمین را در دو نوبت خلق کرد ، کره ها را روی زمین بنا نهاد و زمین را بین همه ی کرات برکت داد آن گاه آسکان را از ماده ای شبیه گاز مشتعل ، آفرید و به آسمان و زمین دستور داد ، بیابید ! آسمانها و زمین گفتند : با میل آمدیم و سپس هر دو را مسخّر ساخت ، سپس خدا به عرش پرداخت و خورشید و ماه را مسخر خود ساخت و مقدر کرد تا وقت معلوم در گردش باشند ، آن گاه فرشتگان را آفرید تا همواره او را ستایش کنند و نامش را مقدس دارند و در عبادتش مخلص باشند.
پس از آن ، اداره ومشیت خداوند بدان تعلق گرفت که آدم و ذریّه او را بیافریند ، تا در زمین ساکن شوند و در آبادانی آن بکوشند .خداوند فرشتگان خود را در جریان گذاشت و به آن ها خبر داد که به زودی مخلوق دیگری می آفرینیم که در روی زمین منتشر می شوند. از منابع زیرزمین استخراج کنند و گروه گروه جای یکدیگر قرار می گیرند و زمین را حفظ می کنند . فرشتگان مخلوقاتی هستند که خدا آنان را جهت پرستش خود برگزیده است و نعمت خویش را بر آنان جاری و فضل خود را بر آنان مخصوص نموده است .
ملائک از راز خلقت و خلافت انسان بی خبر بودند ، لذا بر آنان گران آمدند که خدا موجودات دیگری را خلق کند ، زیرا خداوند فرموده بود که بیشتر این موجودات در تقوی و عبادت به پای فرشتگان نمی رسند ، پس آن ها ترسیدند که شاید اداره ی خدا را در خلقت انسان ، به خاطر قصور آنان در انجام وظیفه شان بوده است ، لذا بی درنگ به تبرئه ی خویش پرداختند و عرضه داشتند ؛ بار خدایا ! با این که ، ما همواره تسبیح و تقدیس تو را می نماییم ، چگونه اداره ی شما بر خلقت دیگری قرار گرفته است ؟
می خواهی آنان را روی زمین جانشین خویش قرار دهی ؟
آیا می خواهی این نو آفریدگان ، در منافع زمین با یکدیگر به اختلاف برخیزند و هر یک فواید آن را برای خویش بخواهند و آن گاه به فساد بپردازند و خون های فراوان بریزند و جان های پاک و منزه را بقاه کنند ؟
فرشتگان رمز خلقت انسان را سؤال کردند تا شبه ی آنان برطرف شود . خدای تعالی برای آن که فرشتگان از حیرت در آیند ، به آنان چنین پاسخ داد : «من راز آفرینش چیزی را می دانم که شما نمی دانید . من در خلافت انسان بر روی زمین حکمت دارم که شما بر آن وقوف ندارید . به زودی آن چه را خواستم خلق کنم و آن که را مایلم به نمایندگی خویش می گمارم . سپس آن چه بر شما مخفی است ، آشکار می گردد و شما آن را مشاهده می کنید . آن گاه فرشتگان را امر کرد ، چون من آدم را آفریدم و از روح خود در آن دمیدم همه (از جهت حرمت و عظمت آن روح الهی) بر او سجده کنید .»
خداوند ، پیکر آدم را از گل پخته آفرید ، سپس جان و روح در کالبد وی دمید و دستگاه عقل و حواسش را به کار انداخت و به اراده ی خدا چشمه ای از نور فضل و حکمت در او تجلّی یافت و نام و راز مخلوقات را بر او آشکار ساخت .سپس موجودات را برای ملائک ظاهر ساخت و ندا داد :
اگر شما راست می گویید نام و راز این موجودات را برای من باز گویید !
خداوند بدین وسیله خواست عجز فرشتگان را ثابت کند و محدودیت علمشان را آشکار سازد تا ملائک در یابند که حکمت خدا بر این تعلّق گرفته است که آدم در علم و دانش نیز شایسته و سزاوارتر از فرشتگان باشد و اولویت خلافت خدا در روی زمین با آدم است و این موضوع قابل انکار نیست . بنابراین فرشتگان اعتراف کردند که علمشان محدود است و بیش از آن چه که از تو آموخته ایم ، چیزی نمی دانیم و تو دانا و حکیمی .
آن گاه که آدم از فیض الهی بهره برد و از نور علم او منوّر گشت و به راز مخلوقات پی برد ، به امر خداوند از آن چه فرشتگان از آن عاجز بودند ، بر ایشان سخن بگوید .در این زمان برتری آدم آشکار گشت و فرشتگان رمز خلقت او را دریافتند . پس آن گاه خدا آن ها را امر کرد به جهت اعتراف به مقام آدم ، بر او سجده کنید . تمام ملائک با خضوع و فروتنی سجده کردند جز ابلیس که از فرمان خدا سرپیچی کرد .
ابلیس که در صف فرشتگان بود از سر کبر و توقع و خود خواهی با دستور خداوند مخالفت نمود و خودخواهی ابلیس به نافرمانی روی آورد و زیر بار سجده ی آدم نرفت .
خداوند از ابلیس پرسید سبب و علّت خودداری تو از سجده ی بر آدم چه بود ؟

Share