سبز اندیشان امروز

زیرساخت های فناوری اطلاعات

راهبرد و اهداف
مدیریت
ساختار
فرآیند
دانش و مهارت
پویایی های اجتماعی
شکل 16-2) چارچوب ماتریسی BEST برای پیاد سازی سیستم های سازمانی
مدیریت پروژه نیز تمرکز خود را بر تمام فرآیندهای ضروری برای طرح ریزی و نظارت بر پیاده سازی سیستم قرار می دهد. انتخاب و اجرای راهبرد پیاده سازی، انتخاب سیستم و پیاده سازی آن در سازمان، تشکیل تیم پروژه، مدیریت اسناد پروژه و غیره می شود
. این چارچوب همچنین مشتمل بر شش جنبه می شود که تبیین آن ها با توجه به هر بُعد ماتریس انجام می شود. این شش بعد بطور عمومی عبارتند از: (1) راهبرد و اهداف که شامل اهداف میان-مدت و بلند-مدت است. راهبرد و اهداف پیاده سازی سیستم باید با راهبرد و اهداف کسب و کار هماهنگ باشند. (2) مدیریت که درگیر فراگردهای اولویت بندی، تخصیص منابع، طرح ریزی و نظارت می شود. (3) ساختار که درگیر ارتباط بین عناصر سیستمی سازمان همچون فرآیندها، مردم و وسایل می شود. ساختار اختیارات و مسئولیت ها، ساختارهای تیمی و ساختارهای سیستم را در بر می گیرد. (4) فرآیند که شامل فراگردهای متمرکز در هر بعد می شود: فرآیندهای اولیه کسب و کار، فرآیندهای پشتیبانی و فرآیندهای مدیریت؛ فرآیند پروژه؛ و فرآیند طراحی و انطباق پذیری سیستم. (5) دانش و مهارت: که به دانش و مهارت های مورد نیاز در هر بعد اشاره دارد و در نهایت (6) پویایی های اجتماعی اشاره به رفتارها، هنجارها و شعائر افراد دارد. پویای های اجتماعی غالباً در ارتباطات و رویه های غیر رسمی قابل مشاهده است.
با توجه به تقاطع هر بعد و هر جنبه، 18 ناحیه (سلول) بوجود می آید. سازمان برای هر سلول ماتریس با توجه به اتفاقات و دانشی که درپیاده سازی سیستم های سازمانی پیشین با آن مواجه بوده، اتفاقاتی را ثبت می کند. اتفاقات مشابه تجمیع شده و برای هر اتفاق بین یک تا سه پرسش طراحی می شود تا به کمک آن آمادگی سازمان برای پیاده سازی سیستم جدید ارزیابی شود. با توجه به مجموع امتیازاتِ اکتسابی، میزان بلوغ سازمانی در هر سلول (ترکیب بعد و جنبه) و نقاط قوت و ضعف سازمان برای فرآیند پیاده سازی سیستم مشخص می گردد. بعنوان نمونه بلوغ زیاد در جنبه دانش و مهارت از بعد کسب و کار دائمی نشان می دهد که کارکنان درک کاملی در پذیرش و انطباق سیستم سازمانی با فرآیندهای کاری شان دارند. این چارچوب در انتها با توجه به میزان بلوغ ارزیابی شده هر یک از جنبه های ششگانه، یک نمودار عنکبوتی شش وضعیتی ترسیم می کند که مشخص می کند نقاط ضعف و قوت سازمان در کدام یک از این جنبه ها ملموس تر است (شکل 17-2).
اگر چه رویکرد این مدل مبتنی بر مدیریت تغییر است، منتهی پوشش خوبی که این مدل نسبت به جنبه های مختلف درگیر در فرآیند پیاده سازی یک سیستم سازمانی داده؛ از نقاط قوت متمایز و برجسته آن است.

شکل 17-2) نمونه نمودار عنکبوتی تولید شده توسط چارچوب ارزیابی BEST
ابدینور-هلم و همکاران (2003) در ارزیابی آمادگی سازمان؛ بر تاثیرگذاری نوع نگرش کارکنان در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان تاکید می کنند. آنها معتقدند نگرش های منفی؛ رفتارهای منفی و احساس ناخوشایندی پس از پیاده سازی ERP در پی خواهند داشت. درتحقیق آن ها بر این عامل بعنوان عامل اساسی آمادگی سازمان برای پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی تاکید شده است. بررسی آنها نشان داد که این نگرش ها ناشی از متغیرهای جمعیت شناختی سازمان، نوع کار (مدیریتی، سرپرستی، مهندس، کارگری و غیره) و ادراک کارکنان ( از ارزش، اهمیت و توانمندی این سیستم ها) هست.
کواک و لی (2008) نشان دادند تاثیرگذاری بر ادراکی که کارکنان از مفید بودن پیاده سازی ERP و کاربری ساده آنها دارند؛ ضمن افزایش آمادگی برای تغییر، در پیاده سازی موفق و تمایل استفاده از این سیستم ها موثر است. آن ها ارزیابی آمادگی سازمان را مبتنی بر آمادگی کارکنان برای تغییر تفسیر کردند.
رزمی و همکاران (2009) آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP را برگرفته از سه حوزه آمادگی سازمانی، آمادگی برای مدیریت پروژه و آمادگی برای مدیریت تغییر دانستند. آنها پس از یک بررسی جامع، عوامل حیاتی موفقیت را بعنوان عواملی که زمینه ساز آمادگی سازمان جهت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان هستند معرفی کرده و با شناسایی پانزده عامل؛ این عوامل را در پنج دسته طبقه بندی نمودند: پروژه، چشم انداز و اهداف، سیستم ها و فراگردها، فرهنگ و ساختارها و منابع انسانی. سپس آن ها با استفاده از مقایسات زوجی از نگاه افراد خبره شرکت برق ایران در قالب روش فراگرد شبکه ای تحلیلی فازی اهمیت عوامل مختلف را در سه حوزه یاد شده بدست آوردند. در این بررسی اهمیت زیر-عوامل منابع انسانی در آمادگی سازمانی؛ اهمیت زیر-عوامل مدیریت فرهنگ در آمادگی مدیریت تغییر؛ و اهمیت زیر-عوامل پروژه و منابع انسانی بطور توأمان در آمادگی مدیریت پروژه ، بالاتر از سایر عوامل ارزیابی شد (شکل 18-2).

شکل 18-2 ) مدل ارزیابی آمادگی پیاده سازی ERP ( رزمی و همکاران، 2009 )
شفایی و دبیری (2008) ضمن ارائه یک مدل تلفیقی از چارچوب EFQM و عوامل حیاتی موفقیت، به ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP پرداختند. آن ها در این مدل ابتدا عوامل تاثیرگذار بر پیاده سازی ERP را شناسایی کرده و سپس از دیدگاه افراد خبره، ارتباط آن ها را با عوامل مختلف چارچوب EFQM مورد ارزیابی قراردادند. این بررسی با توجه به دیدگاه خبرگان نشان داد که بالغ بر 85 درصد عوامل شناسایی شده با مدل EFQM مرتبط بودند؛ ضمن این که در حدود 37 درصد نقاط راهنمای مدل EFQM و شاخص های آن با CSF های پیاده سازی سیستم ارتباطی نداشتند. شفایی و دبیری (2008) پس از این همترازسازی ضمن ارائه یک نمودار گرافیکی- مشابه آن چه در شکل 17-2 نمایش داده شد- آمادگی سازمان را مبتنی بر پنج محور توانمندساز مدل EFQM (رهبری، خط مشی و راهبرد، افراد، شرکا و منابع، و فرآیند) ارزیابی کردند.
عابدینی (1384) در مطالعه خود، با توجه به نظرات افراد خبره، 18 عامل تاثیرگذار در آمادگی صنعت خودرو در ایران را مورد شناسایی قرار داده و پس از تحلیل عاملی، آن ها را در پنج عامل اصلی طبقه بندی کرد. این عوامل بترتیب عبارتند از: عوامل فرهنگی، توانمندی های سازمان، عامل حمایتی، عامل انگیزشی و زیرساخت های فناوری اطلاعات. وی سپس با نظرخواهی از افراد خبره برای مقایسات زوجی عوامل تاثیرگذار و انجام آزمون فریدمن نتیجه می گیرد که در بین عوامل تاثیرگذار حمایت مدیریت ارشد بیشترین، و دانش کافی در خصوص سیستم های موجود کمترین تاثیر را بر آمادگی سازمان در پیاده سازی ERP دارند. همچنین وی نشان داد که عامل حمایتی (از عوامل اصلی پنج گانه) بیشترین تاثیر را بر آمادگی سازمان دارد. عابدینی (1384) بحث می کند که درک بازار رقابتی نقش اساسی و تاثیرگذار در شناخت ERP و تمایل سازمان در حرکت بسوی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دارد.
مرادی (1384) ضمن شناسایی پیش نیازها و عوامل موثر بر پیاده سازی موفق ERP؛ آن ها را به عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تفکیک کرده و عوامل درون سازمانی را شامل زیر-عوامل راهبردی و تاکتیکی، و عوامل برون سازمانی را شامل زیر-عوامل فرهنگی و فنی می داند.
حنیفه زاده (1386) ضمن شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر در پیاده سازی ERP ؛ زمینه های امکان سنجی پیاده سازی چنین سیستم هایی را در شرکت های فعال ایران بررسی کرد. وی در مطالعه خود با استفاده از مصاحبه از 51 متخصص حوزه سیستم های اطلاعاتی و توزیع پرسشنامه بین 34 متخصص ERP نتیجه می گیرد که عوامل برون سازمانی و درون سازمانی مناسبی برای پیاده سازی ERP در کشور وجود ندارد. وی نشان داد که در بین عوامل برون سازمانی بترتیب زیرساختار و فرهنگ محیطی؛ و در بین عوامل درون سازمانی بترتیب تجربه BPR و حمایت مدیریت ارشد از بسترهای نامناسب ملی در پیاده سازی ERP هستند.

                                                    .