زندگی روزمره

زندگی روزمره

3 : استخوانبندی اصلی شهر در کنار بالاترین رده دسترسی درون و برون شهری واقع شده و دسترسی از نقاط مختلف و خارج شهر به استخوانبندی اصلی دارای سلسله مراتب است. ارتباط دهنده عناصر اصلی استخوانبندی، مهمترین راههای شهر می‌باشند.
4 : استخوانبندی اصلی شهر توسط شبکه‌ای از گذرهای اصلی به مجموعه‌های فرعی مرکز محلات شهر ارتباط و دسترسی می‌یابد. همه محله‌های شهر از طریق پیوند با راسته یا محور اصلی به عنوان ستون فقرات شهر که خود محور اصلی دسترسی شهر است، به کلیه عناصر دسترسی می‌یابند.
5 : هر یک از عناصر مهم استخوانبندی اصلی شهر حداقل دارای یک دسترسی از معبر اصلی بوده و در مواردی خاص مثل بازارها، از طریق معابر فرعی متعدد نیز با بخشهای مختلف شهر ارتباط داشته‌اند.
6 : برخی از عناصر استخوانبندی شهر (مثل بازارها و میادین شهری) دارای دو نقش عملکردی و ارتباطی بوده‌اند.
7: با پیوند یافتن عناصر و مجموعه‌های استخوانبندی شهر به شبکه راههای اصلی و پررفت و آمد شهر، این عناصر به گذرگاههایی عمومی تبدیل شده و در زمره شبکه دسترسی در آمده، سپس به نقش و اهمیت آنها در زندگی روزمره مردم افزوده شده و در نتیجه فعال ماندن، بقای آنها در مجموعه تحقق می‌یابد.
8 : به محدوده استخوانبندی اصلی شهر، دسترسیهای متعدد وجود دارد.
9 : نوع دسترسی به بخشها و عناصر استخوانبندی شهر با توجه به عملکرد آنان متفاوت میباشد.
ماخذ : نگارنده با برداشت از منابع، 1392
( جدول شماره 2-12 ) قانونمندیهای کلی ساماندهی استخوانبندی اصلی– ویژگیهای عملکردی
ویژگیهای عملکردی
قانونمندیهای کلی
الف : اجزای عملکردی
1 : اجزای عملکردی استخوانبندی شهر در دوره‌های تاریخی توسعه آن تا حدی متفاوت بوده و عملکرد غالب، تابع نقش و اهمیت عملکردی شهر در آن مقطع تاریخی است.
2 : عملکردهای حکومتی، فرهنگی، مذهبی، تجاری و خدماتی در اکثر شهرها از اجزای اصلی عملکردی استخوانبندی اصلی شهر می‌باشند.
3 : عملکردهای ادارای، گذران اوقات فراغت، تفریحی و توریستی در برخی شهرها، از نظر اهمیت در استخوانبندی شهر از عملکردهای ثانویه محسوب می‌شوند.
4 : کاربری پیوند دهنده مجموعه‌های عملکردی ویژه هر دوره تاریخی، راسته بازارها بوده‌اند.
5 : عناصر و فضاهایی با قابلیت تغییر عملکرد در محدوده استخوانبندی اصلی شهر، برای تکمیل مجموعه و تغییرات آینده، پیش‌بینی می‌شود.
ب : ترکیب و همجواری عملکردها
1 : عملکردهای اصلی به صورت ترکیبی از کاربریهای متنوع در مجموعه‌های شهری می‌باشند. حوزه‌های جداگانه‌ای نداشته و ممکن است در سطح استخوانبندی شهر، چند مجموعه جداگانه متعلق به دوره‌های مختلف از رشد استخوانبندی وجود داشته باشد.
2 : الگوی همجواری عملکردی عناصر در برخی شهرها به صورت وجود حوزه‌های جداگانه اما مرتبط به وسیله راههای اصلی می‌باشند.
3 : محدوده‌های عملکردی خاص در برخی از شهرها دارای حوزه‌های جداگانه ولی همجوار می‌باشند.
4 : حوزه عملکردهای مذهبی و اداری غالباً منفک از یکدیگرند و توسط راسته‌ای از فعالیت‌های تجاری و مذهبی پیوند می‌یابند.
5 : نوع عملکرد اصلی عناصر در موقعیت قرارگیری آنها در شهر و همجواری آنها با یکدیگر موثر بوده است.
6 : در الگوی همجواری عناصر، سلسله مراتب وجود دارد. عناصر اصلی شهر مجاور یکدیگر و مجاور شبکه راهها یا میادین اصلی شهر واقع شده و عناصر کم اهمیت‌تر در شبکه راههای انشعابی از محورهای اصلی واقع می‌شوند.
7 : در الگوی انتظام عناصر پیرامون میادین، گاه حوزه‌های عملکردی در اضلاع مختلف میدان واقع شده و توسط یک عملکرد دیگر مثل تجاری با یکدیگر پیوند می‌یابد.
ماخذ : نگارنده با برداشت از منابع، 1392

Share