زنان سرپرست خانوار

زنان سرپرست خانوار

احساس نابرابری
( منابع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و معرفتی )
طرد اجتماعی
بنابراین با توجه به نظر چلبی در مورد شادمانی و طرد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن دو نکته زیر قابل برداشت است:
1-رفع نیازهای مادی، امنیتی، ارتباطی و شناختی به شادمانی میانجامد.
2-عدم پاسخگویی مؤثر به نیازهای( مادی، امنیتی، شناختی، اجتماعی ) موجب احساس( نابرابری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و معرفتی ) و در نتیجه به طرد اجتماعی کشیده میشود.
ـ همچنین به منظور عدم تحمیل نظریات موجود در تبیین موضوع شادمانی زنان سرپرست خانوار و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر این احساس از زبان و ذهن این جمعیت و سپس رسیدن فرضیهای در این مورد و تطبیق آن با نظریات موجود، در مرحله اکتشافی تحقیق حاضر از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که استخراج مطالب نشان داد که طرد اجتماعی باعث ایجاد احساس بیانصافی در زنان سرپرست خانوار شده و از این طریق بر احساس شادمانی آنها تأثیر گذاشته است به طوری که تقریباً 87 درصد از این زنان این نحوی طرد شدن را متناسب با تلاشها و لیاقتهایشان نمیدانستند آنها در تمام روابط بین فردی خود از قبیل رابطۀ در محیطکار، رابطۀ دوستانه با خویشاوندان و اطرفیان … ، در برقراری رابطۀ منصفانه مشکلاتی را تجربه میکنند و احساس میکردند آسیب دیدهاند. با وجود اینکه آنها تمایل به ارتباط با دیگران داشتند از اینکه اطرافیان طرز برخوردشان با آنها نسبت به بقیه زنان فرق میکرد سخت احساس بیانصافی میکردند. مخصوصاً به وضعیت اقتصادی خود اشاره داشتند و معتقد بودن با توجه به تلاشهای که از صبح تا شب برای بدست آوردن هزینۀ زندگیشان میکنند نه درآمد درست و حسابی و نه مسکن مناسبی دارند و در کل هیچ پاداش منصفانهای دریافت نمیکنند و همچنین از نداشتن بیمه با وجود کارهای سختی مثل کار در خانهی مردم و دستفروشی… صحبت کردند. طبق گفتۀ آنها این موضوع باعث شده، که هیچوقت به شادمانی و آرامش نرسند. در کل با توجه به باور این گروه از زنان آنچه که از هر رابطهای نصیب آنها میشود چه حقوق، دستمزد و مزایای جانبی باشد و چه قدردانی و احترام متقابل و همکاری، غیرمنصانه است.
بنابراین چارچوب نظری این پژوهش بدین صورت میباشد: طبق نظر چلبی پاسخگویی مؤثر به نیازها ( مادی، امنیتی، ارتباطی و شناختی ) به احساس شادمانی میانجامد و از طرفی هم عدم پاسخگویی مؤثر به این نیازها به احساس نابرابری( اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و معرفتی) و در نتیجه طرد اجتماعی کشیده میشود.
منابع مطرودساز اجتماعی
عدم پاسخگویی مؤثر به نیازها
احساس نابرابری
ـ احساس شادمانی
طرد اجتماعی
همچنین در ارتباط با نتایج مصاحبههای انجام شده، طرد اجتماعی در زنان سرپرست خانوار، از طریق ایجاد احساس بیانصافی، شادمانی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
ـ احساس شادمانی
احساس بی انصافی
طرد اجتماعی
2-1-4. مدل تحلیلی
بر اساس نظریۀ چلبی و نتایج مصاحبهها مدل تحلیلی پژوهش حاضر بدین صورت قابل طرح میباشد.
منابع مطرودساز اجتماعی
عدم پاسخگویی مؤثر بر نیازها
احساس نابرابری
احساس بی انصافی

Share