زنان سرپرست خانوار

زنان سرپرست خانوار

تحقیر
استحقار
استحقار
استحمار
استحمار

نابرابری اجتماعی
نابرابری اجتماعی
نابرابری فرهنگی فرهنگی
نابرابری فرهنگی فرهنگی
منبع: بر گرفته از( چلبی، 1389: 16)
جمعبندی دیدگاه چلبی و شناسایی منابع مطرودساز اجتماعی: چلبی عدم پاسخگویی مؤثر به نیازها(امنیتی، شناختی، اجتماعی، اجتماعی ) را زمینهساز دسترسی نابرابر آحاد جمعیت(اعم از فردی و جمعی) به منابع ارزشمند چهارگانه، یعنی منابع اقتصادی(مثل ثروت و درآمد)، منابع سیاسی(مثل اقتدار و قدرت سازمان یافته)، منابع اجتماعی(مثل آبرو، حیثیت و منزلت اجتماعی) و منابع معرفتی (مثل انواع معارف و مهارتها) میداند و تشدید هریک از چهار نوع نابرابری عمده میتواند با ساز و کارهای اصلی مختص خود، موجب طرد و ظهور انواع محرومیت جدی برای اکثریت آحاد جامعه شود در مقابل، اگر نابرابری اجتماعی منجر به نابرابر ی اسمی (بیرونی) شود و یا حتی نابرابری درونی به طور بیرویه افزایش یابد، این میتواند باعث “نوعی انحصار” شود پیامد هر نوع انحصاری سبب طرد و محرومیت می شود.
منابع مطرودساز اجتماعی
عدم پاسخگویی مؤثر به نیازها
(امنیتی، شناختی، اجتماعی، اجتماعی)
احساس نابرابری
( منابع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و معرفتی)
طرد اجتماعی
جدول شماره(2-35): جمعبندی دیدگاه چلبی و شناسایی منابع مطرودساز اجتماعی
2-1-1-2-5-20. جمعبندی ادبیات نظری طرد اجتماعی و ارتباط آن با شادمانی زنان سرپرست خانوار
واکاوی نظریات احساس شادمانی، مشخص کرد که طرد اجتماعی و به صورت خاص عوامل تأثیرگذار بر آن مهمترین متغیرهای هستند که با احساس شادمانی زنان سرپرست خانوار در ارتباط است بنابراین ما به سراغ نظریات طرد آمدیم تا مهمترین این عوامل را شناسایی کنیم. با توجه به تعاریف و دیدگاههای متعددی که درباره طرد اجتماعی مطرح شد هر کدام به گونهای خاص به عوامل تأثیرگذار بر طرد اجتماعی پرداختهاند و هر یک از این عوامل تأثیرگذار که صاحبنظران طرد اجتماعی مدعی آن بودند، میتوانند پیامدهای متعدد روانی و اجتماعی را برای افراد ایجاد کنند. اما آنچه که در قسمت ادبیات طرد اجتماعی مدنظر پژوهش حاضر بوده است واکاوی فرایندهای که منجر به طرد اجتماعی میشوند تا با توجه به نظریات احساس شادمانی، مهمترین این عوامل را که با احساس شادمانی زنان سرپرستخانوار رابطه دارد را شناسایی کرده و در جهت هدف مورد نظر پژوهش حاضر حرکت کنیم. بنابراین میتوان اصلیترین عواملی را که منجر به طرد اجتماعی میشوند را به صورت زیر خلاصه کرد:
گسیختگی روابط اجتماعی بین فرد و جامعه(رویکرد همبستگی)
عدم مشارکت آزادانه فرد(رویکرد تخصصی سازی)

Share