رشته حقوق

زنان سرپرست خانوار

دانلود پایان نامه

«من شادمانی را در سلامتی و عمر با عزت تعریف می‌کنم. همین که خدا را داشته باشم و تن سالم به من بدهد تا کار کنم از زندگی‌ام راضیام».(زن 34 ساله ، علت طلاق).
جدول شماره(4-2): توزیع فراوانی تعریف احساس شادمانی
درصد
تعریف احساس شادمانی
87./.
حامی عاطفی
74./.
حامی مالی
40./.
سلامتی، تندرستی و داشتن ایمان قوی
طبق مصاحبهها زنان سرپرست خانوار در تعریف شادمانی در مرتبه‌ی اول تکیهگاه عاطفی و پس از آن تکیهگاه مالی را عامل مهمی دانسته‌اند؛ سلامتی، تندرستی و داشتن ایمان قوی از نظر این گروه در درجه‌ی سوم، عامل شادمانی بوده است. بنابراین زنان سرپرست خانوار شادمانی را در رسیدن به یک سری نیازهای اساسی میدانند.
4-1-4. یادآوری گذشته‌ی تلخ: زمینهساز افسردگی
اکثر زنان سرپرست خانوار دچار افسردگی‌های حاد و مزمنی هستند که نیازمند رسیدگی است. چهرههای خسته این زنان حاکی از رنج فراوان آنان در طی سال‌های متمادی است. اکثر آنان در هنگام مصاحبه با بغضی در گلو و گریه پاسخ می‌دادند. به‌طوری که به سادگی نشانههای افسردگی را در آنان یافت می‌شد. نتایج به‌دست آمده در گفتگو با آن‌ها نشان میدهد که اغلب آن‌ها دارای گذشته‌ای تلخ و دردناک بودند. بیشتر آن‌ها در پاسخ به این پرسش که “تعریفتان از غم و غصه چیست؟” به فقر و آسیبهای عاطفی و روانی دوران بچگی‌شان اشاره داشتند که به‌تدریج در طول زندگی وخیمتر و ناگوارتر شده بود. به گفته‌ی این زنان، همسرانشان وضعیتی مشابه آن‌ها داشتند و در نتیجه امکان تحرک و گذر از تنگدستی هرگز برایشان میسر نشده است. در واقع مشکلات و مسائل آن‌ها نسبت به گذشته به‌تدریج بیشتر شده و آن‌ها را با مشکلاتی مثل ازدواج ناموفق و در نهایت مسئولیت بزرگ کردن فرزندانشان مواجه کرده است. این گروه از زنان نه تنها پیش ازدواج، بلکه در ازدواج و پس از آن هم محرومیت را تجربه کردهاند و همچنان با آن درگیر هستند. آن‌ها تمام وقایع و تجربههای زیسته خود را به‌تدریج در مسیر محرومیت طی کرده‌اند و مشاهده‌ی این وضعیت که فرزندانشان هم مانند دوران کودکی خودشان با بدبختی بزرگ شدهاند، آن‌ها را از لحاظ روحی به شدت ضعیف کرده است. در نتایج حاصل از این مصاحبهها، زمینه‌ی افسردگی این زنان به چند مقوله تقسیم می‌شود:
فکر کردن به فقر و تنگدستی دوران کودکی
فکر کردن به ارضا نشدن نیازهای عاطفی در دوران کودکی
فکر کردن به ازدواج اجباری و ناموفق
فکر کردن به ناتوانی در پاسخ به نیازهای فرزندان
بیش از 67 درصد از زنان سرپرست خانوار به جایگاه اقتصادی پایین خانوادههایشان در دوران کودکی و این نکته اشاره داشتند که چگونه فقر و محرومیت در دوران کودکی مانع از پیشرفتهای بعدی‌شان شده و وضعیت فعلی آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است بنابراین بر اساس مصاحبههای به عمل آمده یادآوری فقر و تنگدستی دوران کودکی یکی از عوامل اصلی افسردگی این گروه از زنان بوده است.
«وقتی که به دوران کودکی‌ام فکر میکنم و به اینکه با بدبختی بزرگ شده‌ام؛ اینکه خانوادهام آنقدر پول نداشتند که مرا به مدرسه بفرستند تا اینکه وضعیتم اینجور شد، غصهام میگیرد» (زن 46 ساله، علت سرپرستی: زندانی بودن همسر).

مطلب مشابه :  شبکه های اجتماعی مجازی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید