زنان سرپرست خانوار

زنان سرپرست خانوار

«زنهای مثل ما احترامی یک زنی که شوهر دارد و وضع مالیش خوب است را ندارند. آنها خیلی بهتر و راحتتر از ما میتوانند هر کاری انجام بدهند هر مراسمی باشه میروند، خیلی کارهای بهتر و مفیدتری نسبت به ما انجام میدهند، به جای اینکه دستفروشی کنند میروند کلاسیهای هنری، سینما …» (زن 51 ساله، علت سرپرستی: متواری بودن همسر).
4-1-2-4. محرومیت از نیازهای سیاسی
در مصاحبه صورت گرفته حدود20 درصد از زنان به محرومیت از نیازهای سیاسی اشاره کردند و از احساس بیعدالتی و نبود امنیت و بی‌توجهی مسئولین رنج میبردند و همچنین با اشاره به فرزندانشان معتقد بودند اگر آن‌ها بتوانند با آرامش در ارتباط با دیگران درصدد تحقق اهداف خود پیشرفت کنند و سهمی در اجتماع داشته باشند و مورد بیتوجهی و توهین مسئولین قرار نگیرند، یک زندگی راحت خواهند داشت. این گروه از زنان به‌علت نبود عدالت در این زمینه احساس نابرابری میکردند.
«یک زن سرپرست خانوار وقتی زندگی خوب و راحتی دارد که خیالش از بچههایش راحت باشد. اگر بچههای من هم بتوانند مثل بچههای مردم امنیتی در این مملکت داشته باشند؛ به هر جا که مراجعه کنند؛ برای تحصیل یا کار، مسئولین هوای‌شان را داشته باشند، خیالم راحت می‌شود. من که مثل بعضیها خوششانس نیستم، میترسم بچههایم هم مثل خودم بشوند …» (زن 48 ساله، علت سرپرستی: فوت همسر).
«فکر کردن به اینکه همکلاسیهایم چقدر پیشرفت کرده‌اند و در این جامعه اینقدر تأثیرگذار هستند، آزارم میدهد. زندگی راحت برای من در تحرک و پیشرفت تعریف میشود. اینکه در چیزی که هستم نمانم، پویا باشم و در اجتماع مفید باشم و احساس امنیت کنم؛ یعنی وقتی که به سازمانی مراجعه میکنم به‌خاطر فقیر بودنم مرا رد نکنند. مسئولین باید عدالت را رعایت کنند تا بتوانم موقعیت اجتماعی خوبی کسب کنم و به اطرافیانم بفهمانم هیچ چیزی از آنان کم ندارم. به‌طور کلی در این راه هیچ مانعی نباشد که امنیت را از من بگیرد. آن وقت است که احساس رضایت و راحتی میکنم» (زن46 ساله، علت سرپرستی: فوت همسر).
جدول شماره (4-1): توزیع فراوانی محرومیت از نیازهای اساسی
درصد
محرومیت از نیازهای اساسی
80./.
محرومیت از نیازهای اقتصادی
67./.
محرومیت از نیازهای فرهنگی
60./.
محرومیت از نیازهای اجتماعی
20./.
محرومیت از نیازهای سیاسی
طی مصاحبه با زنان سرپرست خانوار مشخص شد که میزان محرومیت از نیازهای اقتصادی مهمترین عامل در تعریف یک “زندگی راحت” نسبت به مابقی نیازها بوده و پس از آن محرومیت از نیازهای فرهنگی بیشترین فراوانی را داشته است. محرومیت از نیازهای اجتماعی پس از آن و در نهایت محرومیت از نیازهای سیاسی قرار دارد. همچنین مجموعه‌ی این محرومیتها، زمینه‌ی شکلگیری احساس نابرابری را در جمعیت نمونه فراهم کرده بود.
4-1-3. فقدان حامی عاطفی و مالی: زمینهساز نداشتن احساس شادمانی
پرسش سوم مصاحبهی انجام گرفته با زنان سرپرست خانوار این بود که “شادمانی را چگونه احساس و تعریف میکنید؟” بیشتر آن‌ها در پاسخ به داشتن حامی عاطفی و مالی اشاره کردند. در واقع نبودن همسری که نیازهای عاطفی و مالی آن‌ها را برآورده سازد یا خویشاوندان درجه‌ی یکی که بتوانند در این زمینه به آن‌ها تکیه کنند، آن‌ها را عذاب میداد. البته تعدادی هم سلامتی، تندرستی و داشتن ایمان قوی را شادمانی میدانستند. در کل با توجه به گفته‌ی این زنان میتوان گفت: «شادمانی یعنی اینکه از لحاظ عاطفی و مالی، حامی و تکیهگاه مناسبی داشته باشی تا نیازهای اساسی زندگیت تأمین شود» در نتیجه در این خصوص به سه مقوله میتوان اشاره کرد:

Share