رشته حقوق

زنان سرپرست خانوار

دانلود پایان نامه

3-1-7-2-2-2-2.احساس نابرابری اجتماعی
تعریف نظری:
با توجه به نتیجۀ مصاحبههای صورت گرفته با زنان سرپرست، منظور از نابرابری اجتماعی دسترسی نابرابر آنها به نیازهای اجتماعی مانند داشتن ارتباط خوب با همسایهها و خویشاوندان و همچنین داشتن اعتبار و نفوذ در میان آنها و اعتماد به اطرافیان میباشد و بنا به عقیده چلبی، مراد از نابرابری اجتماعی، دسترسی آحاد جمعیت (اعم از فردی و جمعی) به منابع اجتماعی مثل آبرو، حیثیت و منزلت اجتماعی است که با ساز وکار استحقار به طرد اجتماعی منجر میشود. بنابراین این متغیر را با توجه به نتایج مصاحبهها و تعریف چلبی با ” اعتماد، آبرو، حیثیت و منزلت اجتماعی ” شاخصسازی میشود.
تعریف عملیاتی:
سطح تحلیل این پژوهش ایجاب میکند، احساس نابرابری اجتماعی که جامعه نمونه نسبت به منابع اجتماعی در مقایسه با اطرافیانش دارد، سنجیده شود. بنابراین شاخصساری متغیر احساس نابرابری اجتماعی با اعتماد، آبرو، حیثیت و منزلت اجتماعی و با 5 مورد که در تمام ابعاد آن، با یک گویه مشترک یعنی؛ وضعیت شما نسبت به اطرافیانتان چگونه است؟ سنجیده میشود. در بعد احساس نابرابری اجتماعی، گویهها در موارد؛ اعتبار و نفوذ در بین اطرافیان، شأن و منزلت اجتماعی، آبرومندی و اعتماد به اطرافیان انجام یافته است. همچنین متغیر احساس نابرابری اجتماعی در قالب طیف لیکرت شش گزینهای مقیاسبندی شده است، که طیف خیلی ضعیفتر از دیگران(کد 0)، ضعیفتر از دیگران(کد 1)، تا حدی ضعیفتر از دیگران(کد 2)، مثل دیگران(کد 3 )، بهتر از دیگران(کد 4)، خیلی بهتر از دیگران(کد 5 ) بیانگر نمودی از نابرابری اجتماعی است.
3-1-7-2-2-2-3.احساس نابرابری فرهنگی
تعریف نظری:
با توجه به نتیجۀ مصاحبههای صورت گرفته با زنان سرپرست خانوار، منظور از نابرابری فرهنگی دسترسی نابرابر آنها به نیازهای فرهنگی که در داشتن تحصیلات کافی، کسب مهارت و توانایی و در نهایت شغل مناسب تعریف میشود. طبق تعریف چلبی، نابرابری فرهنگی، به معنای دسترسی نابرابر آحاد جمعیت (اعم از فردی و جمعی) به منابع فرهنگی مثل انواع مهارتها و معارفها است که با ساز و کار استحمار به طرد اجتماعی منتهی میشود. بنابراین این متغیر را با توجه به نتایج مصاحبهها و تعریف چلبی با انواع مهارتها و معارف شاخصسازی میکنیم. در واقع نابرابری در دسترسی به معارف و مهارتها به این معنی است که چقدر افراد در زمینۀ تحصیلات، توانایی، مهارت، شغل مناسب، موفقیت و انگیزه برای انجام وظایف خود نسبت به دیگران احساس نابرابری میکنند.
تعریف عملیاتی:
این متغیر با توجه به نتیجۀ مصاحبۀ صورت گرفته و نظر چلبی به صورت احساس نابرابری فرهنگی جامعه نمونه نسبت به اطرافیانشان با شاخص مهارتها و معارف و با 7 مورد؛ تحصیلات کافی، داشتن شغل مناسب، احساس موفقیت، داشتن اطمینان نسبت به تواناییهای خود، داشتن مهارت برای زندگی بهتر، داشتنن افتخار نسبت به توانایی، دارا بودن ویژگیهای مثبت و درست انجام دادن وظایف محوله، که در تمام ابعاد آن، با یک گویه مشترک یعنی؛ وضعیت شما نسبت به اطرافیانتان چگونه است؟ سنجیده شده است. همچنین متغیر نابرابری فرهنگی در قالب طیف لیکرت شش گزینهای مقیاسبندی شده است، که طیف خیلی ضعیفتر از دیگران(کد 0)، ضعیفتر از دیگران(کد 1)، تا حدی ضعیفتر از دیگران(کد 2)، مثل دیگران(کد 3 )، بهتر از دیگران(کد 4)، خیلی بهتر از دیگران(کد 5 ) بیانگر نمودی از نابرابری اجتماعی است.
3-1-7-2-2-2-4.احساس نابرابری سیاسی
تعریف نظری:
بنا به گفتۀ زنان سرپرست خانوار منظور از نابرابری سیاسی دسترسی نابرابر آنها به نیازهای سیاسی(اقتدار، امنیت، عدالت و بیتوجهی مسئولین) میباشد. همچنین چلبی در خصوص تعریف نابرابری سیاسی میگوید؛ نابرابری سیاسی به معنای دسترسی نابرابر افراد جامعه به منابع سیاسی مثل اقتدار و قدرت سازمان یافته است که با ساز وکار استبداد به طرد اجتماعی میانجامد. بنابراین این متغیر را با توجه به تعریف زنان سرپرست خانوار و نظر چلبی در منابع سیاسی مثل”اقتدار، امنیت، عدالت و توجه مسئولین” شاخصسازی میشود.
تعریف عملیاتی:
همانطور که ذکر شد بنا بر سطح تحلیل پژوهش حاضر، بعد ذهنی نابرابرهای اجتماعی در نظر گرفته شده است، بنابراین در این پژوهش احساس نابرابری سیاسی که فرد نسبت به اطرافیان خود دارد با شاخص اقتدار، امنیت، عدالت و توجه مسئولین و با 4 مورد که در تمام ابعاد آن، با یک گویه مشترک یعنی؛ وضعیت شما نسبت به اطرافیانتان چگونه است؟ سنجیده میشود. این احساس در موارد؛ فرصت دخالت در تصمیمگیری و برنامهریزیهای دولتی(چقدر نیازهای این جمعیت به عنوان گروه اجتماعی در برنامهریزیها مورد توجه برنامهریزان قرار میگیرد)، داشتن اطمینان و امنیت از پیشرفت فرزندان بر اثر ابزار لیاقت و شایستگی، احساس برابر بودن با دیگر افراد جامعه در برابر قانون و رعایت شدن اصول اخلاقی از سوی مسئولین هنگام برخورد با آنها سنجیده و در قالب طیف لیکرت شش گزینهای مقیاسبندی شده است، که طیف خیلی ضعیفتر از دیگران(کد 0)، ضعیفتر از دیگران(کد 1)، تا حدی ضعیفتر از دیگران(کد 2)، مثل دیگران(کد 3 )، بهتر از دیگران(کد 4)، خیلی بهتر از دیگران(کد 5 ) بیانگر نمودی از نابرابری اجتماعی است.
جدول شماره(3-2): شاخصهای متغیر احساس نابرابری
مفهوم
ابعاد
شاخص

مطلب مشابه :  کودک و نوجوان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید