رشته حقوق

زنان سرپرست خانوار

دانلود پایان نامه

منابع اقتصادی، ثروت و درآمد
1- درآمد کافی2- برخورداری از مسکن مناسب3- دسترسی به موارد غذایی اصلی4- میزان دسترسی به وسایل نقلیه 5- استفاده از امکانات بهداشتی و درمانی مناسب
نیازهای اجتماعی
اعتماد، آبرو، حیثیت و منزلت اجتماعی
1- اعتبار و نفوذ در بین اطرافیان 2- شأن و منزلت اجتماعی 3- آبرومندی 4- احساس کمتر بودن و ضعف 5- اعتماد
نیازهای اجتماعی
نیازهای فرهنگی
انواع مهارت ها و معارف ها
1-داشتنن تحصیلات کافی.2- داشتن شغل مناسب احساس موفقیت 3- داشتن اطمینان نسبت به تواناییهای خود 4- داشتن مهارت برای زندگی بهتر 5- افتخار نسبت به توانایی 6- دارا بودن ویژگیهای مثبت 7- درست انجام دادن وظایف محوله،
نیازهای سیاسی
اقتدار، امنیت، عدالت و توجه مسولین
1- نیازهای شما به عنوان یک گروه اجتماعی در برنامهریزیها مورد توجه برنامهریزان قرار میگیرد 2- داشتن اطمینان و امنیت از پیشرفت فرزندان بر اثر ابزار لیاقت و شایستگی3- احساس برابر بودن با دیگر افراد جامعه در برابر قانون4- رعایت شدن اصول اخلاقی از سوی مسئولین هنگام برخورد با آنها
3-1-7-2-2-2. متغیر مستقل: احساس نابرابری اجتماعی
رابرتگر(1377) احساس نابرابری را مقایسه، ادراک، ارزیابی و سرانجام نتیجهگیری از شرایطی میدانند که تحت آن شرایط کنشگر در مییابد در مقایسه با دیگران به طور برابر به منابع ارزشمند دسترسی ندارد، این احساس از آنجا ناشی میشود که کنشگر درک میکند، بین آنچه که خود را مستحق آن میداند و آنچه که میتواند به دست آورد، شکاف وجود دارد(جواهری، 1391: 115). همچنین چلبی(1382) معتقد است که مردم جامعه بیش از آن که از نابرابری واقعی رنج ببرند، از احساس ذهنی نابرابری یا نابرابری ادراک شده رنج می برند. این احساس ذهنی موجب مشکلات عدیدهای میشود از جمله پیامدهای آن افزایش اضطراب اجتماعی، کاهش کرامت و حرمت انسانی، کاهش حساسیت نسبت به حقوق اکثریت، کاهش اعتماد اجتماعی و کاهش تمایل به اخلاق مسئولیت و نظایر آن میباشد(همان). بنا به عقیده چلبی نابرابریهای اجتماعی به صورت نابرابری اجتماعی، نابرابری اقتصادی، نابرابری فرهنگی و نابرابری سیاسی در سطح جامعه دیده میشود. اما از آنجا که واحد تحلیل در این پژوهش فرد میباشد بنابراین میزان احساس نابرابری در هر یک از ابعاد آن سنجیده میشود بنا به عباراتی به موازات وجود هر یک از این نابرابریها یک نوع احساس نابرابری نیز وجود دارد، بدین معنا که شخص، شرایطی را که در آن زندگی میکند در مقایسه با شرایط زندگی اطرافیانش، ناعادلانه احساس میکند. در واقع سوألاتی که در مورد پاسخگویی مؤثر به نیازها مطرح بود در این قسمت در مقایسه با اطرافیان سنجیده میشود تا میزان احساس نابرابری در هر بعد مشخص شود. در ذیل به تعریف مفهومی و عملیاتی هر یک از ابعاد احساس نابرابری اجتماعی میپردازیم.
3-1-7-2-2-2-1.احساس نابرابری اقتصادی
تعریف نظری:
بنا به عقیده چلبی، نابرابری اقتصادی به معنای دسترسی نابرابر آحاد جمعیت به منابع اقتصادی مثل ثروت و درآمد است که با ساز و کار استبداد به طرد اجتماعی میانجامد. همچنین با توجه به نتیجۀ مصاحبه با جمعیت هدف نیاز اقتصادی(خوراک، پوشاک، مسکن) به عنوان اصلیترین نیاز زنان سرپرست خانوار مطرح شد که این جمعیت به دلیل دسترسی نابرابر به این منابع احساس نابرابری میکردند. بنابراین با توجه به نتیجۀ مصاحبه با زنان سرپرست خانوار و همچنین تعریف چلبی نابرابری اقتصادی در “ثروت و درآمد” شاخصسازی میشود.
تعریف عملیاتی:
همانطور که گفته شد بنا به سطح تحلیل این پژوهش، احساس نابرابری اقتصادی در جامعه نمونه در مقایسه با اطرافیان سنجیده میشود. بنابراین این بعد از متغیر حاضر به صورت احساس وضعیت جامعه نمونه در مقایسه با اطرافیان و با شاخص ثروت و درآمد و با 5 مورد که در تمام ابعاد آن، با یک گویه مشترک یعنی؛ وضعیت شما نسبت به اطرافیانتان چگونه است؟، سنجیده میشود. گویههای این متغیر در موارد؛ درآمد کافی برخورداری از مسکن مناسب، دسترسی به موارد غذایی اصلی، میزان دسترسی به وسایل نقلیه، استفاده از امکانات بهداشتی و درمانی مناسب انجام گرفته است. همچنین این متغیر در قالب طیف لیکرت شش گزینهای مقیاسبندی شده است، که طیف خیلی ضعیفتر از دیگران(کد 0)، ضعیفتر از دیگران(کد 1)، تا حدی ضعیفتر از دیگران(کد 2)، مثل دیگران(کد 3 )، بهتر از دیگران(کد 4)، خیلی بهتر از دیگران(کد 5 ) بیانگر نمودی از احساس نابرابری اجتماعی است.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوععملکرد شرکت، حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، تحریم های اقتصادی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید