رشته حقوق

زنان سرپرست خانوار

دانلود پایان نامه

طرد اجتماعی
طرد اجتماعی
ـ احساس شادمانی
2-1-5. فرضیههای پژوهش:
با الهام از نظریه چلبی و مصاحبههای انجام گرفته میتوان اینگونه گمانهسازی کرد که در بین زنان سرپرست خانوار عدمپاسخگویی مؤثر به نیازها به کاهش احساس شادمانی منجر میشود و همچنین به نظر میرسد عدم پاسخگویی مؤثر به نیازها با ایجاد احساس نابرابری منجر به طرد اجتماعی شده است و طرد اجتماعی هم از طریق شکل دادن به احساس بیانصافی بر شادمانی زنان سرپرست خانوار تأثیر منفی گذاشته است. اما در نهایت با توجه به شرایط و وضعیت جمعیت نمونه این پژوهش و با تمرکز به دستگاه چارچوب نظری پژوهش حاضر که بر گرفته از ادبیات نظری شادمانی و طرد اجتماعی و در رأس آن نظریه چلبی در مورد ربط دادن این دو متغیر به همدیگر است و همچنین تجربه زیسته زنان سرپرست خانوار از مطرودیت، میتوان گفت که طرد اجتماعی با ساز و کارهای منفی خود احساس شادمانی این قشر از زنان را کاهش میدهد.
بنابراین با توجه به مدل نظری تحقیق، فرضیات زیر قابل استنتاج میباشند که در بین زنان سرپرست خانوار:
عدم پاسخگویی مؤثر به نیازها، احساس نابرابری را افزایش میدهد.
عدم پاسخگویی مؤثر به نیازها، طرد اجتماعی را افزایش میدهد.
عدم پاسخگویی مؤثر به نیازها، احساس شادمانی را کاهش میدهد.
احساس نابرابری، طرد اجتماعی را افزایش میدهد.
احساس نابرابری، احساس شادمانی را کاهش میدهد.
طرد اجتماعی، احساس بیانصافی را افزایش میدهد.
احساس بیانصافی، احساس شادمانی را کاهش میدهد.
طرد اجتماعی، احساس شادمانی را کاهش میدهد.
3-1. مقدمه
چگونگی سنجش میزان احساس شادمانی و یا خوشبختی ذهنی افراد نیز یکی از مباحثی است که طی سالها، مورد جدال صاحبنظران این حوزه قرار گرفته است، ولی اکنون پس از چند دهه پژوهشهای معتبر، میتوان بیان کرد که شادمانی میتواند با گزارش خود افراد اندازهگیری شود(گالاتزر، 2000: 502). دورکیم نیز پیش از این در کتاب تقسیم کار اجتماعی بیان کرده بود: « تنها خود فرد برای داوری درباره خوشبختیاش شایستگی دارد؛ فرد اگر خودش را خوشبخت احساس کند، بیگمان خوشبخت است »(دورکیم، 1369: 262 ).
در فصل گذشته به طرح دیدگاههای نظری، تجربی، چارچوب نظری، مدل تحلیلی و فرضیات تحقیق پرداخته شد. در این فصل به بیان روش تحقیق، جامعۀ آماری، روش نمونهگیری و حجم آن، عملیاتی کردن مدل تحلیلی و سرانجام اعتبار و پایائی پرسشنامۀ ساخته شده، پرداخته میشود. برای رسیدن به این منظور مراحل زیر در این پژوهش طی شده است:
3-1-1. روش تحقیق
مطالعه حاضر از نوع کمی(پیمایش) بوده است از آنجا که هر تحقیق کمی هم دارای مقدمات و بررسیهای کیفی البته در معنای خودش شامل مصاحبه با گروههای مختلف و از جمله جمعیت مورد بررسی میباشد بنابراین پژوهش حاضر هم برای انتخاب بهترین تئوری و درک مفهوم شادمانی و عوامل ایجاد کنندۀ آن از منظر خود زنان سرپرست خانوار، مصاحبهای نیمهساختاریافته با تعدادی از این زنان انجام داده است و معنا و مفهوم متغیرها و مفاهیم را از زبان و ذهنیت خود جمعیت هدف شناسایی کرده است و سپس با روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه جهت جمعآوری اطلاعات در مرحلۀ کمی استفاده نموده است. زمان جمعآوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه، از اواخر بهمن تا اواخر اسفند 93 و با استفاده از پرسشنامه، از اوایل اردیبهشت تا آخر تیر 94 طول کشیده است. پیمایش یکی از روش‌های تحقیق اجتماعی است که در آن اعضای جامعه آماری به پرسش‌هایی در مورد موضوع مورد مطالعه محقق، پاسخ می‌دهند. آن‌ها این کار را یا از طریق پرکردن “پرسشنامه‌ای” که در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد و یا شفاهاً از طریق “مصاحبه” انجام می‌دهند(عضدانلو، 1388: 165). همچنین روش کیفی هر گونه واکاوی و تعمق در زندگی، تجربیات زیسته یا سپری شده، رفتارها، هیجانات، احساسات مردم و همین طور عملکرد سازمانی، نهضتهای اجتماعی پدیدههای فرهنگی و تعاملهای میان ملتها را در برمیگیرد (اشتراوس و کربین، 1998: 10-11). بنا بر آنچه که ذکر شد در این پژوهش ابتدا با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، تجربه زیسته جمعیت هدف نسبت به موضوع پژوهش برای محقق به نحو آشکاری باز شده و در بخش کمی از مفاهیم و مقولات استخراج شده از این مصاحبهها، برای تدوین مدل تحلیلی و عملیاتی کردن بعضی از متغیرها استفاده شده است. اما روش پیمایش در این پژوهش بعد از عملیاتی کردن متغیرها و مفاهیمها و تعیین شاخصها مربوط و ساختن گویه با استفاده از تکنیک پرسشنامه اجر گردیده است. سوألات مورد نظر در این پژوهش به صورت سوألات بسته با استفاده از طیف لیکرت و تعدادی سوأل باز بوده است.
3-1-2. جامعه آماری
جامعه آماری عبارت از مجموعۀ اشیاء یا نمودهایی که یک یا چند صفت مشترک داشته و یکجا در نظر گرفته میشود و آن را با نماد N نشان میدهند(منصورفر، 1384: 2). تعیین جامعۀ آماری هر تحقیقی با توجه به ضرورت موضوع و محدودیتهای علمی و امکاناتی که برای انجام تحقیق در دسترس محقق قرار دارد مشخص میشود بر این اساس جامعۀ آماری این پژوهش، زنان سرپرست خانوار تهران است. از جمله شرایط انتخاب جامعۀ آماری از این قبیل بوده است: 1- جمعیت هدف در تهران ساکن بوده یعنی شهرستانها و شهرهای کوچک اطراف تهران مدنظر نبوده است 2- علت سرپرستی این زنان طلاق و فوت، اعتیاد، متواری بودن، از کارافتادگی، بیماری و زندانی بودن همسر بوده است 3- محدودیت سنی در انتخاب جمعیت هدف مدنظر نبوده است 4- شاغلین و غیر شاغلین جزء جامعۀ آماری بوده است.
3-1-3. شیوه نمونهگیری و حجم نمونه
نمونهگیری در پژوهشهای کیفی و کمی تفاوت بسیار دارد انتخاب مشارکتکنندگان در پژوهش کیفی با هدف دستیابی به بیشترین اطلاعات در مورد پدیده مورد بررسی انجام میشود. در پژوهش کمی تأکید بسیار زیادی بر انتخاب تصادفی(شانس برابر برای انتخاب همه اعضای جامعه پژوهش) وجود دارد و نمونهگیری به صورت احتمالی انجام میگیرد اما در پژوهش کیفی نمونه پژوهش یا مشارکتکنندگان، انتخاب یا دعوت میشوند و نمونهگیری غیراحتمالی است که عناصر با شانس شناخته شده یا از پیش تعیین شده ای به عنوان آزمودنی انتخاب نمیشوند (رنجبر،1391: 238-244). در پژوهشهای کیفی به طور معمول تعداد نمونه کمتری احتیاج است علت آن فرض متفاوت در مورد دانش در پژوهشهای کیفی به نسبت پژوهش کمی میباشد در پژوهشهای کمی به دلیل اعتبار خارجی نیاز به نمونهگیری تصادفی و تعداد نمونه بیشتری وجود دارد(جلالی،1391: 311). همانطور که ذکر شد جمعیت مورد مطالعه این پژوهش زنان سرپرست خانوار تهران است که از دو روش نمونهگیری گلولهبرفی و نمونهگیری در دسترس برای انتخاب نمونه از میان آنها استفاده شده است. این پژوهش در قسمت مصاحبههای صورت گرفته با جمعیت هدف از روش نمونهگیری گلولهبرفی استفاده کرده است. یکی از رویکردهای متداول در نمونهگیری متوالی یا متواتر، نمونه گیری گلوله برفی است. این نوع نمونهگیری یک روش غیراحتمالی است که حالت انتخاب تصادفی نیز دارد. این روش زمانی مناسب است که اعضای یک گروه یا جامعه به راحتی قابل مشخص شدن نباشند در این روش پژوهشگر ابتدا افرادی را شناسایی میکند و پس از دریافت اطلاعات از آنها میخواهد که فرد یا افراد دیگری را به وی معرفی کنند(ببی، 1384). استفاده از روش اشباع داده در پژوهشهای کیفی به عنوان استاندارد طلایی پایاننمونهگیری در نظر گرفته میشود این پژوهش در طی مصاحبۀ با 30 نفر از زنان سرپرست خانوار تهران به اشباع نظری رسیده است.

مطلب مشابه :  امنیت در تجارت الکترونیک

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید