سبز اندیشان امروز

زمان و مکان

3-1 ابزار گرد آوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق با بهره گیری از کتب کتابخانه و مقالات مربوطه از سایتها مورد نظر انتخاب و بررسی گردید.
3-2 شیوه گرد آوری اطلاعات
شیوه گرد آوری اطلاعات بدینصورت است که کلیه بیتها در شاهنامه که به مسئله جهان پس از مرگ ارتباط پیدا میکند و همچنین بخشی از سروده‌های گات‌ها، کتاب آسمانی زرتشتیان، یا اوستا، نوشته‌های مقدس زرتشتیان، و پندنامه‌های موبدان که پیامی همچون بیت مورد نظر دارند، و با مطالب دیگر در کتبی که بعنوان رفرنس آورده شده یادداشت و دسته بندی می‌شوند.
3-1 شیوه تجزیه و تحلیل دادهها
شیوه کار توصیفی و تحلیلی است یعنی تعدادی از ابیات شاهنامه با بندها و قسمتهائی از گاتها که مطابق و مرتبط با موضوع تحقیق بوده است بررسی و نکات مشترک موجود مورد تحلیل قرار گرفت.
فصل چهارم
یافته های تحقیق
4- درآمد
شاهنامه شاهکاری ادبی است با موضوعاتی جامع و داستانهایی متنوع سراینده آن حکیم جامع الاطراف که جلوههایی مختلف از ادبیات حماسی، غنایی و تعلیمی را به نمایش میگذارد. بررسی ابعاد مختلف «شاهنامه» موجب شناخت بیشتر عظمت و شکوه این اثر همچنین سراینده آن میشود.
پند و اندرزهای فردوسی است که از آبشخورهای فکری دینی و قومی وی سرچشمه گرفته است و ازآنجا که عاطفه نهفته در آن انسانی است نه شخصی، جامعیت و شمول آن از زمان و مکان خاص فراتر است و همه آفاق را در بر میگیرد.
مرگ از بنمایههای مکرر و معنادار در متون حماسی است که در پرتو راز و رمزهای مختلفی تفسیر می شود و از بزرگترین دغدغههای قهرمان حماسه در رویارویی با هستی و مواجهه با کنش های گوناگون عرصهی جنگ ها و پهلوانیهای اوست.
ترس از مرگ چون کابوسی وحشتناک همیشه لذت و آرامش بشر را مکدر و خواب خوش وی را پریشان کرده است و شاید بتوان از آن به عنوان کهنترین ترس بشر یاد کرد که خود منشاء پیدایش دیدگاههای فلسفی و اسطوره ای فراوانی در طول تاریخ بشریت شده است. ( مقایسه جاودانگی در اساطیر زرتشت و سامی (رضایی مهدی )
شاهنامه چنان دنیای گوناگون و فراخی است که در باب آن هر قدر جست و جو بیشتر کنند، باز جای بررسی هست و کیست که بتواند ادعا کند که فراخنای چنین دنیایی را میتواند به تنهایی جولانگه اندیشه خویش سازد. (زرین کوب 1383: 109)
در نظر فردوسی، دنیا به سبب بی وفایی ها وگذرا بودن، قابل دل بستن نیست و این موضوع اصلا به معنای پوچ قلمداد کردن دنیا و زندگی نیست. آن چه به زندگی دنیایی معنا می دهد، پوچ بودنش نه، که هدفدار بودن آن است.
در شاهنامه، آن چه با شکوه تر، پایدارتر و پر رنگ تر جلوه میکند، زندگی است. مرگ تکهای است در آخر مرحلهی اول از زندگی بشر که چگونه زیستن را به او هشدار میدهد و به بخشهای مختلف زندگی معنا میبخشد.
در شاهنامه معمولا خطا کارانند که از مرگ میهراسند، زیرا اینان برای حفظ زندگی بدون پشتوانهی معنوی، ناگزیر از کج رفتند و چون مرگ را پایان زندگی و در معنای خاموشی و از دست دادن هر آن چه هست می دانند، هراسان میگردند، آن گاه خطاهای بسیاری از آنان سر میزند و دست به هر پلیدی میآلایند.
شاهنامه انسان را تک بعدی نمیخواهد، شاهنامه در پی انسانی است که در عین درست زیستن، شادزیستن، برخورداری از تمام نعمتهای دنیا، به زندگی در سرایی دیگر بیندیشد.
همه نیکویی باید و مردمی جوانمردی و خوردن و خرمی
جز اینت نبینم همی بهره ای اگر کهتر آلی و گر شهره ای
اگر ندارد زتو نام زشت بدان جا نیابی تو خرم بهشت
ج7/11
فلسفه ایران کهن که « مرگ » را بازگشت به جهان مینوی میداند، نقطه پیوند هستی و نیستی را در وجود انسان با واژه هایی چون « گیومرث» مینمایاند. در نزد ایرانیان روزگار باستان «کیومرث» نخستین فرد بشر بوده است. این اسم در اوستا « گیه مرتن garamartatanو در پهلوی « گیومرد» gayomard و در فارسی « گیومرث» است. « گیه » به معنای جان و زندگی است و مرتن که صفت است معنی «مردنی و در گذشتنی »می دهد و بر روی هم یعنی« وجود فانی »و مجازاً یعنی « انسان» زیرا کیومرث نمونه و سرآغاز همه انسانها است.
موضوع مرگ در اسلام از مسائل بسیار بنیادی است و آیه شریفه کل نفس ذائقه الموت

                                                    .