زمان و مکان

زمان و مکان

هرمان اته درباره خلاقیت فردوسی چنین میگوید:
«… ولی در باب حما سه و داستان باید گفت وی نه تنها خلاقیت داشته بلکه یکی از بزرگترین نمایندگان هنر داستان نویسی و یا استاد اول آن نوع شعر است، و بخصوص از لحاظ نمودار ساختن حقایق روحی و تعمق در احوال نفسانی کسی را یارای برابری با استاد نیست…»
آدولف آوریل، محقق، ادیب و نویسنده فرانسوی، فردوسی را «سراینده سرود آزادی » خواندهاست، ژان ژاک آمپر نویسنده، ادیب و منتقد فرانسوی او را «یکی از بزرگترین شاعران جهان» شمردهاست و شاهنامه را از همه حماسههای بزرگ جهان مثل «ایلیاد» و «ادیسه» و حماسههای معروف هندی برتر شمارد.
برتلس دانشمند روس نیز چنین میگوید: «مادام که در جهان مفهوم ایرانی وجود خواهد داشت، نام پر افتخار شاعر بزرگ هم که تمام عشق سوزان قلب خود را به وطن خویش وقف کرده بود جاوید خواهد ماند. فردوسی شاهنامه را با خون دل نوشت و به این قیمت خریدار محبت و احترام ملت ایران نسبت به خود گردید و یکی از بزرگترین و نایابترین گوهرها رابه گنجینه ادبیات جهانی افزود. »
یو.ن.مار میگوید:
«این اثر تا زمانی که این جهان برپاست باقی و راهنمای شعرا و نویسندگان خواهد بود.»
نل دکه درباره این حماسه ملی چنین گفت:«این حماسه ملی چنان با عظمت است که هیچ ملتی در روی زمین نظیر آن را ندارد. »
کاول مستشرق انگلیسی نوشت:
«این حماسه ادبی با هر چه که در دنیا بزرگ است به آسانی برابری میکند. ایلیاد در اروپا و شاهنامه در سراسر آسیا بی نظیر است.»
سنت بوو نویسنده و منتقد نامدار نیز گفته است:
«اگر بدانیم آثاری بدین عظمت در جهان پیدا میشود این چنین ساده لوحانه به خودمان مغرور نمی شویم.»
2-1-3 توحید از دیدگاه فردوسی
استاد ابوالقاسم فردوسی سخنوری است توانا و چیره دست، حکیمی است تیزبین و دور اندیش که خداشناسی محور اصلی کتاب «نامه با ستان» او راتشکیل میدهد.
ایمان و اعتقاد حکیم توس به خداوند یکتا به صورت اشعاری فوق العاده زیبا در کتاب او تجلی کرده است. «به نام خداوند جان و خرد » سر آغاز دل انگیز شاهنامه است و سپس ترنم روحانی کلام فردوسی در گوش جان طنین میافکند که خداوند بزرگتر و برتر از آن است که در محدوده فکر، اندیشه و گمان انسان بگنجد:
به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد
نیابد بد و نیز اندیشه راه که او برتر از نام و از جایگاه
نگنجد جهان آفرین در گمان که او برتر است از زمان و مکان
این نگرش حکیم توس از خداوند یا «جهان آفرین » از همنشینی ا و با قرآن کریم ناشی میشود. ناتوانی و عجز انسان از شناخت و توصیف خداوند در آیات بسیاری آمده است. از جمله این آیه:
سُبحانَهُ و تَعالی عَمّا یَقولونَ عُلوا کبیرا (اسراء/41)
یعنی: او پاک است و از آنچه میگویند بسی والاتر است.
حکیم توس بهترین سخن را گفتگو از «توحید» و وحدا نیت خدای یکتا میداند:
سخن هیچ بهتر ز توحید نیست به نا گفتن و گفتن ایزد یکی است
و ستایش جهان آفرین را سر آغاز هر سخن میداند:
نخستین سخن چون گشایش کنیم جهان آفرین را ستایش کنیم

Share