زمان ارسال و دریافت داده پیام

زمان ارسال و دریافت داده پیام

2. پاراگراف (1) سوال می‌کند آیا الزام منبعث از آن در شکل یک قید و وظیفه است یا این که قانون به سادگی آثار و عواقبی برای اطلاعاتی که در شکل اصیل خود ارائه و یا حفظ نشده است لحاظ می‌نماید.
3. مقصود بند الف از پارگراف 1 موارد ذیل است :
الف) ضابطه و معیار برای ارزیابی تمامیت اطلاعات این است که اطلاعات باید کاملا ثابت و تغییر نکرده بماند. و این تغییرات جدای از افزودن هر ظهرنویسی و هر تغییری است که در دوره‌ی طبیعی ارتباطاتی، ذخیره سازی یا نمایش و …. حادث می شود.
ب) استاندارد معتبر و موثق خواسته شده، به لحاظ هدفی که بر آن اساس اطلاعات ایجاد شده و به لحاظ تمامی شرایط و جوانب مرتبط، مورد ارزیای و تقویم قرار خواهد گرفت.
4- مفاد این ماده در موارد ذیل قابل اجرا نمی‌باشد [………….].
ماده 9 – قابلیت پذیرش و قدرت اثباتی داده پیام
در نظام ادله اثبات دعوا، هیچ یک از قواعد حقوقی نباید بعنوان دلیل ایجاد شده، مقبولیت و قابلیت پذیرش داده پیام را انکار کند:
(الف) به صرف اینکه یک داده پیام است؛ یا
(ب) به این دلیل که داده پیام در قالب نسخه اصلی نیست، اگر آن بهترین دلیلی باشد که شخص آن را در این زمینه اقامه می‌کند.
(2) اطلاعات به شکل داده پیام باید قابلیت استناد داشته باشند. در ارزیابی قدرت اثباتی داده پیام، رعایت قابل اعتماد و اطمینان بودن شخص، حالت شخصی، حالتی که طی آن «داده پیام» ایجاد شده، یا ذخیره شده، یا ابلاغ و منتقل شده، به حالت قابل اعتماد و قابل اطمینان که در آن حالت انسجام اطلاعات حفظ شده ، به حالتی که در آن مبدع و پدیده آورنده شناسایی شده بود، و به هم عامل مرتبط دیگر.
ماده 10 – نگهداری داده پیام
1. جائیکه قانون ایجاب نماید که مدارک، اسناد یا اطلاعات مشخصی حفظ و نگهداری شوند، آن الزام بوسیله نگهداری «داده پیام» برآورده می‌شود، مشروط به اینکه شرایط ذیل فراهم شود :
الف) اطلاعات مزبور در دسترس ‌باشد و قابل استفاده برای ارجاعات بعدی؛ و
ب) «داده پیام» در همان قالبی نگهداری شود که ایجاد، تولید، ارسال یا دریافت شده بودند. یا بتواند در قالبی نمایش داده شود که اطلاعات برای ارائه دقیق، تولید، ارسال یا دریافت ‌شده اند؛ و
ج) چنین اطلاعاتی، در صورت وجود، توانایی نگهداری شناسه مبدا و مقصد داده پیام و تاریخ و زمان ارسال و دریافت داده پیام را داشته باشد.
2. الزام به نگهداری اسناد و مدارک، یا اطلاعات منطبق با بند 1 (بالا) به هراطلاعاتی که تنها هدف آن این است که بتوانند به شکل داده پیام ارسال و دریافت شوند، تسری داده نمی شود.
3. یک فرد ممکن است با استفاده از خدمات هر شخص دیگری، نیازی که در پاراگراف (1) گفته شد را برآورده کند به شرطی که شرایط بیان شده در زیرپاراگراف‌های (الف)، (ب) و (ج) پاراگراف (1) را برآورده کند
فصل 3 . ارتباط بین داده پیام ها
ماده 11 – تشکیل و اعتبار قراردادها
1- در زمینه تشکیل قرارداد، ایجاب و قبول می تواند به وسیله داده پیام ابراز گردد، مگر اینکه بوسیله طرفین قراردادچیز دیگری توافق شده باشد. در جائیکه داده پیام بعنوان قالب یک قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد، نباید اعتبار و قدرت اجرایی آن قرارداد بدلیل استفاده از داده پیام (که برای آن هدف مورد استفاده قرار گرفته است)، انکار گردد.
2- مقررات این ماده قابل اجرا در موارد ذیل نمی‌باشد: […….]
ماده 12 – به رسمیت شناختن، توسط طرفین داده پیام
1- آنچه مربوط می شود به رابطه بین اصل ساز (سازنده داده پیام) و مخاطب (دریافت کننده نهایی) یک داده پیام، آثار حقوقی، اعتبار یا قدرت اجرایی یک ابراز اراده یا سایر اعلام ها، نباید به صرف قالب و زمینه داده پیام بودن آن، مورد تردید یا انکار قرار گیرد.
2- مقررات این ماده قابل اجرا در موارد ذیل نمی‌باشد: […]
ماده 13 – خصوصیات داده پیام‌ها
1- یک داده پیام از طرف اصل ساز است اگر از طرف خود اصل ساز فرستاده شده باشد.
2- آنچه مربوط می شود به رابطه بین اصل ساز (سازنده داده پیام) و مخاطب (دریافت کننده نهایی) یک داده پیام، یک داده پیام از طرف اصل ساز تلقی می گردد اگر ارسال شده باشد توسط:

Share