زبان فارسی

زبان فارسی

کاتوزیان تهرانی، محمدعلی [تهرانی/ تهرانی کاتوزیان/طهرانی کاتوزیان]. فرهنگ کاتوزیان مشتمل بر بیش از سی‌و پنج هزار لغت ادبی و معمول از فارسی و عربی و ترکی و اروپایی و هندی و یونانی و سریانی. تهران: یلدا، 1373، بیست‌و پنج+824 ص.
(بیان نوع دستوری کلمات).
کار، فریدون. غلط ننویسیم. تهران: گوتمبرگ، 1333، 168ص.
(بیان ویژگی‌های دستوری برخی کلمات).
کارنگ، عبدالعلی. تاتی و هرزنی دو لهجه از زبان باستان آذربایجان. تبریز: بنگاه بازرگانی و مطبوعاتی واعظ‌پور، 1333، ص82ـ152.
گفتار سوم: فصل اول ـ دستور لهجه تاتی: اسم، کنایه، صفت، عدد، قید، شبه جمله، حرف، فعل، مصدر، صرف افعال؛ فصل دوم ـ دستور لهجه هرزنی: اسم، کنایه، صفت، قید، شبه جمله، حروف، فعل، صرف افعال.
ــــــ . خلخالی یک لهجه از آذری. [بی‌جا: بی‌نا]، 1334، 17ص.
خلخالی یک لهجه از آذری؛ لغات خلخالی؛ عدد در خلخالی؛ چند جمله از خلخالی.
ــــــ . دستور زبان کنونی آذربایجان. تبریز: [بی‌نا]، 1340، 52ص.
مبحث اسم؛ مبحث کنایه؛ مبحث قید؛ مبحث شبه جمله؛ مبحث ادات؛ مبحث عدد؛ مبحث فعل؛ مبحث فعل؛ طرز ترکیب جمله؛ وجه استفهامی افعال؛ اسم فاعل و اسم مفعول.
کاووسی‌نژاد، سهیلا. تهیه فهرست افعال مرکب (2330 واژه). تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی (چاپ نشده).*
ــــــ . شمار در اسم‌های فارسیِ زبان فارسی. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی (چاپ نشده).*
ــــــ . صفت در زبان فارسی. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی (چاپ نشده).*
کرستین‌سن، آرتور امانوئل(Christensen, Arthur emanuel). گویش گلیکی رشت (پژوهشی درباره شناخت گویش‌های ایرانی). ترجمه و تحشیه جعفر خمامی زاده. تهران: سروش، 1374، ص33ـ104.
دستور: آواها؛ ملاحظاتی درباره مصوت‌ها؛ ملاحظاتی درباره صامت؛ تکیه؛ افعال؛ قاعده صرف؛ فهرست افعال؛ پسوندها؛ شناسه‌های تعریف و تنکیر؛ اسم؛ صفت؛ اسامی اعداد؛ ضمایر؛ قید؛ حروف ربط.
کریمی دوستان، غلام‌حسین. کردی ایلامی: بررسی گویش‌ بدره. تهران: باغ‌نو، 1380، 315ص، جدول.*
کسروی، احمد. آذری یا زبان باستان آذربایجان. با مقاله تحقیقی احسان یارشاطر، پیشگفتار محمود گودرزی. مریلند: کتابفروشی ایران، [?]،121 ص.
گفتار یکم ـ مردم و زبان باستان آذربایجان؛ گفتار دوم ـ ترکی چگونه و از کی به آذربایجان راه یافته؟؛ گفتار سوم ـ چند سخن در پیرامون آذری؛ گفتار چهارم ـ نمونه‌هایی از آذری که در دست است؛ گفتار پنجم ـ آنچه از این نمونه‌ها برمی‌آید؛ گفتار ششم ـ نمونه‌هایی که شاید از آذری است؛ گفتار هفتم ـ نمونه‌هایی از آذری کنونی؛ کتابشناسی زبان آذری؛ نقد کتاب آذری از محمد قزوینی.
ــــــ . زبان پاک. تهران: ‍‍[بی‌نا]، 1332، 50ص.
گفتار یکم ـ آک‌های زبان؛ گفتار دوم ـ گونه‌های کار واژه‌ها؛ گفتار سوم ـ معنی‌های نزدیکی که به هم آمیخته؛ گفتار چهارم ـ پسوندها و پیشوندها؛ گفتار پنجم ـ واژه‌های نوینی که به کار می‌بریم، گام‌هایی در راه الفبا خواهیم برداشت؛ درباره زبان، فرهنگ.
ــــــ . زبان فارسی (پارسی). تهران: [بی‌نا]، 1316، 31+17+49+99ص.*
ــــــ . زبان فارسی و راه توانا گردانیدن آن. گردآورنده یحیی ذکاء. تهران: مؤ سسه مطبوعاتی شرق، [بی‌تا]، شش+83ص.
زبان فارسی؛ به سامان آوردن «کارهای» فارسی؛ گونه‌های گذشته (ماضی)؛ ماضی‌های کنونی؛ گونه‌های فرمایشی (امر)؛ وندهای فارسی «پیشوند و پسوند».
ــــــ . کاروند کسروی، مجموعه 78 رساله و گفتار. به کوشش یحیی ذکاء. تهران: کتاب‌های جیبی، 1356، ص 263ـ448ص.
(به بخش مقالات نگاه کنید.)

Share