زایمان طبیعی

زایمان طبیعی

این مطالعه به منظور تعیین اینکه آیا روش کار عملی با وجود مقالات قوی که از اپیزیوتومی انتخابی حمایت می‌کرد تغییر پیدا کرد یا نه انجام شده این کار با بررسی الکترونیکی بر روی داده‌هایی در زمینه اپیزیوتومی در بیمارستان دانشگاهی توماس جفرسون از سال 1983 تا 2000 کامل شد و نتایج نشان داد میزان اپیزیوتومی در 048/34 زایمان طبیعی به طور چشمگیری از 6/69% در سال 1983 به 4/19% در سال 2000 کاهش یافته است که چشمگیرترین میزان کاهش براساس:
سال انجام زایمان
نژاد افریقایی
زایمان خود به خودی اتفاق افتاد.
افزایش اپیزیوتومی در:
زایمان‌های با فورسپس
پارگی‌های درجه سه یا چهار
همچنین در زایمان‌هایی که وضعیت بیمه مشخصی دارند نیز ریسک اپیزیوتومی کاهش می‌یابد4.
2. مطالعه Gabort.T.Kovacs و همکاران با موضوع:
First Auystralian trial of the birth-training device Epi-No: A highly significantly increased Chance of an intact perineum
انجام مطالعه با شعار انجام ندادن اپیزیوتومی در طی تولد در استرالیا برای خانم‌هایی که اولین فرزند آنها متولد می‌شود آغاز شد.
هدف پروژه Epi No بهبود نتیجه تولد همراه با :
کاهش نیاز به وسایل در طی زایمان
کاهش میزان اپیزیوتومی
کاهش پارگی‌های واژینال
کاهش زمان مرحله دوم زایمان
و پرینه بدون دست‌کاری محسوب می‌شد اگر هیچ بخیه و سوچوی نداشت از گروه هدف خواسته شد متعهد شوند که برای 15 دقیقه در روز و به مدت 14 روز متوالی در هفته 37 بارداری وترم با ما همکاری کنند از خانم‌ها خواسته شد بالونی را درون واژن قرار دهند و آن را باد کنند تا جایی که ثابت شود و احساس کشش ایجاد کند. سپس از خانم ها خواسته شد از عضلات واژن برای لغزاندن آن به بیرون استفاده کنند به منظور تحریک مثل زمان زایمان دور ابتدا برای خارج کردن بالون می‌توانستند از دست نیز کمک بگیرند سپس آن را خالی می‌کردند و پس از استراحتی مجدداً این کار را چندین بار در روز انجام سپس وسیله را با آب و صابون شسته و این کار را در روزهای بعد نیز تکرار می‌کردند و این گروه با یک گروه 248 نفره کنترل مقایسه شدند از 48 بیمار انتخاب شده 9 نفر تحت سزارین قرار گرفتند و از 39 نفر باقی مانده نتیجه این شد که افرادی که وارد مطالعه شدند از زوش Epi No سود بردند خانم‌ها افزایش واضحی در پرینه سالم داشتند بعد از NVD (P<0.0001) و کاهش چشمگیر در پارگی پرینه (P<0.05) و یک کاهش در میزان اپیزیوتومی داشتند که البته از نظر آْماری قابل توجه نبود 286/0=P)9.
3. مطالعه Z.HIAEV و دوستان با موضوع
Impact of introduction of Seelective episiotomy policy on the rate of episiotomy and associated trauma
هدف ا این مطالعه ارزیابی تأثیر تغییر سیاست انجام اپیزیوتومی از استفاده روتین به استفاده انتخابی است و از 394/3 زایمان طبیعی که پرایمری گراوید هستند که در نهایت همراه با کاهش آسیب خلفی به پرینه کاهش میزان بخیه و افزایش آسیب به قدام پرینه بود13.
4. در مطالعه‌ای که در هنگ کنگ انجام شد با موضوع:
The practice of episiotomy in Public hospital in Hong Kong

Share