ریسک سیستماتیک

ریسک سیستماتیک

HMLS-B – – -0.255260 0.0000 – – – –
WML 0.178405 0.0235 0.205595 0.0042 – – – –
WMLS-B – – -0.036056 0.3399 – – – –
دوربین واتسون 2.143888 – 2.144271 – 2.103038 – 1.730050 –
آمارهF 37.53265 0.00000 86.19203 0.00000 46.37102 0.00000 51.18616 0.000000
0.577293
0.904451 – 0.559876 – 0.319278 –
4-4-10) تحلیل مدل‌های پژوهش برای پورتفوی SG
در جدول 4- 11،‌ نتایج مربوط به مدل‌های پژوهش برای پورتفوی SG ارائه شده است که به قرار زیر است:
مدل 4-1
در مدل 4-1 تمامی ضرایب به جز WML معنی‌دارند. ضریب مقدار ثابت (2.07) در سطح 5% خطا معنی‌دار است. ضرایب RM-RF(1.23)، SMB (0.55) و HML (1.01-) در سطح 1% خطا معنی‌دار هستند.
آماره دوربین واتسون این مدل (1.94) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است.آماره F مدل هم (128.07) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.82 است که نشان می‌دهد 82 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل4-2
در مدل 4-2 ضریب مقدار ثابت (2.12) در سطح 5% خطا معنی‌دار است. ضرایب RM-RF (1.25) و SMB (0.54) و HML (1.03-) در سطح1% خطا معنی‌دارند.
آماره دوربین واتسون این مدل (1.90) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم (167.72) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.82 است که نشان می‌دهد 82 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-3
در مدل 4-3 هیچ یک از ضرایب مقدار ثابت و RM-RF معنی‌دار نیستند.
آماره دوربین واتسون این مدل (2.24) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است.آماره F مدل هم از نظر آماری معنی‌دار نیست.
ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.01 است که نشان می‌دهد 1 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-4
در مدل 4-4 به جز ضریب WMLS-B بقیه ضرایب معنی‌دارند. ضریب مقدار ثابت (1.74) در سطح 5% خطا معنی‌دار است. ضرایب RM-RF (0.65)، SMB (0.54)، HML (0.57-)،‌HMLS-B (0.35 -) و WML (0.22) در سطح 1% خطا معنی‌دارند. آماره دوربین واتسون این مدل (2.05) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم (52.19) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.85 است که نشان می‌دهد 85 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
نتایج فرضیه‌های تحقیق:
با توجه به ضریب متغیر RM-RF در مدل CAPM (مدل 4-3)،‌ ریسک سیستماتیک بر میانگین بازدهی سهام در ایران دارای رابطه معنی‌دار نیست.
با توجه به ضریب مثبت و معنی‌دار متغیر SMB، اندازه شرکت بر میانگین بازدهی سهام در ایران تأثیر مثبت دارد.

Share