روش کتابخانه ای

روش کتابخانه ای

در این تحقیق دو روش کتابخانه این و پرسشنامه ایی است در بخش کتابخانه ایی از منابع موجود نمونه برداری می شود که در فصول پیشین به مطالبی از آن منابع اشاره کرده در روش پرسشنامه ایی با پر کردن پرسشنامه توسط 30 نفر از دانش آموزان سنین 15 تا 17 ساله دختر که در مقطع متوسط رشته علوم انسانی درس می خوانند نتیجه گیری می شود
ابزار تحقیق
ابزار مورد تحقیق پرسشنامه اول عزت نفس ( کوپراسمیت ) با مقیاس در جه یندی بلد و خیر شامل 58 سوال می باشد و پرسشنامه دوم تایید خویشتن ( راتوس ) با مقیاس درجه بندی کاملا درست ، درست ، تا اندازه ای درست ، تا اندازه ای غلط ، غلط ، کاملا غلط که شامل 30 سوال می باشد و پرسشنامه سوم اندازه گیری نگرشهای صمیمانه با مقیاس درجه بندی کاملا مخالف ، تا اندازه ای مخالف ، بدون نظر ، تا اندازه ای موافق ، کاملا موافق که شامل 50 سوال می باشد.
اعتبار و روانی ابزار تحقیق
همه آزمونهای بکار رقته در این تحقیق شرایط تهیه شدن را پشت سر گذاشته بشدت کنترل شده است بنا براین نتایج حاصل از آنها با نتایج آزمونهایی که خیلی اعتبار دارند ودر تمام دنیا شناخته شده اند قابل مقایسه خواهد بود نشانه هایی که در آزمونهای این تحقیق خواهید یافت وهدف آنها تفسیر نتایج شماست درهم موارد بر پاسخهای صدها مرد و زن استوار است وقتی به یکی از این آزمونها پاسخ می دهید در واقع می خواهید خودتان را با دیگران مقایسه کنید زیرا اهنجار ها از اجرای آزمونها در گروههای وسیع بدست آمده است این هنجارها اطلاعاتی به مراتب بیشتر از نظر من یا نظر سازنده یک آزمون معین منعکس می کنند زیرا هنجارها عبارتند از میانگینها یا در صدهایی ک از اجرای آزمونها در گروههای وسیع بدست می آید اعتبار این آزمونها ، با استفاده از روش اجرای مجدد ، در همه موارد بالاتر از 70% بوده است برای بررسی روایی بین نتایج آنها و نتایج سایر آزمونهای شناخته شده و معتبر ضریب همبستگی نزدیک به 80% بدست آمده است بررسی بالینی و مشاهدات روان شناختی نیز روایی این آزمونها را تایید کرده است بنابراین نباید در استفاده از آنها تردید به خود راه داد پس می توان نتیجه گرفت که آزمون های بکار رفته در این تحقیق پایایی لازم را دارا هستند و می تواند بعنوان ابزار جمع آوری مورد نیاز در تحقیق مورد استفاده قرار گیرد
روش آماری
در این تحقیق من از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده کردم .
فصل چهارم
جدول 1-4 : نمرات خام آزمودنی ها از پرسش نامه نگرش صمیمانه والدین و عزّت نفس در بین جوانان
xy y x ردیف
3800 1444 1000 38 100 1
4320 1296 14400 36 120 2
58018 2304 14641 48 121 3
6027 1681 21609 41 147 4
5600 1600 19600 40 140 5
4978 1444 17161 38 131 6
4392 1296 14884 36 122 7
5880 1764 19600 42 140 8
6056 2304 16129 48 127 9
5700 1444 22500 38 150 10
4416 1024 19044 32 138 11
6624 2304 19044 48 138 12
5112 1296 20164 36 142 13
6216 1764 21904 42 148 14
6768 2304 19881 48 141 15

Share