روش های کلاسیک

روش های کلاسیک

تیلور و همکاران (2008) روشهای آزمودن متغیر میانجی را به چهار دسته طبقه بندی کرده اند:
آزمون گام های علی
آزمون حاصلضرب ضرایب اثر
آزمون تفاوت ضرایب اثر
روش های نمونه گیری مکرر
روش کنی و همکاران (بارون و کنی، 1986؛ جود و کنی، 1981؛ کنی و همکاران، 1998) و همچنین روش معنی داری مشترک مک کینون و همکاران (2002، به نقل از تیلور و همکاران، 2008) تحت عنوان آزمون گام های علی طبقه بندی شده اند. روش کنی و همکاران (1986) مستلزم معنی داری آزمون اثرات کلی است، این مفروضه به دو دلیل مورد انتقاد قرار گرفته است. تیلور و همکاران (2008) ابراز می دارند که اولاً همان طورکه شرات و بالگر (2002) متذکر شده اند، تحلیل میانجی نسبت به رگرسیون سادهای که در روش کنی و همکاران (1986) فراهم می شود، می تواند توان بیشتری را برای آزمون ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته فراهم کند. این بدین معنی است که آزمون اثرات کلی ممکن است معنی دار نباشد صرفاً به این دلیل که این آزمون به اندازه آزمون میانجی نیرومند نیست. دوماً علامت اثرات مستقیم و میانجی ممکن است متضاد باشند یعنی همان طور که مک کینون و همکاران (2002، به نقل از تیلور و همکاران، 2008) در مورد مدلهای با یک متغیر میانجی گزارش کرده اند، اگر علامت اثرات مستقیم و میانجی متضاد باشند اثرات کل ممکن است به صفر برسد هر چند که اثر میانجی به طور معنی داری صفر نباشد. شرایط سه مسیره پیچیده تر است، از آنجایی که علایم اثرات میانجی با دو مسیر β6 β1 وβ3 β5 ممکن است مثبت یا منفی باشند پس این نکته در مورد شرایط سه مسیره نیز اهمیت دارد. بنابراین این احتمال وجود دارد که اثرات کل حتی با وجود میانجی معنی دار، به طور معنی داری متفاوت از صفر نباشد که این به خاطر علایم متفاوت اثراتی است که آن را تشکیل می دهند. و اما در آزمون معنی داری مشترک، در صورتی که ضریب اثر هر کدام از سه مسیر در مدل واسطه ای به طور معنی داری صفر نباشد، این آزمون ثابت می شود. این مسیرها شامل β1، β2 وβ3 در شکل یک می باشند. همان طور که توسط مک کینون و همکاران (2002، به نقل از تیلور و همکاران، 2008) مطرح شده است ضعف عمده آزمون معنی داری مشترک این است که برآوردی از اثر میانجی شده فراهم نمی کند و به آسانی نمی تواند برای تعیین فاصله اطمینان به کار برده شود.
آزمون حاصلضرب ضرایب. مک کینون و همکاران (2002، به نقل از تیلور و همکاران) دستهای دیگر از روشهای آزمون متغیر میانحی را آزمون حاصلضرب ضرایب نامیدند. همانند مدل های با یک متغیر میانجی، در آزمون حاصلضرب ضرایب برای اثرات میانجی شده، β1, β2, β3 به خطای استاندارد برآورد شده تقسیم شده و با توزیع نرمال استاندارد مقایسه می شود (هرچند این احتمال وجود دارد که توزیع β1, β2, β3 نرمال نباشد). خطای استاندارد توسط سه روش خطای استاندارد چند متغیری دلتا ، خطای استاندارد بدون سو گیری ، و خطای استاندارد دقیق محاسبه می شود. فرمولها در ذیل نشان داده شده اند.
S multivariate delta= b²1 b²2 s²b3 +b²1 b²3 s²b2 +b² 2b²3 s² b2
فرمول اول (1)
S unbiased = b²1 b²2 s²b3 ‏+ b²1 b²3 s²b2+ ‏ b²2 b²3 s²b1 – b²1 s²b2 s²b3 – b²2 s²b1 s²b3-b²3 s²b1 s²b2+ s²b1 s²b2 s²b3
فرمول دوم (2)
S exact = b²1 b²2 s²b3 ‏+ b²1 b²3 s²b2 ‏+ b²2 b²3 s²b1 +‏ b²1 s²b2 s²b3 ‏+ b²2 s²b1 s²b3+ ‏ b²3 s²b1 s²b2 ‏+ s²b1 s²b2 s²b3
فرمول سوم (3)
اولین فرمول گسترش کار سوبل از شرایط دو مسیره به سه مسیره است و دو فرمول دیگر بر اساس کار گودمن (1960، به نقل از تیلور و همکاران، 2008) است. سپس فاصله اطمینان محاسبه شده و در صورتی که فاصله اطمینان شامل صفر نباشد، فرض صفر رد می شود. اشکال عمده در استفاده از آزمون حاصلضرب ضریب اثر میانجی ها این است که توزیع حاصلضرب سه ضریب (β1, β2, β3) آن گونه که در آزمون فرض شده است، نرمال نیست (کرایگ ، 1936؛ اسپرینگر و تامپسون ، 1970، به نقل از تیلور و همکاران، 2008) که این منجر به کارآمدی ضعیف آزمون حاصلضرب ضرایب اثرها می شود.
آزمون تفاوت ضرایب. در مواردی که یک متغیر میانجی وجود دارد، برآورد اثر میانجی می تواند با به دست آوردن تفاوت بین ضریب متغیر وابسته و مستقل قبل و بعد از انطباق برای متغیر میانجی به دست آید. با توجه به اینکه گسترش این آزمون با یک متغیر میانجی به مدل های پیچیده به صورت سه مسیره با دو متغیر میانجی مورد بحث است هیچ آزمون تفاوت ضرایب روشنی برای اثر میانجی گری شده با سه مسیر وجود ندارد. همچنین با توجه به اینکه استفاده از این آزمون در مورد مدل های سه مسیره مشکل و طاقت فرسا است، استفاده از این آزمون توصیه نمی شود.
روشهای نمونه گیری مکرر. در چنین شرایطی که فرضیه های کلاسیک آماری دارای مشکلاتی هستند، روش نمونه گیری مکرر اغلب کارامدتر است زیرا این روش های کلاسیک قادر به حل فرضیه های پیچیده نیستند (منلی، 1997). همان طور که در بالا ذکر شد، بوت استراپ نیز یکی از روشهای نمونه گیری مکرر است که به طور گسترده به کار برده شده است؛ از جمله، مک کینون و همـکاران (2004)؛ بالن و استیـن (1990) و شرات و بالگـر (2002).
یافته های مربوط به فرضیه های با دو متغیر میانجی یا سلسله ای
در ادامه نتایج آزمون فرضیه های مربوط به مسیرهای غیرمستقیم با دو متغیر میانجی با استفاده از روش بوت استراپ صدکی و سوداری تصحیح شده و فاصله اطمینان گزارش می شود.
فرضیه 40. شیوه فرزندپروری مقتدر از طریق نوجویی و مشکلات رفتاری اثر منفی غیرمستقیم بر آمادگی اعتیاد دارد (شکل 5-4).

شکل 5-4: مدل سه مسیره روابط شیوه فرزندپروری مقتدر، نوجویی، مشکلات رفتاری و آمادگی اعتیاد.
نتایج آزمون فرضیه 40 در جدول 11-4 درج شده است.

Share