روش نمونه

روش نمونه

در سطح .95 تیمار اول کوچکتراز تیمارچهارم می باشد وهمچنین تیمار اول بزرگتر یا مساوی از تیمارچهارم نمی باشد چون بازه شامل عدد صفر می باشد.
درسطح .95 تیمار دوم کوچکتر ازتیمارچهارم می باشد وهمچنین تیماردوم بزرگتر یا مساوی ازتیمارچهارم نمی باشد چون بازه شامل عدد صفر می باشد.
درسطح .95 تیمار سوم کوچکتر ازتیمارچهارم می باشد وهمچنین تیمارسوم بزرگتر یا مساوی ازتیمارچهارم نمی باشد چون بازه شامل عدد صفر می باشد.
در سطح .975 تیمار اول کوچکتراز تیمارچهارم می باشد وهمچنین تیمار اول بزرگتر یا مساوی از تیمارچهارم نمی باشد چون بازه شامل عدد صفر می باشد
درسطح .975 تیمار دوم کوچکتر ازتیمارچهارم می باشد وهمچنین تیماردوم بزرگتر یا مساوی ازتیمارچهارم نمی باشد چون بازه شامل عدد صفر می باشد.
درسطح .975 تیمار سوم کوچکتر ازتیمارچهارم می باشد وهمچنین تیمارسوم بزرگتر یا مساوی ازتیمارچهارم نمی باشد چون بازه شامل عدد صفر می باشد.
در سطح .995 تیمار اول کوچکتراز تیمارچهارم می باشد وهمچنین تیمار اول بزرگتر یا مساوی از تیمارچهارم نمی باشد چون بازه شامل عدد صفر می باشد.
درسطح.995 تیمار دوم کوچکتر ازتیمارچهارم می باشد وهمچنین تیماردوم بزرگتر یا مساوی ازتیمارچهارم نمی باشد چون بازه شامل عدد صفر می باشد.
درسطح .995 تیمار سوم کوچکتریامساوی از تیمارچهارم نمی باشد چون بازه شامل عدد صفر می باشد. وهمچنین تیمارسوم بزرگتر یا مساوی ازتیمارچهارم نمی باشد چون بازه شامل عدد صفر می باشد.
جدول 2-7: فاصله اطمینان دو طرفه با استفاده از روش نمونه گیری دو مرحله ای برای سه دارو زمانی که داروی گروه چهارم تحت کنترل می باشد در سطوح مختلف
α=59%, 97.5%,99.5%
پارامتر
99.5% 97.5% 95%

با توجه به(2-7) جدول نتایج زیر حاصل می شود :
در سطح 95% داروی اول ، دوم و سوم تفاوت معنی داری با داروی گروه چهارم دارند چون بازه آن ها شامل عدد صفر نمی باشد .
در سطح 97.5% داروی اول و دوم تفاوت معنی داری با داروی گروه چهارم تحت کنترل دارند. ولی داروی گروه سوم تفاوت معنی داری با داروی گروه چهارم تحت کنترل ندارد، چون بازه شامل عدد صفر می باشد .
در سطح 99.5%داروی گروه اول تفاوت معنی داری با داروی گروه چهارم دارد ولی داروی گروه دوم و سوم تفاوت معنی داری با داروی گروه چهارم ندارد. چون بازه آنها شامل عدد صفر می باشد .
مقایسه فواصل اطمینان بدست آمده با استفاده از روش نمونه گیری یک مرحله ای ودو
مرحله ای درسطح α=59%, 97.5%,99.5%
همانطور که مشاهده می کنید نتایج مربوط به جداول (2-4) و(2-6) کاملا شبیه یکدیگر هستند پس نتیجه می گیریم که فواصل اطمینان یکطرفه همزمان بدست آمده با استفاده از روش نمونه گیری یک مرحله ای و دومرحله ای تفاوتی با یکدیگر ندارنداما با توجه به جداول (2-7)و(2-5)متوجه می شویم که طول فواصل اطمینان همزمان دو طرفه بدست آمده با استفاده از روش نمونه گیری دو مرحله ای کوتاهتر از طول فاصله اطمینان همزمان دو طرفه بدست آمده با استفاده از روش نمونه گیری یک مرحله ای می باشد .
در فصل بعد می خواهیم فواصل اطمینان همزمان یک طرفه و دوطرفه را با استفاده از روش نمونه گیری دومرحله ای برای را زمانی که چندین خانواده نمایی با بیش از یک کنترل با هم مقایسه می شوند را بدست آوریم.
فصل سوم

بدست آوردن فواصل اطمینان همزمان برای تفاضل پارامترهای مکان با بیش از یک کنترل

Share