روش نمونه

روش نمونه

(شمای2-1): واکنش استاندارد آمیدوآلکیل نفتولها با استفاده از بنزآلدهید، اوره و 2-نفتول در مجاورت فنیل فسفینیک اسید
2-3-1-1-انتخاب کاتالیزگر مناسب برای انجام واکنش
در پنج بوته چینی مختلف، مخلوطی از بنزآلدهید (106/0گرم، 1میلی مول)، اوره (12/0گرم، 2میلی مول)، 2-نفتول (144/0گرم، 1 میلی مول) و کاتالیزگرهای: فنیل فسفینیک اسید (014/0 گرم، 10 مول درصد)، نانو ) H3PW12O40/SiO26/0 گرم، 10 مول درصد)، مایع یونی اسیدی پیرولیدینیوم بی سولفات(018/0گرم 1میلی مول)، H3PW12O40 (3/0گرم، 10 مول درصد) و بوته آخر بدون کاتالیزگر در شرایط بدون حلال تهیه شد. آن گاه هر کدام از واکنش‌ها در دمای °C120 انجام و بعد از مدت زمان معین شده در جدول 3-1 واکنش متوقف شد.
مخلوط واکنش که حاوی فنیل فسفینیک اسید ، مایع یونی اسیدی پیرولیدینیوم بی سولفات، H3PW12O40 با آب سرد شسته، صاف شد و به دلیل محلول بودن فنیل فسفینیک اسید، مایع یونی اسیدی پیرولیدینیوم بی سولفات،H3PW12O40 در آب، کاتالیزگر از محیط واکنش خارج شد و محصول خالص بوسیله تبلور مجدد با آب و اتانول بدست آمد. به مخلوط واکنش که حاوی نانو ,H3PW12O40/SiO25 میلی لیتراتیل استات اضافه و صاف شد، بعد از پراندن حلال بوسیله روتاری و ستون کروماتوگرافی محصول خالص بدست آمد و با نقطه ذوب و طیف سنجی 1H NMR و13C NMR شناسایی شد. نتایج در جدول 3-1 آمده است.
.
2-3-1-2-انتخاب دمای مناسب:
در پنج بوته چینی مختلف، مخلوطی از بنزآلدهید (106/0گرم، 1میلی مول)، اوره (12/0گرم، 2میلی مول)، 2-نفتول (144/0گرم، 1 میلی مول) و کاتالیزگر فنیل فسفینیک اسید (014/0 گرم، 10 مول درصد) در شرایط بدون حلال تهیه شد. آن گاه هر کدام از واکنش‌ها در یک دمای معین (دمای اتاق، °C80، °C 100، °C120و°C 150) انجام و بعد از مدت زمان معین شده در جدول 3-7 واکنش متوقف شد و پس از خنک شدن مخلوط واکنش با آب سرد شسته و صاف شد. و در صورت لزوم از صفحه کروماتوگرافی استفاده شد. رسوب حاصله بوسیله تبلور مجدد با آب و اتانول به صورت جامد خالص بدست آمد و با نقطه ذوب و طیف سنجی 1H NMR و13C NMR شناسایی شد. نتایج در جدول 3-2 آمده است.
2-3-1-3-تعیین مقدار مناسب کاتالیزگر
درپنج بوته چینی به طور جداگانه ، مخلوطی از بنزآلدهید (106/0گرم، 1میلی مول)، اوره (12/0گرم، 2 میلی مول)، 2-نفتول (144/0گرم، 1 میلی مول) در شرایط بدون حلال تهیه شد. به مخلوط‌های حاصل 003/0، 007/0، 014/0و 028/0گرم فنیل فسفینیک اسید (بترتیب2، 5 ، 10 و 20 مول درصد) اضافه شد، و به بوته چینی پنجم کاتالیزگر اضافه نشد. سپس مخلوط‌های حاصل در حمام روغن در دمای 120درجه سانتیگراد قرار گرفت. پیشرفت واکنش به وسیله کروماتوگرافی لایه نازک با استفاده از تانک حلال هگزان/اتیل استات (1 به 3) دنبال شد .بعد از مدت زمان معین شده در جدول 3-3 واکنش ها متوقف شده و مشابه با روش ذکر شده در بخش 2-7-1، محصول جداسازی شد. نتایج در جدول 3-8 آمده است.
2-3-1-4-انتخاب نسبت مولی مناسب واکنش دهنده‌ها:
در پنج بوته چینی مختلف، مخلوطی از بنزآلدهید، اوره و 2-نفتول با نسبت‌های مولی متفاوت (1:1:1، 1:1/1:1، 5:1/1:1، 1:2:1 و 1:3:1) تهیه شد و به مخلوط‌های حاصل (014/0گرم،10 مول درصد) کاتالیزگر فنیل فسفینیک اسید در شرایط بدون حلال اضافه شد، سپس مخلوط‌های حاصل در حمام روغن در دمای 120 درجه سانتیگراد قرار داده شدند. پیشرفت واکنش به وسیله کروماتوگرافی لایه نازک با استفاده از تانک حلال هگزان/ اتیل استات (1 به 3) پیگیری شد. بعد از مدت زمان معین شده در جدول 3-9 واکنش متوقف و محصول طبق روشی که در2-7-1 آمده‌است جداسازی شد. نتایج در جدول 3-9 آمده است.
2-3-1-5-بررسی حلال
در پنج بالن جداگانه مجهز به همزن ‌مغناطیسی، مخلوطی از بنزآلدهید (106/0گرم، 1میلی مول)، اوره (12/0گرم، 2میلی مول)، 2-نفتول (144/0گرم، 1 میلی مول) و کاتالیزگر فنیل فسفینیک اسید (014/0 گرم، 10 مول درصد) می ریزیم. به هر کدام از بالن ها به ترتیب 5 میلی‌لیتر از حلال های اتانول خالص، آب، اتیلن گلیکول، استونیتریل،دی متیل فرمامید اضافه شد. پنج واکنش در شرایط بازروانی حلال‌های مربوطه انجام گرفت. در بالون ششم واکنش در شرایط بدون حلال در دمای120 درجه سانتیگراد انجام شد. پیشرفت واکنش‌ها به وسیله کروماتوگرافی لایه نازک با استفاده از تانک حلال هگزان/ اتیل استات (1 به 3) دنبال شد، بعد از مدت زمان معین شده در جدول 3-10 واکنش‌ها متوقف شده و مشابه با روش ذکر شده در بخش 2-7-1 و محصول جداسازی وشناسایی شد. نتایج در جدول 3-10 آمده است.
2-3-2- روش عمومی سنتز مشتق های آمیدوآلکیل نفتول ها در مجاورت کاتالیزگر آلی فنیل فسفینیک اسید:
مخلوطی از آلدهید (1 میلی مول)، اوره (2میلی مول)، 2-نفتول (1 میلی مول) و کاتالیزگر فنیل فسفینیک اسید(014/0 گرم، 10 مول درصد) درشرایط بدون حلال در دمای °C120 تهیه شد، پیشرفت واکنش به وسیله کروماتوگرافی لایه نازک با استفاده از تانک حلال هگزان/ اتیل استات (1 به 3) دنبال شد. پس از اتمام واکنش مخلوط در دمای اتاق سرد شد. جهت جداسازی کاتالیزگر مخلوط با(3میلی لیتر آب،3 بار) شسته شد، سپس مخلوط صاف گردید و رسوب حاصله بوسیله تبلور مجدد با آب و اتانول به‌صورت جامد خالص بدست ‌آمد و با نقطه ذوب وطیف سنجی 1H NM R، 13C NMR شناسایی شد. نتایج در جدول3-6 گزارش شده است.
2-3-3-تهیه ی N-](2-هیدروکسی نفتالن-1-یل)-(4-برمو-فنیل)-متیل[-استامید ، به عنوان یک روش نمونه برای تهیه مشتقات 2-آمیدوآلکیل نفتول ها در شرایط بدون حلال:
در یک بوته چینی مخلوطی از 4-نیترو بنزآلدهید (184/0 گرم، 1 میلی مول)، اوره (012/گرم،2 میلی مول)، 2-نفتول (144/0گرم،1 میلی مول) و کاتالیزگر فنیل فسفینیک اسید (014/0 گرم، 10 مول درصد) درشرایط بدون حلال در دمای °C120 سابیده شد. پس از 20 دقیقه واکنش متوقف شده، سپس مشابه با روش ذکر شده در بخش2-7-1 محصول جداسازی شد. در نهایت جامد سفید رنگ با نقطه ذوب °C248-246 و بازده80 % بدست آمد(جدول3-11 ردیف15).
White solid, m.p. 248-249◦C.
IR (KBr):447, 739, 825, 1063, 1438, 1522, 1603, 1648, 2593, 3267, 3391 cm-1.

Share