روش نظریه مبنایی

3-2-2 نمونه گیری کیفی
برای انتخاب نمونه در پژهش حاضر ، محقق در فضاهای فراغتی مدرن( باشگا ها ، کافی شاپ ها ، مراکز خرید و…) حضور یافت وبا زنانی که به صورت گروه های دوستی یا تنها به این مراکز آماده بودند ؛ ارتباط برقرار کرد و آگاهی و اطلاعات لازم را دربازه پژوهش و شرایط مصاحبه در اختیار آن ها قرار گذاشت و با آن ها که تمایل به مصاحبه داشتند در همان روز یا طی قرار های بعدی مصاحبه به عمل آمد . در پژوهش حاضر پس از انتخاب اولین نمونه ، و انجام مصاحبه ، متن مصاحبه پیاده سازی و با استخراج مفاهیم و مقولات و تحلیل اولیه تغییراتی در راهنمایمصاحبه ایجاد شد . سپس دومین نمونه نیز انتخاب شد و پس از کد گذاری و تحلیل دومین مصاحبه ، نمونه بعدی انتخاب شد به همین ترتیب مانند روند طی شده برای نمونه اول و دوم ، با بیست نمونه مصاحبه شد .پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات شانزده مصاحبه ، به نظر رسید که با افزایش اطلاعات ، مقولات جدیدی حاصل نمی شود ؛ ولی برای اطمینان بیشتر از رسیدن به اشباع نظری ، با ده نمونه دیگر مصاحبه به عمل آمد . به این ترتیب در مطالعه حاضر ؛ در مجموع با سی نفر از زنانی که در فضاهای فراغتی مدرن حضور داشتند و الگوی پوشش و حجاب آن ها بیش از آن که تابع ارزش های دینی باشد از ارزش های مدرن تبعیت می کرد مصاحبه شده است .
در پژوهش حاضر نیز محقق برای گرد آوری اطلاعات ، از راهنمای مصاحبه محقق ساخته ، جهت تمرکز بر فرایند هدایت مصاحبه ، استفاده کرده است . راهنمای مصاحبه بر اساس پرسش های پژوهش ، حول چهار محور اصلی علل ، ویژگی ها ، پیامد های رشد فردیت و راهبرد های زنان برای عملی کردن انتخاب های فردی خود در هنگام مواجه با مخالفت های خانواده تنظیم شده است .
3-2-3 ابزار سنجش
در پژوهش حاضر اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق ( مصاحبه نیمه ساخت یافته ) با زنانی انجام گرفت که در فضاهای فراغتی مدرن به صورت گروه های دوستی یا تنها حضور داشتند و نماد های عرفی شدن در الگوی پوشش و حجاب آن ها مشخص بود .
در پژوهش حاضر ، محقق پیش از مصاحبه ، با معرفی خود به عنوان فردی که به دنبال تحلیل رشد فردیت در نگرش افرا د است و پژوهش حاضر را به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی انجام می دهد ، تضمین می کرد که هویت شرکت کننده کاملا محرمانه خواهد ماند ،و اطلاعات مربوط به او به گونه ای به کار گرفته خواهد شد که دیگران قادر به شناسایی او نباشند، و نیز هیچ فرد ی یا نهادی از این اطلاعات علیه شرکت کننده استفاده نخواهد کرد . همچنین با دادن اطمینان به فرد مبنی بر این که پس از پیاده سازی مصاحبه توسط محقق ؛ صدای ضبط شده آن ها بر روی گوشی همراه محقق پاک خواهد شد از فرد در خواست می شد در صورتی که مایل است ، مصاحبه بر روی گوشی همراه ضبط شود ، اما عده کثیری از افرا د ترجیح دادند که مصاحبه ضبط نشود . هم چنین شرکت کننده اجازه داشت در هر قسمت از مصاحبه که مایل است از محقق درخواست کند ضبط را متوقف کند و یا در حین مصاحبه در صورت تمایل ، گفت و گو با محقق را خاتمه دهد . با توجه به آن چه بیان شد در این پژوهش کسب رضایت آگاهانه ، حفظ بی نامی ، محرمانه بودن اطلاعات و برخوردار ی از حق کناره گیری از پژوهش در هر زمان ، از جمله ملاحظات اخلاقی پژوهش بوده است .
در پژوهش حاضر برای تحلیل داده ها از کدگذاری نظری استفاده شده است . کدگذاری نظری روشی برای تحلیل داده هایی است که برای تدوین یک نظریه به روش نظریه مبنایی گردآوری شده اند .
به این ترتیب در پژوهش حاضر ، بعد از هر مصاحبه متن مصاحبه استخراج شده و قبل از مصاحبه بعدی ، داده ها کد گذاری می شدند .
3-2-4 معیار های کیفیت
در پژوهش کیفی مانند کمی ، پیروی از یک سری استاندارد ها ، جهت اطمینان از درستی و اعتبار یافته ها مهم است . چهار معیار قضاوت در باره کیفیت پژوهش کیفی که توسط لینکلن و گوبا (1985) پیشنهاد شده است عبارتند از باورپذیری ، انتقال پذیری ، اطمینان پذیری و تصدیق پذیری باور پذیری شامل ایجاد هماهنگی بین واقعیت ساخته شده توسط شرکت کنندگان در پژوهش و واقعیاتی است که توسط پژوهش گر ارائه شده است ( لینکلن و گوبا به نقل از ریچمند ، 2000 ، 64 ) باور پذیری به درجه توصیف صحیح یافته ها از موضوع مورد بررسی اشاره دارد .
در پژوهش حاضر ، باور پذیری از طریق بحث پیرامون یافته ها ، در تمامی مراحل جمع آوری داده ها و کدگذاری ، با افرادی که درگیر پژوهش نبوده اند ، و نیز تلاش محقق جهت تفسیر و ارزیابی داده ها بدون تعصب افزایش یافته است .
انتقال پذیری
انتقال پذیری معادل اعتبار بیرونی یا تعمیم پذیری است . انتقال پذیری به خوب انتقال یافتن یافته ها به موقعیت های مشابه اشاره دارد . در پژوهش حاضر ، توصیف دقیق نمونه ،روش جمع آوری داده ها ، رویه تحلیل داده ها و ارائه یافته ها در جهت افزایش انتقال پذیری بوده است .
اطمینان پذیری
اطمینان پذیر ی ، معادل استاندارد رایج پایایی است . اطمینان پذیری به پایداری و ثبات فرایند جمع آوری داده ها ، خارج از زمان و میان محققان و روش های متفاوت اشاره دارد .
در پژوهش حاضر استفاده از تکنیک نمونه گیری نظری به اطمینان پذیر ی کمک کرده است .
تصدیق پذیری
تصدیق پذیری ، معادل رایج عینیت است . این استاندارد مربوط به این اطمینان است که داده ها تفاسیر و نتایج تحقیق ریشه در گزارشات واقعی مصاحبه شوند گان دارد و محصول تعصبات ، انگیزه ها ، علایق و ارزش های محقق نیستند .
در پژوهش حاضر برای تصدیق پذیری بیش تر متن برخی مصاحبه ها ، کد ها و مقولات استخراج شده ، به افرادی که ارتباطی با پژوهش نداشته و به منزله ناظر خارجی بوده اند ارائه شد و از آن ها خواسته شد تا صحت فرایند کد گذاری را بررسی نمایند تا به این ترتیب محقق از تعصبات شخصی در طی فرایند تحقیق دور بماند . علاوه براین مقولات استخراج شده توسط استاد راهنمای پژوهش ، بررسی شده است . هم چنین توصیف دقیق نمونه ، روش جمع آوری داده ها ، رویه تحلیل داده ها و ارائه یافته ها در جهت افزایش تصدیق پذیری موثر بوده است .
3-3 بخش روش شناسی کمی
در اینجا ،در ابتدا به توضیح روشی که این تحقیق طبق آن انجام گرفته است می پردازیم و سپس ابزار گردآوری اطلاعات را معرفی می کنیم . ضمن بیان اعتبار روایی و پایایی ابزار سنجش ، روش اجرای پرسشنامه را تشریح می کنیم . در ادامه پس از معرفی جامعه آماری پژوهش ، روش مناسب نمونه گیری و حجم نمونه را بیان می کنیم . در پایان ضمن تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق ، به تحلیل گونه های متعلق به هر مقیاس (متغیر) می پردازیم و روش تحلیل داده ها با استفاده از آمارتوصیفی و استنباطی را تبیین می کنیم .

                                                    .