روش شناسی

روش شناسی

بازیابی
«بازیابی متن به گردآوری قطعات پراکنده‌ی یک متن مفقود از متون بعدی و چینش آن‌ها در کنار هم اطلاق می‌شود، درحالی‌که بازسازی متن به معنای ساختن دوباره‌ی متن بر پایه‌ی ویژگی‌های اولیه و اصیل آن‌ها به بیان دیگر بازگرداندن متن به‌صورت نخستین و اولیه‌ی آن است».
«در بازیابی و بازسازی دو نکته‌‌ی عمده باید مورد توجه باشد: نخست اثبات وجود این آثار مکتوب؛ و دیگر گردآوری قطعات پراکنده‌ی آن آثار؛ یعنی چه اندازه از آن مصادر کهن از طریق کتاب‌ها و منابع بعدی به دست ما رسیده است. ما باید ضوابطی داشته باشیم برای این‌که تشخیص بدهیم کدام یک از روایات یک راوی (که مؤلف هم بوده و کتاب داشته) از کتاب اوست و کدام یک از روایات مفرده است. بازسازی همانند وحدت بعد از کثرت است؛ یعنی این رویات ابتدا در یک کتاب جمع بوده (وحدت) و پس از آن کتاب در کتاب‌های متعدد به‌صورت پراکنده نقل شده (کثرت) و اینک ما می‌خواهیم از روی مصادر واسطه روایات کتاب اولیه را جمع کنیم و آن کتاب اولیه را بازسازی کنیم (وحدت بعد از کثرت)».
بهره‌ها و فواید
هر امری با توجه به چگونگی کارکرد و امتیازات آن دارای بهره‌ها و فوایدی است. بازیابی آثار کهن و مفقود با توجه به کارکردهای مهم آن که دستیابی به آثار و نسخه‌های مفقود روایات است دارای اهمیت وافری است. فواید بازیابی بدین قرار است:
1ـ شناسایی کتاب‌های مورد اعتماد محدثان قدیم شیعه و گاه، کتاب‌های مورد تایید ائمه : شاید مهم‌ترین بهره و فایده از بازیابی روایات متون مفقود این مورد باشد.
2ـ بررسی کلی روایات یک راوی و کتاب او.
3ـ حل تعارض روایت با توجه به اختلاف نسخه‌های کتاب: در تحلیل روایات، بسیاری از اختلافات طرق، نشانگر اختلاف نسخه‌های یک اثر مکتوب است (نه اینکه به اختلاف در صدور از معصوم یا حتی نقل راویان یا مؤلفان برسد)؛ بنابراین با دقت در اختلافات سلسله سندها مباید به بررسی اختلاف متون مختلف یک روایت پرداخت و برای ترجیح میان آنها و دستیابی به متن اصیل، کوشید.
ضرورت و اهداف بازیابی
از مجموعه‌ی فواید و بهره‌ها می‌توان به اهمیت و ضرورت بازیابی متون کهن پی برد. حکمت بشیر یاسین ده هدف برای قواعد سیزده گانۀ بازیابی عنوان نموده است که چهار مورد مهم از آنها عبارتند از:
استخراج و بازیابی نگاشته‌های مفقود یا دست یابی بر بخشی از آنها.
کمک به توسعه و تقویت محتوایی موسوعه‌های علمی.
کمک به تحقیقات متکی بر تک نسخه‌ی خطیِ ناقص و دارای افتادگی.
ابتکار عمل در تدوین فهرست اسامی کتب مفقوده.
قواعد و روش‌های بازیابی
از جمله‌ی تلاش‌های علمی معاصرین در بازیابی متون کهن، روشمند و قاعده‌مند نمودن آن، برای دست یافتن به نتایج دقیق و علمی بوده است. نمونه‌ای از این تلاش ها، قواعد سیزده گانه‌ای است که حکمت بشیر یاسین با توجه به دو جنبه‌ی روش شناسی و منبع شناسی ارائه نموده و به آموزش روش‌های بازیابی و شناساندن مراجع و منابع بازیابی میراث مفقود همراه با ارائه‌ی نمونه‌های عملی و تجربی، پرداخته‌است.
«هر یک از این قواعد سیزده‌گانه در بازیابی یک اثر، شاید روش‌های کامل و صددرصد اطمینان‌آوری نیستند، ولی در بیشتر موارد مورد استفاده قرار گرفته و راهنما و کارگشا هستند. این قواعد عبارتند از:
جستجو در کتب اجازات و مسموعات روایی
جستجو در کتب مؤلف اصل مفقود
جستجو در کتب شاگردان
جستجو در کتب اختصاصی مرتبط به موضوع اصل مفقود
جستجو در کتب اختصاصی متأخر مرتبط به موضوع اصل مفقود

Share