روش تحلیل عاملی، میزان تحصیلات

روش تحلیل عاملی، میزان تحصیلات

ب) آمار استنباطی: پس از کدگذاری پرسشنامه‌ها و محاسبه شاخص‌های توصیفی، برای پاسخگویی به پرسش‌های پژوهش، از آزمونهای آماری پارامتری و ناپارامتری استفاده شده است.
Widget not in any sidebars

به منظور تحلیل دادههای پژوهش و استنباط آماری از آزمون‌های کولموگروف – اسمیرنوف، دوجمله ای یا نسبت، فریدمن، من وییتنی، کروسکال والیس و همچنین تحلیل عاملی استفاده شده است.
نرمال بودن هر یک از متغیرهای تحقیق را با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و رسم نمودارهای نرمالی بررسی شده است.
برای متغیرهایی که دارای توزیع نرمال هستند از آزمون‌های پارامتری و برای متغیرها و شاخص‌هایی که دارای توزیع نرمال نیستند از آزمون‌های ناپارامتری استفاده شده است.
برای متغیرهایی که دارای توزیع نرمال نیستند از آزمون ناپارامتری نسبت یا دو جمله‌ای استفاده شده است.
از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویت‌بندی تعدادی از متغیرها استفاده شده است.
برای بررسی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیرهای جمعیت‌شناختی، از آزمون‌های مختلفی استفاده شده است. برای متغیر جنسیت که دارای دو سطح می‌باشد، از آزمون ناپارامتری من ویتنی برای متغیرهای غیرنرمال استفاده شده است. برای سایر متغیرهای جمعیت‌شناختی که دارای چند سطح می‌باشند، جهت بررسی متغیرهای غیرنرمال از آزمون ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شده است.به کمک روش تحلیل عاملی نیز به بررسی معنی داری شاخص های هریک از متغیر ها پرداخته می شود.
همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است. آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای تحقیق به صورت جداگانه محاسبه شده است و سپس برای کل پرسشنامه آلفای کرونباخ محاسبه شده است.

دانشگاه علامه طباطبایی
تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه
در این فصل با بهره ‌گیری از تکنیک‌های مناسب آمار استنباطی فرضیه‌های پژوهش را با توجه به داده‌های جمع‌آوری‌ شده توسط پرسشنامه‌ها، مورد آزمون قرار می دهیم. در ابتدا به بررسی توزیع فراوانی شاخص های جمعیت شناختی در قالب جداول و نمودارهای ستونی و دایره ای پرداخته و سپس آزمون فرضیه‌های آماری با استفاده از تحلیل عاملی و آمار استنباطی انجام ‌شده است.
4-1 آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی
در این بخش به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌ آماری از حیث متغیرهایی چون سن، میزان تحصیلات و جنسیت پاسخ دهندگان و… پرداخته می‌شود. گرچه در داده هایی که بصورت نمونه ای جمع آوری شده است و هدف از آن تعمیم نتیجه به کل جامعه است، تاکید بر آمار استنباطی است، اما برای ارائه یک شمای کلی از داده ها و خلاصه کردن آن از آمار توصیفی نیز استفاده می شود. تمام نتایج این بخش در مورد نمونه مورد نظر صادق است و قابل تعمیم به کل جامعه نیست.
4-1-1 آمار توصیفی متغیر جنسیت
همانطور که در جدول و نمودار 4-1 مشاهده می‌شود 68.8 درصد پاسخگویان مرد و 30.5 درصد پاسخگویان زن بوده اند.
جدول4-1: توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد

Share