روش آلفای کرونباخ

3-3-1 روش تحقیق
انتخاب روش تحقیق به ماهیت موضوع ، هدف های پژوهش ، فرضیه های تدوین شده ، ملاحظات انسانی ، اخلاقی و مواردی از این دست که ناظر به موضوع تحقیق و وسعت و امکانات اجرایی آن است بستگی دارد .روش تحقیق حاضر به روش پیمایش, و مصاحبه است است . روش پیمایش که از عام ترین نوع روش ها در تحقیقات اجتماعی به شمار می آید ،روشی برای گردآوری داده هاست که در آن از گروه های معینی از افراد خواسته می شود به تعدادی پرسش مشخص که برای همه افراد یکسان است پاسخ دهند این پاسخ ها مجموعه اطلاعات تحقیق را تشکیل می دهد . ) بیکر ، 1377 :196)
ویژگی بارز روش پیمایش عبارتند از شیوه گردآوری داده ها و روش تحلیل آن ها ( دواس ،1386 :13) شیوه گردآوری داده ها در روش پیمایش به نحوی است که صفت یا ویژگی هر مورد را بر حسب هر متغیر گردآوری می کنیم و با کنار هم گذاشتن این اطلاعات به مجموعه ساختمند از داده ها می رسیم که ماتریس ” متغیر بر حسب مورد ” نام دارد . از آنجا که پرسشنامه ساده ترین راه تهیه این ماتریس است ، رایج ترین تکنیک مورد استفاده ، تحقیق پیمایشی است) ( دواس ،1386: 14) یکی از وظایف تحلیل پیمایشی ، توصیف خصوصیات مجموعه ای از موردهاست .) همان : 4)توصیفی ) وظیفه دیگر تحقیق پیمایشی این است که با مقایسه دقیق ویژگی های مختلف موردها به استنباط علی نایل آید ( همان 15:( (مرحله استنباطی)
لازم به ذکر است روش تحلیل داده ها ، در ابتدای فصل بعد ، تشریح شده است.
3-3-2 تکنیک جمع آوری داده ها
به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل ، از پرسشنامه که یکی از متداول ترین ابزار جمع آوری داده ها ست استفاده شده است . پرسشنامه ابزاری است که در آن تعدادی پرسی برای مجموعه ای از پاسخگویان ، درباره وضعیت اجتماعی ، شغلی و خانوادگی ، انتظارات ، سطح شناخت یا آگاهی شان در مورد یک مساله و یا کلا در باره هر نکته که اطلاع ازآن برای محقق لازم و یا جالب است ساخته می شود .(ازکیا ، 1382 ،43)
با توجه به اهداف و فرضیات و مفاهیم مورد نظر ، پرسشنامه ای طراحی گردید که برای اندازه گیری متغیر های آن با مشورت استاد راهنما از تلفیقی از شاخص های استفاده شده در پایان نامه های دیگر و سوالات موقعیتی متناسب با موضوع استفاده شد .
3-3-3 اعتبار و پایایی تحقیق
ابزار سنجش باید از روایی (اعتبار ) و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گرد آوری نماید و از طریق این داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها فرضیه های تحقیق را بیازماید و به سوالات تحقیق پاسخ دهد . (حافظ نیا: 1384، 23 )
اعتبار (روایی ) پرسشنامه
اعتبار (روایی ) عبارت است از میزان انطباق میان تعریف مفهومی متغیر و تعریف عملیلتی آن . به عبارت دیگر ، روایی به این سوال سرو کار دارد که آیا فرد چیزی را که فکر می کند اندازه گیری می کند یا نه ؟(قاضی طباطبایی ، 1381 ،13)در بحث اعتبار (روایی )انواع مختلفی می توان متصور بود که هر کدام به بعد متفاوتی از موضوع اندازه گیری سرو کار دارد ، اما اعتباری که در این تحقیق از آن استفاده نمودیم اعتبار صوری و سازه است . بدین صورت که پرسش نامه تحقیق در اختیار استاد راهنما قرار گرفته و روایی آن ورد تایید قرارگرفت . سنجه معتبر ، سنجه ای است که همان چیزی را بسنجد که مورد نظر ماست (دواس :1386، 63)
پایایی پرسشنامه
پایایی ابزار سنجش در پژوهش های اجتماعی ، یکی از مهم ترین موضوعات روش شناختی است که بدون آن نمی توان به نتایج مطالعات تجربی اعتماد کافی داشت ، پایایی با اعتماد پذیری یک شاخص سرو کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یک سان تا چه اندازه نتایج یک سانی به دست می دهد . چهار روش برای برآورد پایایی وسیله اندازه گیری وجود دارد که عبارتند از : روش آزمون و آزمون مجدد – تکنیک فرم های موازی – روش تصنیف و روش آلفای کرونباخ . در این تحقیق ، برای تعیین پایایی ابزار سنجش ، از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است . (ازکیا ، 1382 : 517 )
3-3-4 جامعه و نمونه آماری
منظور از جامعه آماری همان جامعه اصلی و کل است ، که از آن نمونه معرف به دست آمده باشد .(ساروخانی ،1373: 175 ) کل را در منابع نمونه گیری جمعیت می خوانند . جمعیت مجموعه ای از واحد هاست که در چیز یا چیز هایی مشترک باشند (سرایی، :1372 5) معمولا در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفت های متغیر واحد های آن به مطالعه بپردازد و یافته های پژوهش را به آن ها تعمیم دهد (ازکیا ، 1382: 244)
جامعه آماری پژوهش حاضر زنان 20 تا 34 سال ساکن شهر یزد می باشند برای به دست آوردن آمار دقیق آن ها مرحل زیر را نجام دادیم :
جدول3-1توزیع فراوانی جمعیت زنان نقاط شهری بر حسب سن
گروه سنی
زن
24-20
33143

                                                    .