روش آلفای کرونباخ

روش آلفای کرونباخ

پرسشنامه در قسمت ضمائم پیوست می باشد.
پایایی وروایی:
هر ابزار سنجش باید دارای دو ویژگی اساسی روایی و پایایی باشد. روایی تحقیق در واقع میزان انطباق مشاهدات و پرسش های تحقیق با هدف اصلی پژوهش است. به عبارت دیگر،روایی به دنبال یافتن این نکته است که داده های گردآوری شده تصویر حقیقی از همان موضوع را ارئه بدهد. (سرمد،بازرگان 1385)
یکی از روش های تأمین روایی این است که از ابزار استاندارد استفاده کنیم که مورد مطالعه قرار گرفته و مورد تأیید اهل فن باشد. روش دیگر استفاده از پرسشنامه ای است که قبلاٌ مورد استفاده قرار گرفته و آزمون شده باشد. (حافظ نیا ، 1384)در این پایان نامه از هر دو روش استفاده شده است.
به همین منظور، پرسشنامه طراحی شده پس از تأیید توسط استاد راهنما و مشاور،دراختیار جمعی از متخصصین وخبرگان صنعت بیمه قرار گرفت و پیش آزمون گردید و پس از حذف سوال های مبهم یا غیر قابل درک و همچنین اصلاح برخی سوال ها ،پرسشنامه نهایی آماده و به تأیید استاد راهنما و مشاور رسید.
پایایی روش به این معناست که اگر نتیجهی تحقیق با ابزار دیگری سنجیده شود نتایج حاصل تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است. در واقع، یک تحقیق دارای پایایی، باید دارای دو ویژگی تکرارپذیری و بازپدیدآوری باشد. یعنی قابلیت استفاده در موارد متعدد را با کسب نتایج یکسان داشته باشد . (ساروخانی، 1384).
برای محاسبه اعتبار، شیوه های مختلفی وجود دارد از آن جمله می توان به اجرای دوباره (روش بازآزمایی) ، روش موازی (همتا) ، روش تصنیف ( دونیم کردن) ، روش کورد ریچاردسون و روش آلفای کرونباخ اشاره کرد.(حافظ نیا ، 1384) جهت اندازه گیری پایایی این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.
بر اساس آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامهی که در این تحقیق از ان ها استفاده شده است، میزان پایایی برای دو دسته پرسشنامه 8/85% و 89.4% بدست آمده است.
مدل تحقیق:
به منظور شناخت شاخص های تاثیر گذار داخلی وخارجی، از مدل شاخص های محیطی ویلن و هانگر ( نمایشگر 3.2)استفاده شده است. این مدل برخی از شاخص های محیط درونی و بیرونی را که در موفقیت شرکت ها تاثیر گذارند را مورد بررسی قرار می دهد.
نمایشگر 3.2 مدل شاخص های محیطی ویلن و هانگر
Source: (Thomas L.Wheelen and Hunger,2000
فرضیات تحقیق:
1.7.1.3 فرضیه اصلی:
شرکت های بیمه خصوصی در تدوین استراتژی رقابتی خود می توانند موفق تر از شرکت های دولتی عمل کنند.
2.7.1.3 فرضیه های فرعی:
شرکت های خصوصی در استفاده از فرصت های محیطی برای تدوین استراتژِی رقابتی می توانند بهتر از شرکت های دولتی عمل کنند.
شرکت های خصوصی می توانند پاسخ بهتری به تهدید های محیطی در تدوین استراتژی رقابتی دهند.
شرکت های خصوصی در استفاده از نقاط قوت داخلی برای تدوین استراتژی رقابتی می توانند بهتر از شرکت های دولتی عمل کنند.

Share