سازمانی که می‌خواهد در بازار موفق شود، باید آنچنان کارکنان خود را علاقمند و وابسته به سازمان و درگیر وظایف و مسئولیتهای خود کند که کارکنان، کار سازمان را کار شخصی تلقی نموده و با همان دلسوزی و علاقه که بکار خصوصی خود می‌پردازند. به کار سازمان هم بپردازند.
پیشنهادات
براساس تحقیقات انجام گرفته و گفتگوهای صورت گرفته، با مدیران و سرپرستان شرکت رینگ سازی موارد زیر به ترتیب اولویت جهت اتخاذ سبک مناسب رهبری پیشنهاد می‌شود.
باتوجه به این حقیقت که تنها 26% از مدیران هم سبک رهبری خویش را متناسب با توان و تمایل کارکنان انتخاب نموده و درعمل نیز از آن بهره جسته اند. مدیریت شرکت جهت تشخیص سبک مناسب رهبری خویش از روشهای ارزیابی عملکرد و اندازه گیری میزان تمایل و توان پرسنل استفاده نمایند. این کار می‌تواند بصورت فصلی یا هر شش ماه یکبار صورت گیرد و مدیریت را در اتخاذ سبک رهبری و مدیریتش بطور عملی یاری دهد.
برای اینکه سبک رهبری به شکل صحیحی انتخاب و اعمال گردد و به منظور برانگیختن حس مسئولیت افراد، دو کار بایستی صورت گیرد:
الف- اهداف کار بایستی دقیقا بیان شود
ب- تا آنجاییکه مقدورات زیردست در انتخاب روشهای رسیدن به اهداف آزاد باشد. با انجام اینکار از مهمترین انگیزه های پرسنل که مورد بی توجهی قرار گرفته و از دیدگاه خود کارکنان و دارای اهمیت بالایی است. براساس تحقیقات صورت گرفته از اولویت ششم برخوردار است. براورد خواهد شد.
3. براساس تحقیقات انجام گرفته نشان میدهد که کارکنان از مدیریت انتظار دارند که حداقل فرصتی به آنها داده شود که آنها صحبتهای خود را به اطلاع مقامات شرکت برسانند وانتظار می‌رود مدیریت دارای یک گوش شنوا باشد و در مرحله بعد، مدیر شرکت توانایی و ظرفیت پذیرش انتقادات را از سوی زیردستان داشته و در عمل نیز درصورتیکه این انتقادات بجا باشند و در پی رفع موانع و ایرادات باش. فقدان چنین شرایطی باعث می‌گرد دکه زیردستان بخاطر اینکه صلاحیت شغلی آنها از طرف مدیریت زیر سوال نرود، در لاک دفاعی فرو رفته بتدریج ادامه این روند باعث کاهش روحیه کاری، و راندمان کاری شده و از طرف دیگر همواره اطلاعات نادرست به مافوق انتقال داده می‌شود.
جهت تغییر نگرش مدیریت نسبت به کارکنان به نتیجه رسیدیم که این تغییر نگرش، از طریق فرایند آموزشی امکان پذیر است. برای این منظور دو پیشنهاد وجود دارد. اول: آموزش کلاسیک- دوم: آموزش از طریق باشگاه مدیران.
در گفتگوهایی که با مدیران و کارشناسان شرکت بعمل آمده به وضوح خلاء چنین باشگاهی احساس می‌شد و خود مدیران نیز به اهمیت تشکیل چنین مرکزی پی برده اند. مواردی که در این باشگاه می‌تواند مطرح شود عبارتند از:
مطرح کردن مسائل و مشکلات سازمان و تبادل اطلاعات
برخورد آزاد و عقاید- افزایش برداشت ادراکی مدیران- تغییر علائق- ارائه سمینارهای کاربردی و ایجاد ارتباط با دانشگاه.
پیشنهاد می‌شود مدیریت باید پاداشهایی برای عملکرد مثبت کارکنان درنظر بگیرد. و از اظهار قدردانی که پس از اتمام کار می‌تواندانجام پذیرد برای حفظ سطح وعملکرد و بهبود آن غفلت نورزد.
با توجه به نگرش کارکنان نسبت به مشارکت در تصمیم گیریها، مدیریت موظف است تشکیل جلسات را از حالت تشریفاتی آن خارج کرده و درعمل نشان دهد که از نقطه نظرات مناسب و مفید کارکنان در تصمیم گیریهایش استفاده می‌برد. بدین شکل مشارکت از حالت کاذب خارج شده و خود به یک عامل انگیزش بسیار مهم مبدل خواهد شد (لازم به ذکر است براساس اطلاعات جمع آوری شده، از آنجایی که مشارکت به معنای واقعی خود صورت نمی‌گیرد از دیدگاه پرسنل از کمترین درجه اهمیت برخوردار است).
مدیریت بایستی شرایطی را در کار بوجود آورد تا امکان تصمیم گیری مستقل برای کارکنان بوجود آید تا بدین شکل امکان بالندگی آنها فراهم شود. همانطوریکه مطالعات نشان می‌دهد این انگیزه از حائز اهمیت ترین انگیزه ها نزد کارکنان می‌باشد.
جدول شماره و ترتیب و میانگین اهمیت انگیزه های کارکنان از دیدگاه مدیر و خودشان
ردیف انگیزه ها ترتیب اهمیت میانگین اهمیت
مدیران زیردستان مدیران زیردستان
1 فرصت پیشرفت در شغل 8 10 25/6 6/5
2 حقوق در قبال انجام کار 10 5 6/6 6/5
3 رفتار مطلوب مدیر 9 8 15/7 45/6
4 قدردانی از انجام کار 7 7 6 25/6
5 امکان تصمیم گیری مستقل 3 6 05/5 35/4
6 امکان مشارکت در تصمیم گیری 6 1 07/5 8/4

                                                    .