سبز اندیشان امروز

روشنفکری دینی

. Reformation
. علت این که به این موضوع میپردازیم، آن است که روشن شود که: اولاً فشرده سخن مصلحان پروتستان چه بود؟ ثانیاً با نگاهی از بالا و فارغ از فروع، اعتراضات اساساً به چه بود؟ ثالثاً درستی یا نادرستی این مطلب روشن شود که جریان روشنفکری جهان اسلام دقیقاً به طرف همان پروتستانتیزم مسیحی بوده و خواهد بود، البته نه از باب اخذ و اقتباس، بلکه از باب توارد. در این صورت، نبض جریانهای روشنفکری دینی و مذهبی جهان اسلام را با درک خوب پروتستانتیزم میتوان شناخت.
تاونی، دین و ظهور سرمایهداری، ص 98
نمونهای خواندنی از این قسم، نامه کاردینالها به پاپ پل یازدهم در سال 1538 است که رولاند بینتون، محقق شاخص عصر اصلاحات دینی، در ضمیمه کتابش ذکر کرده است. در بخشی از این نامه پس از تجلیل از پاپ آمده است که «شما به ما یاد دادید که تعدیات و دردهای اندوهباری را که کلیسا به ویژه کلیسای کاتولیک رم بدان مبتلاست، بدون در نظر گرفتن احساسات خود یا دیگران، برملا کنیم… مشکل این است که اسلاف شما را چاپلوسانی احاطه کرده بودند که هنر و مهارتشان این بود که هر چه را میل داشتند، موجه و درست نشان دهند و از همین اسب تروا بود که همه دردها بر پیکر کلیسا عارض شد… اگر بخواهیم از قوانین شروع کنیم، باید بگوییم که هیچ چیز ویرانگرتر از موضوع بخشودگیها و معافیتها نیست…» موضوع دیگر نصب افراد نالایق و ناباب به پستهای دینی مهم است: «پستها باید به افراد فرهیخته و پاکی سپرده شود که در محل اقامت دارند. هرگز نباید یک ایتالیایی را به اسپانیا یا انگلستان فرستاد.» یکی دیگر از فسادها و تباهیها، دریغ داشتن درآمدهایی است که برای مستمندان در نظر گرفته شده، و دادن آن به افراد ثروتمند. در خصوص میدان دادن به مخالفان فکری آنها معتقدند: «یکی از فسادهای ویرانگر آن است که استادانی در دانشگاهها به خصوص در ایتالیا درس بیتقوایی میدهند. به کالج اراسموس نباید اجازه داد که به تعلیم جوانان بپردازد. به راهبان مرتد نباید حقوق و هزینهای بابت تعلیم پرداخت شود. آمرزشنامهها در یک شهر بیش از یک بار در سال نباید توزیع شود…از آنجا که رم مادر کلیساهاست، بیسوادی و بیتقوایی کشیشان آن، رسوایی بزرگی است. در این شهر فاحشهها با تجلیل تمام از این سو به آن سو میروند! باید به این فساد شرمآور پایان داده شود» Bianton, pp. 152-4
شاید بتوان گفت که در میان همه تحولات، تحولی در عرصه تکنولوژی بر دیگر تحولات چربید. مراد از این تحول، صنعت چاپ بود که بر همه ابعاد زندگی در جهان آن روز اثر گذاشت. پرچمدار این حرکت گوتنبرگ بود که در سال 1456 اولین کتاب یعنی انجیل را به چاپ رسانید. جالب اینکه بعضی در همان زمان صنعت چاپ را موجب ابتذال علم میدانستند، اما این فن دانش و پژوهش را کاملاَ دگرگون کرد. بیشتر کتابهایی که در این عصر به چاپ میرسید، عبارت بود از کتاب مقدس و تفسیرهای آن و نیز آثار یونانی و لاتینی و کتابهای حقوقی، آثار فلسفی و داستانهای عشقی. در این دوره، تحولی که در کلیسای قرون وسطی رخ داد، عبارت بود از بروز شقاق در کلیسای کاتولیک و فراهم شدن زمینهها برای نهضت شوراگرایی. به گفتهْ آلبر ماله، از سال 1475 تا 1517 انجیل چهارصدبار به طبع رسید و تا این زمان، مسیحیان جز بعضی از قطعات آن را نمیدانستند اما به وسیله انتشار کتاب مقدس، کلام عیسی به دست عیسویان افتاد و چون گفتههای مسیح چشمپوشی از علایق دنیوی، فقر و مسکنت، نرمخویی و فروتنی و خاکساری میآموخت، کبر و نخوت و تجمل و ثروت روحانیون در نظرها بیشتر از پیش ناپسند آمد (رک ماله، تاریخ قرون جدید، ج 3، ص 105).
طباطبایی، جدال قدیم و جدید، ص159
John Damascenel یوحنای دمشقی را نخستین متکلم مسیحی می داننذد که حمله به قرآن و اسلام را به شکل سازمانمند آغاز کرد و آراء و نظریات وی از قرن سوم هجری مورد نقد و رد علمای مسلمان قرار گرفت. وی در دربار مامون الرشید مورد توجه بود. )رک:‌ اسعدی، مرتضی، مقاله «یوحنای دمشقی و آغاز مجادلات کلامی میان اسلام و مسیحیت» در مجله بررسیها و مقالات دانشگاه تهران، دوره 59-60).
Mckay, Western Society, p. 134.
CF. Eastern Christianity in the Modern Middle East. London: Routledge, 2010; ٍed.), ) O’Mahony Anthon Mcguckin, John Anthony, The Orthodox Church.Oxford: Blackewll Publishing, 2008; Parry, Ken, The Blackwell Companion to Eastern Christianity.Blackwll Publishing, 2007; Ware, Timothy, the Orthodox Church.New York: Penguin Books, 1963; Baum, Wilberlm, The Church of the East. London: RoutledgeCurzon, 20
Inquisition
On the Revolution of the Heavenly Spheres
رندال، سیر تکامل عقل نوین، ص 182 به بعد.
ماله، تاریخ آلبر ماله، ج1، ص3
Craig, [et al] (ed,), The Heritige of World Civilizations, p. 474
Oberman, H., The Dawn of the Reforamtion, p.28-32
Anicius Boethius، آخرین فیلسوف بزرگ مسیحی رومی و نویسنده کتاب تسلای فلسفه.
گاتلیب، تاریخ فلسفه غرب از یونان باستان تا رنسانس، ص521
برای آگاهی در زمینه مراکز و مؤسسه های آموزشی در جهان اسلام و قرون وسطی نگاه کنید به:‌ مجتهدی، کریم، مدارس و دانشگاههای اسلامی و غربی در قرون وسطی. ص1
سارتون، همان، ص 1621
Craig, [et al] (ed,), The Heritige of World Civilizations, p. 463
بیشترین پیشینه یهودیآزاری مربوط به این دوره است که علل و عواملی دینی و غیره داشت؛ از جمله این که در سال 1215 شورای چهارم لاتران علامتگذاری یهودیان را تصویب کرد و آنان را وادار ساخت تا پارچه زردی بر روی جامه خود بدوزند (سارتون، ص1626). در خصوص رفتار غیرانسانی کلیسای کاتولیک با یهودیان نگاه کنید به تحقیق جامع:Michael, A History of Catholic Antisemitism. در خصوص اصطلاح anti-Semitism یا ضد سامی باید توجه داشت که اصطلاح دیگری نیز در این مبحث وجود دارد و آن anti-judaism یا ضد یهودی است. بعضی از محققان مانند هیکو آبرمن معتقدند که اصلاح اول به نفرتهایی علیه یهودیان اشاره دارد که جنبه نژادی دارد و اصطلاح دیگر در مورد نفرتهایی که جنبه الهیاتی دارد(Oberman, The Roots of Antisemitism, p. 94)
Knighte of the Temple

                                                    .