رشته حقوق

روایات تفسیری

دانلود پایان نامه

دستۀ سوم: روایاتی که نسبت به تفسیرهای ناروا هشدار می‌دهند و راه پیشگیری از خطا در تفسیر قرآن را ارائه می‌نمایند».
بر پایۀ این تعریف گونه‌شناسی روایات تفسیری را دسته‌بندی، شرح و تبیین می‌کنیم.
گونه‌شناسی روایات تفسیری
«تعریف برگزیده گونه‌شناسی عبارت است از: طبق‌بندی روش‌مند روایات تفسیری بر اساس معیاری منطقی که از جامعیت و مانعیت نسبی برخوردار بوده و قابل توجیه و دفاع علمی باشد».
با مراجعه به کتب روایی ـ تفسیری و ارزیابی، سنجش روایات تفسیری نقل شده، برای این روایات گونه‌های متفاوتی می توان ذکر کرد؛ که هر یک از این گونه‌ها دارای نوع و کارکرد متفاوت از دیگری است و احتمال این نیز وجود دارد که یک روایت دارای چند گونه باشد و یا به عبارت دیگر شامل چند گونه شود و یک روایت ذیل چند گونه ذکر شود. همچنین گونه‌ها به دو مدل تقسیم‌ شده‌اند که عبارتند از:
مدل اول: این مدل برگرفته از روایات تفسیری اهل بیت است و شامل:
روایات آیه ـ سوره شناخت
به روایاتی اطلاق می شود که در باب سوره و آیات ان از حیث شأن نزول، هدف نزول، زمان، مکان و فضائل سوره و آیه ارائه می‌دهد که مستقیما جنبه تفسیری ندارند ولی در تفسیر آیه و سوره تأثیر به سزایی می‌گذارند.
روایات معنا شناخت
روایاتی که در آن واژه ایی از آیات کریمانه ی قرآن معنا شده است. این نکته لازم به ذکر است که اگر در روایات معنای واژه ایی با یک جمله شرح داده شد، شامل گونه تفسیری ـ تبیینی می‌شود.
روایات تفسیری ـ تبیینی
با توجه به معنای تفسیر که در صفحات پیش نیز گذشت؛ مراد از روایات تفسیری ـ تبیینی، روایاتی که معنای ظاهری و مراد استعمالی آیه را بیان می کند.
روایات تأویلی
روایات تفسیری مرتبط با ظاهر آیه، در حالی که روایات تأویلی مرتبط با باطن و بطون آیه هستند. به عبارت دیگر روایات تأویلی در سطح معنای باطنی و بعید آیات هستند.
روایات جری و تطبیق
مقصود از جری و تطبیق انطباق مفاهیم عام و مطلق قرآن بر مصادیق جدیدی است که در عهد نزول سابقه نداشته است. با این تعریف مراد از گونۀ روایات جری و تطبیق، روایاتی است که مضمون کلی آیات را بر مصادیق تطبیق می‌کند و در بعضی موارد مصداق اتم را بیان و لزوما همۀ مصادیق را بیان نمی‌کند.
مدل دوم: ملاک در این مدل، مدلول یا حیث دلالی روایت است. به سخن دیگر در این مدل روایات از حیث محتوا و درون‌مایه ملاک قرار می‌گیرند.
در این‌جا صرفاً یک مورد از این مدل مد نظر است. همچنین در کل پژوهه به دلیل هماهنگی شماره‌ی گونه‌ها، روایات مرتبط ذیل گونه‌های دیگر قرار گرفته است.
روایات مرتبط
روایاتی که آگاهی های غیر تفسیری، معنا و مفهومی مرتبط با آیه را ذکر کرده‌اند.
اعتبارسنجی سندی
به طور کلی برای اعتبار سنجی سندی باید، مسیری متصل تا به معصوم مورد سنجش قرار گیرد. این مسیر را می‌توان به سه قسمت تقسیم کرد و هر یک را به طور جداگانه مورد تحلیل قرار داد. قسمت اول: مسیر ما تا کتاب منبع و قسمت دوم: اعتبار خود کتاب که در مطالب بالا به این موضوعات پرداخته شد. قسمت سوم: بررسی اسناد درونی کتاب تا به معصوم می‌باشد که در فصل اعتبار سنجی سندی به این بحث می‌پردازیم. پس مُراد از اعتبار سنجی سندی، علاوه بر بررسی اسناد درونی یک کتاب که از اتصال سلسله راویان تا معصوم تشکیل می‌شود، اعتبار طریق دستیابی به کتاب و خود کتاب نیز حائز اهمیت است.

مطلب مشابه :  شبکه های اجتماعی مجازی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید