رشته حقوق

روایات تفسیری

دانلود پایان نامه

این پژوهش اکتشافی است و پیش از تحقیق امکان ارائه فرضیه را ندارد. لیکن براساس مطالعات اولیه به نظر میآید:
ـ بخش قابل توجهایی از روایات تفسیری ابنماهیار از میراث روایی امامیه قابل بازیابی است. و بیشتر این روایات از گونه جری و تطبیق و تأویل برخوردار است.
فرعی1ـ مطابق برخی از قواعد بازیابی کتاب التراث بین الحوادث و الانبعاث روایات ابنحجام قابل بازیابی است.
فرعی2ـ از آنجا که ابنماهیار از تدوین کنندگان تفسیر روایی در سدهی چهارم هجری است؛ جایگاه مهمی در تفسیر امامیه دارد.
فرعی 3ـ مطابق معیارهای گونه‌شناسی بر طبق دسته‌بندی روایات تفسیری به گونه جری و تطبیق، تأویلی، سوره ـ آیه شناخت، معنا شناخت و مرتبط، روایات تفسیری ابن‌الماهیار قابل گونه‌شناسی است.
فرعی 4ـ طبق ملاک متأخران و متقدمان در مورد حدیث صحیح و … می‌توان میزان اعتبار سندی روایات ابن‌الماهیار را سنجید.
ضرورت و اهداف
این پژوهش اهدافی را دنبال میکند که مهمترین آنها عبارتند از:
ـ ارائۀ شناسنامۀ دقیق و تحلیلی از شخصیت علمی و رجالی ابنماهیار.
ـ بازیابی بخشی از روایات تفسیری ابنماهیار.
ـ معرفی یکی از دانشمندان (محدث و مفسر) از سدۀ چهارم به اقشار جامعه و بازتاب شخصیت علمی وی.
باتوجه به اهداف و پیشینۀ این موضوع ضرورت این طرح قابل برداشت است. از آنجا که هیچ یک از کتابهای ابنماهیار بهطور کامل و بهصورت یک کتاب مستقل بهدست ما نرسیده است.
پیشینه پژوهش
طبق جستجوهای صورت گرفته تاکنون یک کتاب در این زمینه با عنوان تأویل ما نزل من القرآن الکریم فی النبی و آله ، محمد بن‌العباس بن‌علی بن‌مروان بن الماهیار، تحقیق: فارس تبریزیان الحسون نگاشته شده است. و دو مقاله با عنوان ابن‌الماهیار و تفسیره، اثر آیت‌الله استادی در فصلنامه قرآن و حدیث و دیگری، معرفی کتاب تأویل ما نزل من القرآن الکریم فی النبی و آله ، تحقیق: فارس تبریزیان الحسون، اثر محمد مهدی موحد در مجله مبلغان به رشته‌ی تحریر در آمده است. تفاوت این پژوهه با کتاب تأویل ما نزل من القرآن الکریم فی النبی و آله ، به طور روشن در گونه‌شناسی، اعتبارسنجی و مهم‌تر از همه در بازیابی روایات است. این کتاب صرفاً به گردآوری روایات پرداخته است و اقوال سید بن طاووس و صاحب تأویل الآیات الظاهره را نیز جزء روایات ابن‌الماهیار برشمرده است.
روش و مراحل پژوهش
روش تحقیق این پایاننامه، باتوجه به ماهیت بازیابی و بازسازی روایات تفسیری؛ به ترتیب از چهار روش: تاریخی ـ استنادی، تجمیع و تفکیک اطلاعات، توصیفی و تحلیلی و ارائۀ روشمند و نظاممند دادهها برخوردار است. و روشن است که انجام این پژوهش تنها بر محور کتابخانهای قابل تصور است.
روش و ابزار گردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات جستجو از طریق سیدیها و نرمافزارهای حدیثی و قرآنی و همچنین مطالعۀ کتابهایی است که در آن روایات تفسیریِ ابن‌الماهیار ذکر شده است و کتب رجال و… .
نتایج علمی و عملی تحقیق
استفادهکنندگان از این طرح، پژوهشگران و دانشجویانی هستند که پیرامون تفسیر روایی و بهخصوص بازیابی و بازسازی روایات تحصیل و پژوهش میکنند. همچنین با ساختاردهی به روایات تفسیری محمدبن العباس ماهیار میتوان بهعنوان یک تفسیر روایی مورد استفادۀ عموم قرار گرفت.
مفاهیم
در این قسمت نگاهی گذرا به مفهوم بازیابی راه‌کارها و اهداف آن شده است؛ و اصول زیر بنای آن تا حدودی توضیح و تبیین شده است. پس از آن تعاریف انواع گونه‌شناسی و روایت تفسیری ذکر شده است.

مطلب مشابه :  محیط خانواده

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید