سبز اندیشان امروز

روابط بین المللی

رنگم پرید و لبانم لرزید : ژو…..ژوپیتر….ز……زئوس ؟
سنگ غرّید :
سه گل نگاشته ای : گل سرخ و شقایق و…
صخره های بی شقایقی کنارشان، زشتند و زنده نیستند
گل سرخ فقط در قلب می روید.» (همان، ص 1839).
10-2-3-4- ژوپیتر
«ژوپیتر»، خدای رومی است که با «زئوس» منطبق گشته و بزرگ ترین خدا در جمع خدایان رومی است. وی به عنوان خدای آسمان، خدای روشنایی روز و خدای هوا و همچنین خدای صاعقه و رعد و برق تجلی می کرد. مقر سلطنت وی، رم، فراز تپه ی کاپیتول، مخصوصاً قله ی جنوب شرقی آن بود. ژوپیتر، بر فراز کاپیتول، به عناوین مختلف ستایش می شد و مشهورتر از همه، که سایر عناوین را تحت الشّعاع قرار داد «ژوپیتر، بسیار خوب و بسیار بزرگ» می باشد که قدمت زیادی نداشت.
ژوپیتر، خدای رعد و برق، با عنوان Eliciuc یاد می شد. او بود که رعد و برق آسمان را به سوی خود می کشید و به جادوگران اجازه می داد که آن را به سوی زمین بکشانند. رواج این ستایش را به Numa پادشاه جادوگر، نسبت می دادند.
با توسعه و تثبیت سازمان سیاسی مدینه ی رم، ژوپیتر به تدریج صاحب مقام مهتری درمذهب رم گردید. او را حکمران جهان، رئیس شورای خدایان و کسی که همه ی قدرت ها از او سرچشمه می گیرد، می دانستند. شاید این طرز فکر، که بیشتر بر اثر انطباق او با زئوس، رواج گرفته در اصل نتیجه ی نفوذ عقاید مذهبی «اتروسک ها» بوده است. این برتری و اولویت را می توان از مقامی که برای کاهن او قائل بودند دریافت، همسر این کاهن، کاهنه ی مخصوص «ژوتون» بود. وصلت کاهن مخصوص ژوپیتر با همسر خود، علامت اتحاد و وصلت زوج خدایی بود.
ژوپیتر، خدای کاپیتول، خدایی بود در دوره ی جمهوری، هرکنسولی که اختیارات را به دست می گرفت، ابتدا در راه او نیایش می کرد.
ژوپیتر، ضامن وفاداری در عهدنامه بود، وی به وسیله ی هیئت مخحصوصی سرپرستی روابط بین المللی را به عهده داشت. در تصویری که مردم از ژوپیتر برای خود داشتند، مقداری از وظایف و اختیارات آسمانی او جلوه می کرد.
در دوره ی امپراطوری، امپراتوران با کمال میل، خود را درکنف حمایت ژوپیتر قرار دادند و برخی خود را تجسم وی قلمداد می کردند. (گریمال، 1376، ج 1، صص 485 و 486).
به هنگام قدر یافتن امپراتوری رم، ژوپیتر نیز، همپای همتای یونانی خود، زئوس، به شکوهمندترین جایگاه خویش دست یافت. با این همه ژوپیتر در مقایسه با زئوس از خاستگاهی فرومایه تر برخوردار بود و همانند نخستین رومی ها از «لاتیوم» منشا گرفته بود. نیایشگاه ژوپیتر در جایی قرار داشت که اکنون در جانب شرقی دریاچه ی «آلبانو» و در «موننه کاوو» واقع است و نزدیک محل ایجاد کاخ تابستانی پاپ قرار می گیرد. البته اکنون از این پرستشگاه اثری بر جای نمانده و جای آن را دیر زنان راهب وجایگاه فرستنده ی تلویزیون رم گرفته است.
ژوپیتر، خدای بزرگ و خدای خدایان بود و در گذر زمان به ایزد برتر کنفدراسیون چهل و نه شهر لاتین مبدّل گشته و نیایشگاه او جایگاه برگزاری جشن های بهاری و خزانی شد.
آتشی از این واژه فقط یک بار استفاده شده است :
«ناگاه رو در روی مردمی سنگی و سهمناک قرار گرفتم
رنگم پرید و لبانم لرزید : ژو…….ژوپیتر……..ز…….زئوس ؟
سنگ غرّید :
سه گل نگاشته ای : گل سرخ و شقایق و…..