روابط اجتماعی

روابط اجتماعی

– ارائه ایده فرم جمعی ارائه برنامه جامع به جای نقشه جامع ( ماکی و اوتاکا)
– فرم پیشنهادی شهر متابولیستها خطی است.
– شامل مجموعه عملکردها، کاربریها و عناصر مختلف و متنوع که کلیت شهر را جهت می بخشد. نظیر محورهای ارتباطی، فضاهای باز
– بخش اصلی شهر: واحدهای مستقلی که توسط شبکهی ارتباطی متصل میشوند.
– بخش فرعی : محلات، راه ها، کاربریها و فضاهایی که در ردۀ اصلی نمی گنجند.
9
سایر نظریه پردازان
راپاپورت
– ساختار و اساس انتظامبخشی یک مجتمع زیستی را عامل فرهنگی دانسته و اشاره دارد که فرهنگ بر شکلگیری ایدهها به بیان کالبدی نقش داشته است.
– ساختار محیط شهری تحت تأثیر 4 عامل سازمان فضایی محیط، سازمان مفاهیم ، سازمان زمانی، سازمان ارتباطی
زیته
– اعتقاد به کلیت در طراحی
– او فضاهای شهری را فضایی ممتد دانسته که مجموعهها در آن با یکدیگر در هماهنگی کامل قرار دارند.
– در نظر او عناصری که تجلیگاه زندگی اجتماعی و عملکردهای حیاتی شهر محسوب میشوند، برای دستیابی به کلیت لازم و ضروری میباشند.
جاکوبز
– تحلیل جامعه شناسانه ساختار شهر
– تمرکز باعث شکلگیری روابط اجتماعی و در نتیجه ساختار میشود.
– ساماندهی فضاهای جمعیتی و در نتیجه انتظام کارکردی اجزای شهری
راب کریر
– توجه به کلیت از دست رفته شهر ناشی از منطقهبندی و تقسیم شهر به اجزاء عملکردی
فضاهای شهری به دو صورت خطی و گرهای مهمترین نقش را در ایجاد ساختار شهر ایفا میکنند.
منبع : نگارنده، 1392
بخش دوم : بررسی مصادیق و نمونه های موردی کاربردی استخوانبندی در شهرهای ایران و جهان
از دیرباز جوامع شهری در تفکر پیادهسازی نظامی مدون بوده تا به مدد آنها نه تنها موجب سامانبخشی به زیستگاه خود گردند، بلکه موجب کارایی بخشیدن فعالیتها نیز فراهم شود. آشنایی با ماحصل این اندیشههای نظام بخش، بویژه اقداماتی که تحت انگارهای خاص شکل گرفتهاند، میتواند راهنمای محققین در ادامه فرایند پژوهش باشد. در این راستا، تجارب مختلف که در طی برهههای زمانی به تقویت ایدهها کمک مینماید و غنای محتوایی اندیشه را افزایش میدهد، موجب ارائه چشماندازی مناسب از نتیجهی پژوهش میگردد.
دیدگاه ساماندهی سکونتگاهها به مدد ساختار و استخوانبندی شهر، نه تنها ریشه در فرهنگ و تمدن غنی ایران دارد، بلکه در نقاط مختلف جهان نیز میتوان نمونههایی از آنرا بازشناخت. با شناخت این موارد به این موضوع دست یافته شد که هرگاه انسجام کالبدی و عملکردی و استخوانبندی اصلی زیستگاه مورد احترام و توجه قرار گیرد، به اعتلای بیشتر حیات شهر منجر گردیده است. با الهام از این الگوها و آموختن روشهای احیاء، توسعه و تقویت آنها، میتوان گامهای مؤثری در جهت ساماندهی شهرهای معاصر برداشت.
با چنین دیدگاهی، در این بخش پیرامون این شهرها و سیر دگرگونی عملکردی و کالبدی آنها، مورد مطالعه قرار گرفت و با اخذ نکات مثبت و منفی این انگاره، نکات ارزشمندی برای ارائه طرحهای جدید تدوین گردید. در میان شهرهای بسیار، چند نمونه شهر قدیمی و دارای هویت ایران و دو الگوی طرح مشهور در جهان مورد توجه و بررسی قرار گرفتند.

Share