روابط اجتماعی

روابط اجتماعی

35 تغییر عمده در فعالیت های مذهبی 19
36 تغییر عمده در فعالیتهای اجتماعی (برای مثال ورزش، سینما و دیدار دوستان) 18
37 قرض گرفتن یا رهن دادن برای خرید جزئی (برای مثال خرید تلویزیون، یخچال و ماشین) 17
38 تغییر عمده در ساعات خواب (بسیار بیشتر یا کمتر از قبل خوابیدن یا تغییرساعات خواب در روز) 16
39 تغییر عمده در تعداد میهمانی های خانوادگی 15
40 تغییر عمده در عادات غذا خوردن (غذای بسیار بیشتر یا کمتر از معمول خوردن یا تغییر عمده در ساعات صرف غذا یا محل صرف غذا) 15
41 مرخصی رفتن 13
42 نوروز 12
43 تخلف جزئی از قانون (برای مثال جریمه شدن به خاطر تخلف در رانندگی، آرامش کسی را برهم زدن و مانند آن) 11
2-2-6-5 افزایندگی عوامل فشار روانی
همان‌گونه که شاخص تغییرات رخدادهای زندگی نشان می‌دهد هر عامل فشار روانی به تنهایی از اهمیت چندانی برخوردار نیست، ولی فشار روانی پدیده‌ای است که خاصیت افزایندگی دارد و هر عامل جدید به همراه عامل مستمر به سطح فشار روانی فرد می‌افزایند. نقش یک عامل مانند پر کاهی است که در صورت انباشته شدن به اصطلاح «کمر شتر را خواهد شکست». برای ارزیابی میزان فشار روانی هر فرد ضرورت دارد جمع فشار های روانی از فرصت‌ها، محدودیت‌ها و تقاضاها از وی محاسبه شود.
این گونه رخدادها به عنوان تغییرات غیرکاری در زندگی موجب گسیختگی در سبک زندگی و روابط اجتماعی می‌شوند و از عوامل فراسازمانی‌ای به شمار می‌آیند که توسط توماس هلمز و ریچارد راهه به تفصیل بررسی شده‌اند. دو پژوهشگری که در زمینه‌ی بررسی روابط میان رخدادهای موجد فشار روانی و بیماری بعدی ناشی از آنها پیشگام بودند از پرسشنامه «شاخص رتبه بندی تنظیم مجدد روابط اجتماعی» برای ارزیابی جمع فشار‌های روانی حاصل از رخدادهای زندگی استفاده کردند که روش غالب برای ارزیابی در سی سال گذشته بوده است. این ابزار رتبه‌بندی را به تازگی گروهی از پژوهشگران به منظور روز آمد کردن فشار روانی و همچنین رفع برخی از مسائل فنی که پیمایش داشته، مورد تجدیدنظر قرار داده‌اند. همانطور که در نگاره زیر آمده است، شاخص رتبه بندی جدید مرکب از رخدادهای عمده زندگی است. هر رخداد یک مقدار مربوط به خود را دارد که «واحد تغییر زندگی » نامیده می شود و بیانگر درجه‌ی تنظیم مجدد موردنیاز برای انطباق با رخداد است. هرچه مقدار بیشتر باشد، رخداد مذکور فشار روانی بیشتری را وارد می کند. این مقادیر از یک نمونه 3122 نفره در سطح ملی که میزان فشار روانی هر رخداد را ارزیابی کردند به دست آمده است. (رضائیان، 1387: 28 و 29)

نگاره 2-10: شاخص رتبه بندی تنظیم مجدد روابط اجتماعی
دستورالعمل: رخدادی را که در سال قبل تجربه کرده اید با علامت مشخص نمایید. آنگاه نمرات واحد تغییر زندگی مربوط را با هم جمع کنید تا کل نمره فشار روانی زندگی شما به دست آید.
رخداد زندگی واحد تغییر زندگی رخداد زندگی واحد تغییر زندگی
مرگ همسر 87 مسائل رفتاری یا یادگیری فرزند 49
مرگ یکی از اعضای خانواده 79 تجربه تبعیض در استخدام یا سوء استفاده جنسی در محل کار 48
بیماری یا جراحت عمده 78 تلاش برای ترک اعتیاد خود 47
زندانی شدن در زندان یا سایر نهادها 76 کشف اعتیاد یا تلاش برای ترک دادن اعتیاد یکی از اعضای درجه اول خانواده 46
بیماری یا جراحت یکی از اعضای خانواده 72 کوچک سازی یا سازماندهی مجدد توسط کارفرما 45
قرض گرفتن یا رهن کردن 71 نازایی یا سقط جنین غیر عمدی 44
طلاق 71 ازدواج یا ازدواج مجدد 43
قربانی جنایت شدن 69 تغییر کارفرما یا مسیرحرفه ای 43

Share