رمان در داستان

رمان در داستان

بســـازم کنـــون هــــر چــه فرمان تست همــــه راستــــی زیــــر پیمــــان تســـت
(فردوسی،744:1389،ب1169-1164).
به روایت دیگر «رستم بر اثر جراحاتی که از تیر اسفندیار برداشته بود، بدرود حیات گفت»(کریستن سن،208:1368). در واقع رستم اسفندیار را با این سخنان میفریبد. اسفندیار نیز، هرچند از چارهدانی و پرتجربگی رستم آگاه است ولی تن به خواستهی او میدهد:
بــــدو گفــــت روییــــن تـــن اسفندیار کــــه ای برمـــــنش پیـــــر ناســــــازگار
تــــو مــــردی بــــزرگی و زور آزمـــای بســـــی چــــاره دانـــی و نیرنــــگ و رای
بدیـــــدم همــــه فر و زیــــــب تــــرا نخـــــواهم کــــــه بینـــــم نشیـــــب ترا
بــــه جــــان امشبــــی دادمـــت زینهار بــــه ایـــــوان رســـــی کـام کـژی مخـــار
سخــــن هرچه پذرفتـــــی آن را بـــکن ازیــــن پــــس مپیـــــمای بــــا مـن سخن
(فردوسی،744:1389،ب1174-1170).
اسلامی ندوشن، رستم را انسان نمونه و متکامل شاهنامه میداند(اسلامی ندوشن،18:1381). این نگاه به رستم با تعریف قهرمان در داستان نویسی نیز همسویی شگفتی دارد. براهنی قهرمان را حامل همهی خصیصهها، پندارها و کردارهای نیک معرفی میکند(براهنی،63:1362). البته این واقعگرایی شاهنامه است که قهرمانانش(رستم، سهراب، سیاوش و اسفندیار)، خوب و بد را با هم دارند.
اشپیگل مکرر خاطر نشان میدارد که اسفندیار پهلوان دینی از هر حیث بر رستم برتر بوده ولی رستم به کمک جادو اسفندیار را شکست میدهد(نولدکه،114:1357).
اسفندیار با پذیرش سخنان رستم و به خاطر عقدهی درونیاش، با سرنوشت خود همداستان میشود و مرگ زودرس را برای خود رقم میزند. پس از رفتن رستم، اسفندیار از دلیری رستم – با وجود زخمهایی کاری روی بدنش- به شگفت میآید:
همــــی گـــفت کیــن را مـــخوانید مـرد یـــــکی ژنــــده پیلســــت با دار و بــــــرد
گـــذر کــــرد پــر خستگــــیها بــر آب ازان زخــــم پیــــــکان شـــــده پــرشـتاب
شگفتــــــی بمانـــده بُــــد اسفندیــــار همــــی گــــفت کـــــای داور کامــــــــگار
(فردوسی،744:1389،ب1183-1181).
در آن سوی داستان، زواره، فرامرز و رودابه نگران تندرستی قهرمان هستند:
زواره، فــــرامرز گـــــــریان شدنــــــد ازان خـــــستگیهاش بریـــــــان شدنــــــد
ز ســـر بــر همـــی کند رودابه مــــوی بــــر آواز ایشـــــان همــــــی خـــست روی
(همان:745،ب1212-1211).
زیرا آنها نیز به روشنی میدانند دیگر نشانی از نیروی سابق کهنالگوی رستم نیست. پس بیدرنگ تلاش میکنند که نیروی از دست رفتهی- پنهان شده در ناخودآگاه- رستم را بار دیگر فعال کنند؛ و به عبارتی از ناخودآگاه به خودآگاه و مرحلهی بروز برسانند؛ زیرا نام رستم نه تنها شکوه و آبروی آنان، بلکه نام و آبروی همهی سیستانیان و نماد امنیت بخشی سیستان محسوب میشد:
هـــر آنکــس کـــه دانا بُـــد از کـشورش نشستنـــد یکـــــسر همـــــه بـــــر درش
بفــــرمود تــــا رخـــــش را پیـــش اوی ببردنـــد و هرکــس کــه بــد چــاره جـوی
(همان،ب1214-1213).

Share