رفتار خرید مصرف کنندگان

رفتار خرید مصرف کنندگان

نتایج حاصل تنها در محدوده اعتبار سوالات پرسشنامه تدوین شده قابل بررسی است.
عدم همکاری برخی از نمونه های جامعه آماری
عدم دسترسی جامع و کامل به کتابخانه و سایت اینترنتی
1-11) تعریف اصطلاحات و واژه گان تحقیق
رضایت مشتری:
بلانجاردو گالوی معتقدند: ضایت مشتری در نتیجه اداراک مشتری طی یک معامله با رابطه ارزشی است به طوری که قیمت مساوی است با نسبت کیفیت خدمات انجام شده به قیمت و هزینه های مشتری. (هالوویل، 1996، 20)
رفتار مصرف کننده:
رفتار مصرف کننده فعالیتهای ذهنی ، احساسی و فیزیکی ای را که افراد هنگام انتخاب، خرید ، استفاده و دور انداختن محصولات و خدماتی که برای ارضای نیازها و خواسته هایشان به کار می گیرند را شامل می شود ( ویلکه،2000، 231)
مشتری: مشتریان مردم یا عملیاتی هستند که محصول یا نتایج یک عملکرد را مصرف می کنند یا به آنها نیاز دارند و از آنها بهره می برند. (برنیکر هوف و دسلر، 1377، 33)
مشتری مداری:
مشتری مداری یعنی تولید و عرضه کالا یا ارائه خدمات با محوریت مشتریان به منظور جلب رضایت آنها از طریق تامین نیازهای کاربردی احساسی ومنطقی متاقضیان.(( www.jame jam onlne.ir
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
2-1) بخش اول تحقیق:
در بخش اول این تحقیق سعی شده است به بیان متغیر مستقل تحقیق (آمیخته های بازاریابی) و با تاکید بر شاخص های آن که عبارتند از: محصول، قیمت، کانال های توزیع و پیشبرد فروش پرداخته شود.
2-2) رفتار مصرف کننده:
در دنیای پر تلاطم وآشفته امروزی که نوعی جریان دائمی تغییر در آن حکم فرماست ،شناخت مشتری ونیازهای آن برای خلق بازار جدید وارائه کالا وخدمات اصلی ،لازم وضروری است باید تلاش اصلی به منظور رفع نیازهای جدیدوبه روز مشتریان باشد ؛ زیرا تمام کارها در سازمان برای مشتریان است .شناخت باخت مشتری بر موزات تحولات امروزی در حال د گرگونی است .در گذشته نیازهای مشتریان قابل پیش بینی بوده واز طرفی مشتری مداری سرلوحه کار سازمانها نبوده است ولی به دلیل به هم پیوستن فعالیت وتشکیل شبکه ها و تبادل همکاری های مشترک ومختلف ، مرز بندی سا بق منتفی شده وسازمانها با تغییرنگرشی که نسبت به مشتریان صورت می دهند باید درجهت موفقیت ، خود را با تغییرا ت و تحولات هماهنگ نمایند و با اتخاذ تدابیر لازم در شرایط بحران ، راه سازمان را که همان شعار حق با مشتری است بپیمایند . (کارنامی ،1388، 5 )
2-3) تعریف رفتار مصرف کننده
رفتار مصرف کننده موضوعی جدید در حوزه بازاریابی است . به طوری که اولین کتابهای منتشر شده در این زمینه به قبل از سال 1968 نمی رسد . اغلب دانشگاهها تا قبل از سال 1970 تلاشی در این زمینه انجام ندادند ، اما این موضوع در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته، به گونه ای که گروه ویژه ای از محققان درباره رفتار مصرف کننده در سال 1970 تشکیل شد و در سال 1990 این گروه 1500 عضو از 30 کشور جهان داشت.( www.jobportal.ir )
تعریف: رفتار مصرف کننده فعالیتهای ذهنی ، احساسی و فیزیکی ای را که افراد هنگام انتخاب، خرید ، استفاده و دور انداختن محصولات و خدماتی که برای ارضای نیازها و خواسته هایشان به کار می گیرند را شامل می شود ( ویلکه،2000، 14) به عبارت دیگر رفتار مصرف کننده شامل مجموعه ای از فرآیند های روانی و فیزیکی است که قبل از خرید آغاز و بعد از مصرف نیز ادامه می یابد. (پیتر و دیگران، 1999،110)
2-4) رفتار خرید مصرف کننده
معمولاً هر مصرف کننده در هر روز با تصمیمات خرید زیادی مواجه است. بیشتر شرکتهایی که در باره رفتار خرید مصرف کنندگان به تحقیق می‌پردازند می‌کوشند در باره آنچه مصرف کنندگان می خرند روش و تعداد خرید، مکان خرید و علت خرید آنها پاسخهای مناسبی بیابند. بازاریابان می توانند برای یافتن پاسخهایی در مورد نوع خرید، مقدار و محل خرید مصرف کننده تحقیقات و مطالعاتی انجام دهند ولی آگاه شدن از علتهای رفتار مصرف کننده یا خریدار چندان ساده نیست زیرا اغلب پاسخهای مربوط به این سوالات در ذهن، فکر و مغز مصرف کننده وجود دارد.
نقطه آغازین این مطالعات مدل محرک- پاسخ است. همانگونه که در شکل 1 دیده می شود رفتارمصرف کننده بر این اساس شکل می گیرد که عوامل تحریک کننده و انگیزشی بسیاری به همراه عوامل و محرکهای بازاریابی (مقصود همان آمیخته بازاریابی) وارد جعبه سیاه مصرف کننده می‌شوند و او واکنشهای مشخصی از خود نشان می‌دهد. www.imi.ir))
.

Share