رفتار خرید مشتریان، بازاریابی اینترنتی

رفتار خرید مشتریان، بازاریابی اینترنتی


Widget not in any sidebars

جدول 4-38 : نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی عناصر متغیر پیشنهادات ارتقایی 145
جدول 4-39 : رتبه بندی عناصر متغیر پیشنهادات ارتقایی 146
جدول شماره 4-40: نتایج آزمون نرمال بودنمتغیر قیمت 146
جدول شماره 4-41: نتایج آزمون نسبت شاخص های متغیر قیمت 148
جدول 4-42 : نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی عناصر متغیر قیمت 149
جدول 4-43 : رتبه بندی عناصر متغیر قیمت 149
جدول شماره 4-44: نتایج آزمون نرمال بودنمتغیر سهولت خرید 150
جدول شماره 4-45: نتایج آزمون نسبت شاخص های متغیر سهولت خرید 151
جدول 4-46 : نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی عناصر متغیر سهولت خرید 152
جدول 4-47 : رتبه بندی عناصر متغیر سهولت خرید 152
جدول 4-48 : نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرهای تحقیق 153
جدول 4-49 : رتبه بندی متغیرهای تحقیق 153
جدول 4-50: آزمون من وییتنی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیر جنسیت 154
جدول 4-51: آزمون من وییتنی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیر وضعیت تأهل 154
جدول 4-52: آزمون من وییتنی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیر تحصیلات 155
جدول 4-53: آزمون کروسکال والیس متغیرهای تحقیق با توجه به متغیر سن 155
چکیده
رشد سریع زیر ساختارهای اینترنت فرصتها و روشهایی جدید برای انجام کسب وکار به تمامی جهانیان معرفی کرد. اینترنت دنیا را بدون مرز کرده است. تولیدکنندگان، تجار و مصرفکنندگان در حال حاضر میتوانند به بازارها به طور سریعتری دسترسی پیدا کرده و اطلاعات بیشتری را نسبت به قبل در کمترین زمان ممکن کسب کنند(جاتوراویث، 2007). در کل استفاده از اینترنت میتواند در سه فعالیت اصلی دستهبندی شود: نشر اطلاعات شرکت، اجرای تجارت الکترونیکی و تبادلات کسب و کاری. برجستهترین ویژگی اینترنت عدم نیاز به واسطه است؛ تولیدکنندگان میتوانند کالاهای خود را به طور مستقیم و به آسانی از طریق اینترنت به فروش برسانند (جاتوراویث، 2007).
با اینکه تحقیقات متعددی در خصوص رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان در خارج از کشور صورت گرفته ولی در داخل کشور مدل های چندان مناسبی در این ارتباط ارائه نشده است. بدیهی است که بررسی رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان می تواند به شناسایی دلایل احتمالی عدم استقبال آنان از این شیوه خرید کمک نماید. این تحقیق، تاثیر عوامل بازاریابی اینترنتی بر رفتار خرید مشتریان را بررسی می کند.
مطالعه حاضر بر اساس مدل اولیه هاکیو و همکاران در سال 2009 انتخاب شده و پس از بررسی تحقیقات مختلف مرتبط با تحقیق حاضر،مدل ذکر شده تغییر یافت و عوامل قیمت و سهولت خرید به آن اضافه گردید.
این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و داده های مورد بررسی از میان 266 پرسشنامه توزیع شده در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی سال 90 دانشگاه علامه طباطبایی که به شکل تصادفی ساده انتخاب شده بودند به دست آمد.در این مطالعه از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون هایی همچون آزمون کولموگروف – اسمیرنوف، آزمون دوجمله ای یا نسبت، آزمون فریدمن، آزمون من وییتنی و آزمون کروسکال والیس و نیز تحلیل عاملی بهره گرفته شد.
نتایج آزمون ها بیان داشت که متغیرهای قیمت،امنیت و اعتماد،محیط بازاریابی اینترنتی،ویژگی محصول و سهولت خرید بر روی رفتار خرید مشتریان در اینترنت تاثیر معناداری داشته و متغیر پیشنهادات ارتقایی تاثیر گذار نبوده است.
در نهایت نیز پیشنهاداتی مانند افزایش سطح امنیت و اعتماد که تاثیری مستقیمی بر روی متغیر پیشنهادات ارتقایی دارد و باعث می شود که این ابزار مهم بازاریابی در اینترنت تمایل مشتریان به خرید اینترنتی را افزایش دهد،ارائه گردید.همچنین استفاده از عامل قیمت به عنوان مزید رقابتی نیز مورد توجه است.
لغات کلیدی:بازاریابی اینترنتی،رفتار خرید مشتریان،خرید اینترنتی

Share