رفتار انسان

رفتار انسان

ای زرتشت دوست راست کردارت کیست که انجمن بزرگواران (انجمن مغان) را می‌خواهد بلند آوازه کند؟ او کی گشتاسب است. 1- ازین پس کسانی را که ای خدای دانا در بارگاه خود پذیرفته‌ای با سخنان منش نیک یاد خواهم کرد (جعفری). 2- کسانی را که تو ای مزدا اهورا، در یک سرای گرد هم آوری، آنان را من با گفتار منش نیک همی‌خوانم (پورداوود). 3- ای هستی بخش دانا من پیام آسمانی ترا به مردم خواهم آموخت تا شایسته بارگاه تو گردیده و در سرای تو یعنی فردوس جای گزینند (موبد آذرگشسب). 4- ای مزدا اهورا من مردمان را با سخنان برخاسته از اندیشه نیک فرا می‌خوانم تا به بارگاه تو راه یابند (وحیدی).
هفت هات، هات39 بند 1:
ای دانای هستی بخش، اینک گرامی داریم روان‌های خود و روان‌های کسانی را ه از آن تو هستند.
بند 2:
روان‌های یاورانی را که از قانون پیروی می‌کنند، روان راستکاران را هرجا که زاده شده باشند، مرد باشند یا زن، آنان که بینش (وجدان=دین) نیکشان پیش می‌روند، پیش‌ رفته‌اند یا خواهند رفت.
4-2-5 تاثیر باور به مرگ بر رفتار در شاهنامه
فردوسی مرگ را جزیی از زندگی میداند و به ان باور قلبی دارد و در جای جای از ابیات شاهنامه خود توجه خاصی به این امر داشته که به شکلی ملموس باور به مرگ وتاثیر ان در رفتار انسانها را میتوان دید.
او اعتقاد دارد که در این دنیا جز تخم نیکی و محبت را نباید کشت زیرا فردای پس از مرگ به جز از نتیجه اعمال خود را نخواهیم دید.
از آن بد که کردی میندیش نیز از اندیشه درویش را بخش چیز
به پرهیز و جان را به یزدان سپار به گیتی جز از تخم نیکی مکار
همه مرگ راییم تا زنده‌ایم به بیچارگی در سر افکنده‌ایم
نه هرکس که شد پادشاهی ببرد برفت و بزرگی کسی را سپرد
به پرهیز و خون بزرگان مریز که نفرین بود بر تو تا رستخیز
(ج7، ص 101، ب 1728)
نکوشم به آگندن گنج من نخواهم پراگنده کرد انجمن
یکی گنج خواهم نهادن ز داد که باشد روانم پس از مرگ شاد
(ج7، ص440، ب 2376)
بماند بدو رادی و راستی نکوبد در کژی و کاستی
هر آن چیز کان بهره تن بود روانش پس از مرگ روشن بود
(ج8، ص195، ب 2429)
هر آن کس که نیک کند بگذرد زمانه نفس را همی بشمرد
چه باید همی نیکویی را ستود چو مرگ آمد و نیک و بد را درود
(ج 8، ص286، ب 3995)
اگر مرگ باشد فزونی ز کیست به بینم که فرجام این کار چیست

Share