رفتارهای ضد اجتماعی

رفتارهای ضد اجتماعی

پدر علم اقتصاد در کتاب «ثروت ملل» آورده است: برخی از سیاست های اقتصادی باید با دقت و احتیاط عمل شود در غیر این صورت رخدادهای نامطلوبی به وجود خواهد آورد. وی هنگام فرموله کردن اصول مالیاتی، دولت را از درپیش گرفتن سیاست مالیاتی شدید بر حذر داشته و سیستم دقیق و متعادل مالیاتی را سفارش می کند. (جعفرزاده پور،1381،ص19).
2-3-2-3- نظریه پاپل
در تحقیقات خود بر تأثیر قوانین مالیاتی بر گسترش قاچاق تأکید می کند. او معتقد است: «افراد بدون توجه اخلاقی،گریزان از خطر پذیری و در راه به حداکثر رساندن سودشان عمل می کنند، به عبارت دیگر آنها نه از کتک زدن مأمور مالیات لذت می برند و نه از کارکردن در اقتصاد پنهان…» بنابراین اگر جریمه مورد انتظار در قاچاق کمتر از مالیات باشد، قاچاقچی ترجیح می دهد از پرداخت مالیات شانه خالی کند. (شکیبایی واحمدی، 1378،صص170-171)
2-3-2-4- نظریه قاچاق و رفاه در اقتصاد- ماری ونلسون
آنها به تحقیق ثابت کرده اند قاچاق کالا لزوماً موجب رفاه داخلی نمی شود، حتی زمانی که قاچاق، منابع را به سوی فعالیت های غیر مولد هدایت می کند؛ بالا رفتن تعرفه ها هم افزایش رفاه را به دنبال ندارد، همانطور که تشدید مبارزه با قاچاق و افزایش کنترل های مرزی، علاوه بر این که قیمت کالاهای وارداتی را بالا می برد، رفاه را هم بیشتر نمی کند . (نورمحمدی،1381،ص25).
2-3-2-5- نظریه لایمن
از دیگر نظریه پردازان جرم شناس بر این باور است که برخی جرائم از شرایط خاص روانی افراد نشأت می گیرند، و مادام که فرصت های اجتماعی بسیار اندکی پیش رو باشد، فرد به جمع آوری منافع نامشروع از راههای غیر قانونی(قاچاق) می پردازد. (وطن پور، 1388، ص25).
2-3-2-6- نظریه مرتون از جامعه شناسان جنایی، معتقد است منشاء انحراف افراد، ساختار و فرهنگ اجتماعی است و این ساختار با وارد کردن فشار بر اشخاص، آنان را با هدف هم نوایی، نوآوری، آیین گرایی ویا طغیانگری به سوی جرایم اقتصادی می کشاند. (مرتون، 1980، ص414).
2-3-2-7- نظریه فروید
از روان شناسان معروف، سیستم کنترل درونی انسان ها را عامل بازدارنده گرایش به رفتارهای مجرمانه می داند، اما تاکید می کند گاهی افراد در مسیر رفتارهای اجتماعی و تلاش برای تأمین منافع شخصی و مادی خود به رفتارهای ضد اجتماعی تن در می دهند.(رفیع پور،1376، ص276).
2-3-2-8- نظریه دیویس
از راوان شناسان اجتماعی بر این عقیده است که رکودی که به دنبال یک دوره رونق اقتصادی بوجود می آید ، بستر مناسبی برای سوق دادن افراد به اعمال بزهکارانه است، زیرا انتظارات و نیازهای جدیدی که در دوران شکوفایی اقتصادی ایجاد شده نه تنها در دوران رکود متوقف نمی شود آنها متوقف نمی شود بلکه بطور فزایند رشد می کند، ومادام که امکان پاسخگویی به آنها فراهم نباشد انحرافات اجتماعی شکل جدی تری به خود می گیرد. (وطن پور، 1388، ص25).
2-3-3- مفاهیم قاچاق
به طورکلی، قاچاق را می توان جریان ورود کالا به کشور یا خروج مخفیانه آن ازکشور به منظور نپرداختن مالیات های مربوط و دیگر نظارت های دولتی دانست. ماده29 قانون و آیین نامه امور گمرکی موضوعات قاچاق گمرکی را به شرح ذیل بیان کرده است: (زینال زاده وابراهیمی ومحمدی،1375،ص18).
1. وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن آن از کشور به ترتیب غیر مجاز، مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده شده باشد.
2. خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به صورت ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج آن وسایط نقلیه و کالا.
3. بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه در حین خروج از گمرک یا بعد از کشف آن پس از خروج .
4. تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
5. اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.
6. وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده.
7.خارج یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ظرف مهلت مقرر ممنوع یا مشروط باشد.

Share