رعایت حق تقدم در ثبت اختراع از دیدگاه حقوقی

رعایت حق تقدم

گفتار نخست : در قوانین ایران

رعایت حق تقدم در ثبت اختراع یکی از مباحث اساسی در ثبت اختراع در سطح بین المللی می باشد از آنجا که در قانون قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ، در هر سه حوزه به حق تقدم در ثبت پرداخته و متقاضیان می توانند در این زمینه و در زمان مقرر در خواست حق تقدم نمایند لذا به منظور عدم تکرر در کلام به این موضوع در یکجا به آن پرداخته می شود . قانونگذار در بحث اختراعات در ماده 9 ، 23 و 34 به آن اشاره نموده است  . در ماده ۹ مقرر شده است : متقاضی می‌تواند همراه با اظهارنامه خود ، طی اعلامیه‌ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت ازمالکیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۲۰ مارس ۱۸۸۳ میلادی‌) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید. حق تقدم می‌تواند براساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه‌ای یا بین‌المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است‌. درصورت درخواست حق تقدم‌:

الف ـ اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می‌خواهد ظرف مدت معین‌، رونوشت اظهارنامه‌ای را ارایه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه‌ای که مبنای حق تقدم است‌، گواهی شده باشد.

ب ـ با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.

درصورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن‌، اعلامیه مذکور کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود .

در ماده ۲۳ نیز مفاد مواد (۵)، (۹) و بند (ج‌) مواد(۱۱) و (۱۵) این قانون درخصوص طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال می داند ‌.

مطلب دیگر :  شرایط وصول طلب از طریق اجرای ثبت

بر اساس ماده ۳۴ درصورتی که اظهارنامه دربردارنده ادعای حق تقدم به شرح مذکور در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باشد که توسط متقاضی یا سلف او در هر کشور عضو کنوانسیون تقاضا شده است‌، طبق مفاد ماده (۹) این قانون رفتار می‌شود.

 

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس

کنوانسیون پاریس در ماده 4 (الف1) در خصوص حق تقدم مقرر کرده است : هر شخصی که با رعایت مقررات معمول در یکی از کشورهای اتحادیه اظهار نامه مربوط به تقاضای ورقه اختراع یا ثبت مدل اشیاء مصرفی یا طرحها و نمونه‌های صنعتی یا علامت کارخانه و یا علامت تجاری را شخصاً یا توسط قائم مقام قانونی خویش تسلیم نموده باشد در مورد تسلیم اظهار نامه در سایر کشورهای اتحادیه در مهلت های مقرره از حق تقدم بر خوردار خواهد شد.
2 ـ تسلیم درخواستی که بموجب قانون داخلی هر کشور عضو اتحادیه یا به موجب عهد نامه‌های دو جانبه یا چند جانبه منعقد بین کشورهای اتحادیه معتبر شناخته شده باشد موجد حق تقدم می‌گردد .

حقوق اکتسابی اشخاص ثالث قبل از اولین روز تقاضا که مبنای حق تقدم است به موجب قانون داخلی هریک از کشورهای عضو اتحادیه محفوظ است‌. مهلت های حق تقدم مذکور فوق برای ورقه‌های اختراع و مدلهای اشیاء مصرفی 12 ماه و برای اشکال و طرحهای صنعتی و علائم کارخانه یا علائم بازرگانی 6 ماه خواهد بود .

بر اساس بند 5 ماده 4 مکرر گواهی نامه‌های حق اختراعی که با استفاده از حق تقدم در کشورهای اتحادیه صادر شده است از لحاظ مدت به‌همان اندازه ای خواهد بود که ورقه‌های اختراع بدون استفاده از حق تقدم دارا می‌باشد .

مطلب دیگر :  مرجع آگهی و نیازمندیها : سایت دو فانوس