28
– تاثیر آب بر هادی
آب به شکل باران یا نم نم باران، روی هادی پیر شده، قطرات کوچکی ر ا بر روی سطح فوقانی هاد ی شکل میده د. پس از دورهای کوتاه، آ ب بهسمت کنارهها جاری میشود و لایهی آبی را در اطراف هادی تشکیل میده د. این فرآیند بسیاری از قطرات کوچک تر موجود در سطح فوقانی را محو کرده ولی قطرات معلق را در زیر هادی باقی میگذارد و نهایتا با انباشته شدن آب، به سبب جاذبهی گرانش منحرف میشوند.
عموما دو شرط مهم در رابطه با میزان رطوبت بر روی هادی وجود دارد:
یکی به آب اجازه م یدهد تا بهصورت یکنواخ ت حول هادی پخش شود (آبدوستی(h ydrophilic= دیگری آبگریزی (hyd rophobic) است که از قطرات کوچک آب، بر روی سطح چرب هادی تودههای
مهره مانند آب می سازد.]١ و ٣-٧[
– اثرات چگالی هوا، رطوبت و باد
شرایط جوی از قبی ل چگالی هوا، رطوبت و با د از طرق مخ تلفی تولید کرونا را تحت تاثیر قرار میدهند.
چگالی نسبی هوا گرادیان آستانهی کرونا را چنانکه در معادله Peek بیان شد، متأثر میسازد.
چگالی و رطوبت نسبی هوا بر م شخصات تخلیهی شکافها اثر میگذارد. همچنین شدت تخلیههای جزئی نیز از طریق مشابه ی متأثر میشوند.
افزایش در چگالی و رطوبت نسب ی هوا باعث ایجاد کرونا در سطوح پایین تر ولتاژ میگ ردد.[1]
– تاثیر شرایط س طحی
هادی خط انتقال، اگر بهتازگی زهکشی شده باشد، غالبا تعداد زیادی نامنظمی قاب ل ملاحظه روی سطح خود دارا خواهد بود که این امر سبب بالا بودن ضریب ناهنجاری (roughness fa ctor) گردیده و باعث میشود ولتاژ آستانه ی کرونا پایین بیاید.[1]
29
دو دورهی زمانی در مورد تلفات کرونا در نظر گرفته میشود:
الف) دورهی طولانی تر که تاثیرا ت آب و هوا را منظور میکند.
ب) دورهی کوتاهتر که تاثیر شرایط سطحی را مد نطر قرار میدهد.
آزمایشات نشان دا د که مس م شخصات پیر شدگی شدیدتری نسبت به آلومینیوم دارد. بهعنوان نمونه برای تلفات مس کاهش بیشتر ی طی مدت 6 ماههی نخ ست، نسبت به آلومینیوم رخ میدهد؛ اگرچه که مس در آغاز تلفات بیشتری نسب ت به آلومینیوم دارد.
از طریق عکسهای گرفته شده از قطرات باران بر روی هادیهای جدید و فرسوده، این موضوع نتیجه میشود که هادیهای پیر شده طبیعتی آبدوست((hydrophilic دارند در حالی که هادیهای جدید آبگریز (hydro phobic) هستند.[5-1]
شکل(23-1 هادیهای مرطوب سالخورده و جدید ]هادی 14 Plover سال کار کرده با ق طر 3.72cm(1.465”) (بالا) و هادی جدید Boboli nk با قطر [3.61cm(1.427”)
30
اثر سالخوردگی را میتوان بهصورت مصنوعی بهوسیله شنشوئی سطح بهوجود آورد که سبب حذف
چربی میگردد.[1]
شکل(24-1 هادی مرطوب، نیمه سمت چپ، جدید و نیمه سمت راست آن شنشوئی شده ]هادی Bobolink با قطر [3.61cm(1.427”)

                                                    .