رطوبت نسبی

رطوبت نسبی

شکل (15-7) تغییرات خوردگی برحسب دما ودرصد گوگرد سوخت
اما بر اساس شکل (15-7) برای سوختهای بدون گوگرد ،با کاهش دما سریعأ خوردگی بالا خواهد رفت.بنابراین در سوخت گاز به هیچ وجه مجاز به کاهش دمای سطح از نقطه شبنم آب نخواهیم بود و دمای آب تغذیه باید به نحوی تعیین شود که این شرط برقرار باشد.
جدول (2-7) مقادیر مناسب دمای آب تغذیه برای رعایت محدودیتهای فوق را نشان می دهد. با توجه به این جدول برای سوختهای بدون گوگرد باید دمای دود خروجی از دیگ به نحوی تعیین شود که بر حسب رطوبت نسبی آن،نقطه در این دما کمتر از˚ 60 C-50 نباشد.
جدول (2-7) انتخاب دمای تغذیه متناسب با دمای دود خروجی از دیگ
ﻫ – افت فشار دود در دیگ بازیاب حرارتی
از پارامترهای مؤثر دیگر در طراحی دیگها ،میزان افت فشار دود در آنها می باشد. به ازای هر 4 اینچ آب افت فشار ، یک درصد از قدرت تولیدی توربین گاز کم می شود. افت فشار مجاز دود در حدود 9 الی 14 اینچ آب در نظر گرفته می شود.
و – فشار هوازد ا
بسته به فشار عملیات ،فشار هوازدا به سه رده تقسیم می گردد:
تحت خلا ء ((P≤1.16BAR
اتمسفریک ( 1.2 BAR تا(1.7 BAR
تحت فشار (بالا ترا ز (1.7 BAR
کاربرد دسته اول برای سیکلهای ترکیبی دارای توربین بخار می باشد . اما برای سایر سیکلهای ترکیبی این فشار با رعـایت دو نکته مهم انتخاب می شود . نکتـه اول بالا بـودن در آن در حـدی مـی باشد کـه دمای اشباع (دمای حاکم بر هوازدا) یا دمای جوشش هــوازدا که تـابع فشـار آن می باشد باعث ایجاد تنش های حرارتی و خوردگی در دیگ بخار شوند.نکته دوم بیش از حد بالا نبودن آن می باشد به نحوی که آب تغذیه بتواند انرژی حرارتی کافی را از گازهای عبوری دریافت نماید.با توجه به فشار درام دیگ سیکل CHP ولزوم بالاتر از اتمسفر بودن حداقل فشار هوازدا(به منظور تخلیه گازهای غیر قابل تقطیر وبخار از آن به اتمسفر) ، فشار هوازدا 0.6بار نسبی یا 1.6بار مطلق انتخاب می گردد. با توجه به فشارفوق دمای هوازدا113.24 درجه سانتی گراد به دست می آید که این درجه حرارت مناسب وبه اندازه کافی بالا می باشد تا از تنش های حرارتی و خوردگی جلوگیری نماید وهمین طور بیش از حد بالا نمی باشد تا با آب تغذیه بتواند انرژی به میزان کافی در دیگ دریا فت کند.
اما این فشار برای زمانی مناسب می باشد که بخار مورد نیاز هوازدا از بخار خروجی دیگ تأمین گردد. در صورتیکه برای گرمایش هوازدا از گرمکن آب تغذیه استفاده گردد،برای گرمایش این گرمکن که در خروجی دیگ قرا ر می گیرد .لازم است دود خروجی از مراحل قبل دارای دمای بالاتری باشد. با افزایش دمای دود،دمای آب اشباع هوازدا نیز افزایش یافته وبه همان نست فشار آن نیز بالا خواهد رفت.
بنابراین در نهایت بهینه نمودن سه پارامتر میزان بازیافت حرارت ،مصرف بخار هوازدا ومیزان بخار نهایی تولیدی توسط دیگ ،فشار هوازدا را تعیین خواهد نمود.علاوه بر این با توجه به این عملکرد هوازداتنها هوازدایی آب نمی باشد،محل برداشت بخار هوازدا ومیزان آن به نحوی بایستی انتخاب شود که کلیه اهداف زیر را بر آورده سازد:
گرمایش آب تغذیه
عاری کردن آب تغذیه از گازها
تامین ذخیره آب تغذیه جهت پاسخ گویی سریع به تغییرات بار واحد
ز – ظرفیت مشعل اضافی
همانطور که گفته شد برای افزایش راندمان سیکل بازیافت ،افزایش میزان بخار قابل استحصال از دیگ بازیافت ونیز به عنوان احترا ق پشتیبان ،می توان از مشعل اضافی در خروجی توربین گاز استفاده نمود. این مشعل درصورتیکه میزان هوای اضافه دود خروجی از توربین گاز 15 تا 18 درصدباشد قابل استفاده می باشد.

Share