رسیدگی به تخلفات

رسیدگی به تخلفات

نشانهمهم دیگر، اصلاح قانون بازشستگی کشور، بر مبنای نشانه‏هایی فرعی همچون، تعیین میزان حقوق بازنشستگی بر مبنای سه سال اشتغالآخر خدمت، تعیین فوق‏العاده شغل بر مبنای رشته شغلیتعیین شده، احتساب سی سال سابقه خدمت به منظور بازنشستگی افراد، افزایش حقوق بازنشستگی، ادغام صندوق بازنشستگیمشمولین قانوناستخدام نیروهای مسلح جمهوری‏اسلامی ایران و سازمانتامین اجتماعیدر یکدیگر، تشکیل ‏صندوقبازنشستگی کارکنان‏دولت و رفاه بازنشستگان، تحت پوشش قرار گرفتن همگانی مشمولین صندوقتامین اجتماعی از سوی صندوق بازنشستگی‏کارکنان، پرداخت بدهی‏های دولت به صندوق‍های بازنشستگی، نظام هماهنگ پرداخت حقوق بازنشستگی مشترکین این صندوق‏ها، قابل تعریف و معنایابیمی‏باشد.شکل4-7 مفصل‏بندی بازنشستگیدر گفتمان سازندگی را بر اساس مصوبات مجلس سوم نشان می‏دهد.
شکل (4-7) مفصل‏بندی بازنشستگیدر گفتمان سازندگی(بر اساس مصوبات مجلس سوم)
4-3-2-2- 2- تحلیل متون مصوبات چهارم مجلس بررسی بر مبنای روش لاکلاو و موفه
و اما در خصوص مجلس چهارم، شایان ذکر است، این مجلس چهارم در سال 1371 به ریاست ناطقی نوری فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1375 به کار خود پایان داد.
در این دوره از مجلس، با توجه به تداوم هژمونی گفتمان سازندگی بر فضای سیاسی و اجتماعی جامعه ایران، قوه مقننه همگام با قوه مجریه و در راستای گفتمان سازندگی، تداوم سازندگی و آبادانی کشور را در دستور کار داشته و با برگزیدن گفتمان حاکم به عنوان گفتمان مجلس چهارم، به همراه دولت مردان، در تلاش به منظور سیاست‏گذاری و قانونگذاری در این خصوص بوده‏اند.
در این برهه زمانی با به اجرا درآمدن برنامه‏های دولت و مصوبات مجلس سوم، بخش بسیار زیادی از ویرانه‏های هشت سال جنگ تحمیلی بازسازی شده بود. بر این اساس، برای تحقق توسعه اقتصادی و گردش چرخ‏های تولید در راستای تداوم گفتمان سازندگی، نیاز به نیروهای فعال و متخصص احساس می‏گردید، که نتیجه آن، اصلاح برخی از قوانین بازنشستگی بود.
جدول 4-17 حاکی از آن است که در میان مصوبات مجلس چهارم، در کل 6 مصوبه در خصوص بازنشستگی به تصویب رسیده است که به شرح ذیل است:
جدول (4-17) بازنشستگی در مصوبات مجلس چهارم
ردیف
مجلس
تاریخ تصویب
مضمون مصوبات
1
چهارم
15/07/1371
ممنوعیت بازنشستگی فرهنگیان تا پایان سال تحصیلی 1372 –1371(افرادی که با حکم هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری بازنشسته می‏شوند مشمول این قانون نخواهند بود). یعنی برخی به دلیل تخلفات اداری بازنشسته می‏شوند و معنای بازنشستگی از سوی هیات‏های رسیدگی به تخلفات، تنبیه و مجازات متخلف است
2
چهارم
23/10/1371
شمولتبصره قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین، مشاغل سخت…بهکارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
3

Share