رستم و اسفندیار

رستم و اسفندیار

264- ثاقبفر، مرتضی(1348). “نگرشی بر تراژدی رستم و سهراب”. ش3. سال24. فصلنامه جهان نو.
265- خالقی مطلق، جلال( 1386). ” فردوسی”. ترجمه: سجاد آیدنلو. ش25. صص206-177. نامه انجمن.
266- دادخواه تهرانی، حسن و محکیپور، علیرضا(بیتا). “بررسی رویکرد روانشناختی در ادبیات”. ش25. صص166-156. مجله زبان و ادب. دانشگاه علامه طباطبایی.
267- دوستخواه، جلیل(1353). “رستم و سهراب فاجعهی برخورد آرمان و عاطفه”. ش17، صص167-159. فصلنامه فرهنگ و زندگی.
268- رایت، الیزابت(1373). “نقد روانکاوانهی مدرن”. ترجمه: حسین پاینده. 124-97. مجله ارغنون4، زمستان.
269- رحیمی، مصطفی(1372).” تراژدی توانایی و فاجعه توانایی اجتماعی: دل از رستم آید به خشم”. نشریه علوم سیاسی. ش36-35. ص55.
270- رها دوست، بهار(1382). “رویکرد بین رشته‌ای و مطالعات ادبی”. ش 9.صص202-195. نشریه معماری. زیبا شناخت.
271- ستاری، جلال (1348).” سه مفهوم اساسی در روانشناسی یونگ ( عقده و صور نوعی و نماد)” نشریه جامه شناسی و علوم اجتماعی.ش:3. صص: 150-127.
272- سرکاراتی، بهمن(1355). “رستم یک شخصیت حماسه سرایی در ایران”. سال 12. ش2. صص 192-161. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی.
273- سلیمانی، قهرمان(1369). “انسان آرمانی در شاهنامهی فردوسی”. سال اول. ش2. صص66-57. علوم اجتماعی- نامه فرهنگ- .
274- شافه، هربرد(1971). “روانشناسی آلفرد آدلر”. ترجمه: علی محمد سرداران. ش1، سال8. صص 112-97. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی،
275- صنعتی، محمد (1386). “تولد، تحول و گسترهی نقد روانکاوانه”. ش4. صص74-65. پژوهشنامهی فرهنگستان هنر. شهریور.
276- ………………………..(1381). “فصل مشترک ادبیات و روانشناسی”. صص19-4. کتاب ماه ادبیات و فلسفه، مرداد.
277- عبادیان، محمود(1390). “مروری بر برخی از ارزشهای نقد ادبی”. ش 57-56. پیاپی 171-170. صص54-49. کتاب ماه ادبیات.
278- علایی، مشیت(1380).”ادبیات و روانشناسی”. صص22-18. کتاب ماه ادبیات و فلسفه.
279- علیزاده، ناصر و آیدنلو، سجاد(1385).”بازشناسی مضمون حماسی – اساطیری رویارویی پدر و پسر در روایتی از تذکره الاولیا”. ش12-13، صص208-191. فصلنامه پژوهشهای ادبی.
280- عمویی، حامد. شاهسوند، پریچهر(1388).” اسطورهشناسی در ایران باستان. مطالعه موردی رستم”. ش 8. صص58-5. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی.
281- غلامرضایی، محمد(1376). “نام و ننگ از دیدگاه پهلوانان شاهنامه”. ش8، صص 39-62. مجله پژوهشی علوم اسلامی دانشگاه اصفهان.
282- فخراسلام، بتول(1389). “ژرف شناسی شخصیت رستم”. فصلنامه تخصص ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد. ش28. صص215-191.
283- فراست خواه، حسین(1384).”فروید، روان کاوی و جرم شناسی”. روزنامه الکترونیکی شرق:www.magiran.ir
284- فرزانه، امیر حسین(1375). “راز تراژدی داستان رستم و اسفندیار”. ش74-73، صص 118-112. مجلهی گزارش.

Share