رستم و اسفندیار

رستم و اسفندیار

(همان:726،ب516-515).
کهنالگوی روح آنگاه نمایان میگردد که انسان نیازمند تفاهم، اندرز نیک و تصمیمگیری است و فرد توانایی آن را ندارد که به تنهایی این نیاز را برآورد(مورنو:73:1376). در ادامهی سرکوب شدن کهنالگوی دانا، رستم به دلیل عهدشکنی اسفندیار- مبنی بر فرا نخواندن رستم به مهمانی- او را سرزنش و پند میدهد: (فردوسی،728:1389،ب589-587). اما اسفندیار بیاحترامیها و سرکوبیهای خود را با گرمی هوا(همان:729،ب 609). و جادو خواندن زال(همان،ب 627). توجیه میکند. در مقابل پیر خرد -رستم- ، اسفندیار را از گفتن سخنهای نا خوب بر حذر میدارد:
تـــو آن گــــــوی کــز پادشاهان سزاست نگــــوید سخـــن پادشـــــا جـز کــه راست
(همان:730،ب646).
پس از مجلس میخوری رستم و اسفندیار، رستم بار دیگر در چهرهی پیر دانا اسفندیار را اندرز میدهد و او را به آشتی فرا میخواند:
گـــر ایـــــن کیــــنه از مغــز بیرون کنی بـــزرگی و دانـــش بـــرافـــــزون کـــــنی
ز دشـــت انــــدر آیـــی ســـوی خان من بـــوی شـــــاد یــک چنــد مهمــــــان من
سخــــــن هـــرچه گفـــتم بجـــای آورم خــــرد پیـــــــش تـــــو رهنــــمای آورم
بیاســـای چنـــدی و بـــا بــد مکــــوش ســـــوی مردمــــــی یــاز و بــــاز آر هوش
(همان:734،ب810-807).
ولی اسفندیار مقولهی آشتی را بیمعنا میداند:
چـــنین گفـــت بـــا او، یل اســـــفندیار کـه تخمــــی کــــــه هـــرگز نروید مــکار
تــــــو فـــردا ببینــــی ز مــــردان هنر چـــو مــن تاخـــــتن را ببنــــــدم کمــر
(همان،ب812-811).
همانگونه که روشن است؛ اسفندیار با این سخنان، شدیداً ناخودآگاه خود را سرکوب میکند و از رستم میخواهد خود را برای نبرد آماده کند:
تـــن خـــــــویش را نیز مســـتای هیـچ بـــه ایـــوان شــــو و کـــار فـردا بــــسیچ
(همان،ب813).
پیر خردمند از پاسخ سرد اسفندیار غمگین میشود:
دل رستـــم از غـــم پـــراندیشه شــــــد جـــهان پیـــــش او چـــون یکـی بیشه شد
(همان:735،ب817).
پیر دانا حالت کمبود معنوی را برای شخصی که به تنهایی قادر به برنامهریزی و تفکر نیست، جبران میکند و محتویاتی عرضه میکند که این خلأ را پر کند. پیر راههای رسیدن به مقصود را میداند و آنها را به قهرمان نشان میدهد. او نسبت به خطرهایی که در پیش است هشدار میدهد و وسایل مؤثر با آنها را فراهم میکند(یونگ،114:1368). رستم در راستای پیر خرد بودنش ضمن بیتجربه و سادهلوح خواندن اسفندیار، او را از سایهی و عمل اهریمنی گشتاسپ هشدار میدهد و بر حذر میدارد:

Share