رسانه های الکترونیکی

رسانه های الکترونیکی

4)پیگیری و اجرای دقیق دستورالعمل ها و بخشنامه های دولت درخصوص لزوم رعایت حجاب و برخورد صحیح و سودمند با افراد متخلف به ویژه معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در این باره
5) پرهیز از برخوردهای آمرانه و تحکم آمیز درخصوص رعایت شئون اسلامی و تکالیف دینی و طرح و تبلیغ جذابیت ها و زیبایی های اسلام با تأمل بیشتر بر آثار مفید و سازنده ی رعایت حجاب و پوشش اسلامی.
6)استفاده از ابزار و شیوه های نوین تبلیغ (فیلم، تئاتر، انیمیشن و …) در جهت معرفی و ارایه ی آثار و برکات تکیه عملی بر دستورهای دینی (از جمله عفاف و حجاب اسلامی) در زندگی اجتماعی.
7) بهره گیری از معلمان متدین، لایق و با تجربه ای که به پوشش اسلامی التزام عملی دارند
8) حذف مطالب وتصاویر تحقیر آمیز علیه زنان و دختران(از کتاب های درسی) و طرح و تبیین جایگاه حقیقی آنان در اسلام.
9) ساخت و ساز مدارس و مراکز آموزشی ویژه ی دختران به گونه ای که رعایت حجاب اسلامی و شئونات دینی و اخلاقی در مدارس سهل و آسان باشد.
گفتار سوم: دانشگاهها و مقابله با بد حجابی
1) ایجاد ارتباط پویا و پایدار بین حوزه های علمیه و دانشگاه ها و استفاده ی بهینه از استادان و اندیشه ورزان حوزوی در آشنایی هر چه پیش تر دانشگاهیان با معارف و موازین دینی و ضرورت التزام عملی به شئونات شرعی از جمله رعایت حجاب و پوشش اسلامی .
2) ترجیح رشد کیفی دانشگاه و پرهیز از گسترش کمی آن ها بدون توجه به استانداردها و ساختارهای کیفی و مطلوب، برای تقویت بنیه ی علمی و دینی و در نتیجه رشد و بالندگی نسل جوان.
3)تأسیس و تقویت نهادهای جوشیده از متن دانشجویان در جهت بهره گیری از توانمندی های دانشجویان برای مقابله با پدیده ی بدحجابی و خودآرایی و روابط نامناسب افراد با جنس مخالف.
4)حمایت مادی و معنوی از آثار و تألیفات مهم و مفیدی که در حوزه ی مسایل ارزشی به ویژه حفظ شئونات شرعی نگاشته شده است.
5) تأسیس و تقویت نشریات دانشجویی با تأکید بر طرح و ترویج ارزش های دینی و التزام به حجاب و پوشش اسلامی با استفاده از قلم و هنر جذّاب.
مبحث دوم: سایر طرق پیشگیری
شناخت ریشه ها و راهکارهای مقابله با ناهنجاری های اجتماعی از جمله بدحجابی و روابط ناسالم بین زنان و مردان، بدون بازکاوی سایر پدیده های مرتبط نمی تواند نتیجه ای دقیق و علمی داشته باشد. چرا که مقولات اجتماعی پیوندوثیق و معناداری را با پدیده های فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی داشته و رابطه ای علت و معلولی بین آن ها حاکم است .
بنابراین همان طور که در بحث بازشناسی ریشه ها و عوامل به وجود آوردنده ی بدحجابی (به عنوان یکی از ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی) عناصر و پدیده های مرتبط مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت، در این بخش از مطالب نیز نحوه ی دخالت سایر پدیده های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی وحقوقی در تعیین و ترسیم راه های برون رفت از معضل مذکور را مورد تأکید و توجه قرار می دهیم.
بدون تردید، بعد از شناخت علل و مجاری عمده ی رشد و توسعه ی فساد و بدحجابی، از تجزیه و تحلیل تفصیلی در این بخش از مطالب بی نیاز خواهیم بود ، لذا در این جا به طور مختصر به ارایه ی فهرستی از ابزار و روش های درمان معضل یاد شده می پردازیم:
1. تدوین راهبرد
تدوین سیاست ها و راهبردهای کلان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اولین و بنیادی ترین اقدام لازم در جهت مقابله با ناهنجاری های اجتماعی و از جمله بدحجابی و روابط ناسالم زنان و مردان در جامعه به شمار می آید. چرا که ایجاد انسجام، ثبات، هماهنگی بین نهادهای اجرایی، قانونگذاری، قضایی، علمی و آموزشی و ایجاد شفافیت و سرعت و دقت( در فرآیند) برخورد با معضلات اجتماعی بدون تدوین و ارایه ی برنامه ای نظام مند و برآمده از قانون اساسی امری ناممکن خواهد بود.
قانون اساسی به عنوان رساله ی عملیه ی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مبنایی ترین منبع قابل اتکا و محوری ترین معیار برای تدوین و تنظیم راهبرد کلان در حوزه های مختلف می باشد، که نباید به بهانه های مختلف نظیر دین فربه تر از قانون است و یا سخن و کلام پیامبر برتر از مصوبات و نظرات خبرگان قانون اساسی است و یا به بهانه های مدرنیزه کردن کشور و رونق اقتصادی و توسعه یافتگی و … به حاشیه رانده شود.
2. ترسیم و تعیین مقام و منزلت واقعی زنان
تحقیر و تحمیق زنان در طول تاریخ و تبعیض جنسیتی علیه آنان باعث گردیده بسیاری از زنان که توان مقاومت در برابر ظلم مضاعف را نداشته اند، خود را در مقایسه با مردان موجودی فرو دست و درجه دوم تلقی نموده و بعضاً در بستر اختلالات روحی، روانی و ناهنجاری های رفتاری و از همه دردناک تر درگرداب عقده ی حقارت دست و پا بزنند.
خودنمایی، خودآرایی، به نمایش گذاردن زیبایی های تن، آرایش های غلیظ و مضحک و بی حجابی تنها بخشی از آثار و عوارض شوم احساس خود کم بینی و عقده ی حقارت است که در بین گروهی از دختران و زنان جوان شایع گردید لذا برای مقابله با معضل خودآرایی و بدحجابی نباید از ریشه کن نمودن عوامل زمینه ساز عقده ی حقارت بانوان غفلت نمود..
ترسیم و تثبیت مقام و منزلت واقعی زنان و نقش سازنده و حیاتی آنان در خیزش ها، نهضت ها و حرکت های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علمی و هنری و معرفی و ارایه ی الگوهای عینی با کرامت از بین زنان قهرمان در حوزه های مختلف ملی، مذهبی نقش بسیار مهمی در خشکاندن ریشه های فساد، بدحجابی و ناهنجاری های اجتماعی ناشی از تحقیر و تحمیق زنان داشته و دارد.
به همین دلیل در فرهنگ دینی و قرآنی قدر وقیمت زنان ( به دلیل ظلم های تاریخی فراوانی که به آنان روا داشته شده) مورد تاکید و توجه خاص بوده و سفارش های زیادی در خصوص پاسداری از منزلت، کرامت، عفت و پاکدامنی و از بین بردن عوامل تبعیض و تحقیر علیه آنان به عمل آمده است.
3) استفاده از رسانه های الکترونیکی ،بویژه تلویزیون ، اینترنت ،ماهواره را در محیط خانه ضابطه مند کنید. بسیاری از آلود گی های رفتاری واخلاقی از جمله نمایش وآرایش وبد حجابی وروابط نا مشروع ، محصول تبلیغات وتلقینات این گونه ابزار وادوات تبلیغی ورسانه ای می باشد .لذا پدران ومادران مسئول وآگاه همانطور که از تهیه ی اطعمه واشربه مسموم وآلوده برای فرزندانشان خود داری می کنند، می باید از اشاعه سموم رسانه ای درفضای خانواده نیز بشدت پیشگیری نمایند.
5).مشارکت هدفمند زنان در جامعه

Share