رسانه های ارتباط جمعی

رسانه های ارتباط جمعی

از این رو می توان به این نکته اذعان کرد که چیزی که اهمیت خاص در دوره معاصر یافته است توجه افراد به ساختن هویت شخصی است . اگر در گذشته ویژگی های انتسابی افراد جایگاه آن را در جامعه مشخص می ساخت و در جوامع مدرن اولیه موقعیت طبقاتی فرد یعنی جایگاهی که وی در نظام تولید داشت تعیین کننده هویت اجتماعی بود امروز در دورانی که به مدرنیته متاخر معروف است در اثر چرخش فرهنگی از تولید به مصرف ،الگو های مصرف یا به عبارتی سبک زندگی فرد معیار تشخیص هویت اوست از این رو می توان گفت هویت اجتماعی فرد محتوای شخصی به خود گرفته است . تلاش امروزه افراد برای ساختن یک هویت شخصی نشانگر رشد تمایلات فردگرایانه در آن هاست . افراد امروز تلاش می کنند با رهانیدن خود از تعینات ساختاری خود معمار سرنوشت خود باشند حتی اگر مجبور باشند در این راه با ریسک و مخاطرات زیادی دست و پنجه نرم کنند ، یا حتی مدام ساخته های خود را خراب کنند و از نو بسازند . گسترش رسانه های ارتباط جمعی مثل ماهواره و اینترنت با شکستن مرزهای فرهنگی جوامع و مواجه ساختن افراد در جوامع در حال توسعه با سبک ها و ارزش های گوناگون ملل فرهنگی دیگر، به نوعی باعث رها شدگی فرهنگی افراد در این جوامع شده است از این رو افراد امروزه برای انتخاب های گوناگون زندگی تنها ارزش ها ی فرهنگی خود را ملاک انتخاب قرار نمی دهند بلکه با توجه به آشنایی که از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی دیگر به دست آوردند به بازاندیشی در سنت ها ارزش ها و هنجارهای جامعه بومی خود پرداخته و سعی می کنند انتخابی داشته باشند که محدودیت های کمتری را برای آن ها رقم زند و به خاطر میدان دادن به سلیقه شخصی در انتخاب های مختلف در زندگی خود رنگ فردیت را در زندگی خود پررنگ می کنند .
شهر یزد در زمره یکی از توسعه یافته ترین مناطق کشور است و از نظر بسیاری از شاخص های متعارف اقتصادی و اجتماعی نظیر تحصیلات ، شهر نشینی و اشتغال بالاتر از متوسط کشوری قرار دارد . جمعیت یزد نسبتا همگون است و تنوعات قومی و مذهبی و زبانی چشمگیر در آن وجود ندارد . علاوه بر این ها شهر یزد ، فرهنگ مذهبی و بسیاری از عناصر سنتی را تا به امروز همچنان حفظ کرده و بدین ترتیب پارادوکس سنت و مدرنیته را در خود منسجم نموده است (افشانی و دیگران 1388 ) از این رو بررسی رشد فردیت می تواند سهم بسزایی در شناخت بهتر تحولات فرهنگی آن داشته باشد .
سوالات پژوهشی
چه عواملی منجر به رشد فردیت در افراد می شود؟
فردیت چه ویژگی هایی دارد ؟
پیامد های رشد فردیت در افراد چیست ؟
راهبرد های افراد برای عملی کردن خواسته ها وتصمیمات خود چیست ؟
1-3ضرورت و اهمیت
استفاده گسترده افراد از رسانه های جمعی در این شهر سنتی – مذهبی در سالهای اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده است به طوری که نتایج تحقیقی با موضوع نگرش افراد متاهل و مطلقه به نقش برنامه های ماهواره ای فارسی زبان در انسجام خانواده در شهر یزد نشان می دهد استفاده از ماهواره در سال های اخیر در استان یزد گسترش یافته است تحقیقات صورت گرفته گویای آن است که به رغم تابو بودن استفاده از ماهواره در کشور ایران ، در سال 1390 بیش از نیمی از مردم شهریزد اعلام نموده اند که از برنامه های ماهواره ای استفاده می نمایند . از جمله تاثیرات سوء استفاده از رسانه های ماهواره ای در پژوهشی دیگری به نام تمایلات مصرفی. زنان در شهر یزد(افشانی 1390 ) نشان داد که استفاده از رسانه مهم ترین متغیر اثر گذار بر تمایلات مصرفی است. علاوه بر این امر ، طلاق از دیگر موضوعات فرهنگی است که مورد توجه محققان قرار گرفته تحقیقی که در زمینه نگرش نسبت به طلاق در شهر یزد در سال 1389 انجام گرفته (افشانی 1391 ) نشان داد با وجود آن که استان یزد همواره درزمره استان هایی بوده است که نهاد خانواده در آن از ثبات و استحکام بالایی برخوردار بوده و از نظر مقایسه ای یکی از پایین ترین میزان های طلاق را در بین استان های کشور داشته است. با این حال، بر اساس آمارها و شواهد موجو د،در سالیان اخیر نرخ طلاق در یزد روند رو به رشدی را پیموده است. این افزایش، به ویژه در چند سال گذشته درمقایسه با چند دهه اخیر بی سابقه و نگران کننده بوده است. به طوری که برمبنای اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور،میانگین شاخص نسبت طلاق به ازدواج در استان یزد، در فاصله سال های1347-86 معادل 2/3 درصد بوده این مدت هیچ گاه از 5/4)درصد فراتر نرفته( است، اما در سال 1387 ، نسبت طلاق ها به ازای هر صد ازدواج، به رقم 4/6 و در یازده ماهه نخست سال 1388 به 1/8 درصد افزایش یافته است . .نسل جدید به دلیل تحصیلات بالا، اشتغال بیرون از خانه، درآمد مستقل از درآمد شوهر، استفاده زیاد از وسایل ارتباط جمعی و آگاه شدن زنان نسبت به حقوق خود، زشت نبودن طلاق در نظر آنان و پایبند نبودن به ارزش های سنتی که طلاق را امری ناپسند می داند، آنها را به این سمت سوق داده است که تحت هر شرایطی حتی با وجود فرزند هم حاضر نشوند با شوهر ناسازگار خود زندگی کنند. در حالی که نسل قدیم به دلیل پایبندی به ارزش های سنتی و زشت بودن طلاق از نظر آنان، معتقدند که زندگی تحت هر شرایطی بخصوص با وجود فرزند باید حفظ شود.. تغییر در روابط خانوادگی هم از دیگر تحولات فرهنگی در شهر یزد در سالهای اخیر بوده(فرهمند ،1393) درمجموع چنین به نظر می رسد که در جریان مدر ن شدن جامعه و اشاعه فرهنگ مدرن، خانواده متحمل تغییرات نگرشی و ارزشی در روابط و نقش ها است که یکی از بارزترین مظاهر آن کمرنگ شدن و سستی روابط میان اعضای خانواده و کاهش حمایت خویشاوندی است به طور کلی می توان بیان کرد که با ورود عناصر نوگرایی تغییراتی در شرایط ساختاری جوامع ایجاد می شود که یکی از این تغییرات ساختاری و نهادی دگرگونی در نهاد خانواده و کارکردهای آن است.داد ه های این پژوهش همچنین مؤید این امر است که به موازات افزایش میزان مؤلفه های نوگرایی در میان یزد ی ها، میزان حمایت خویشاوندی تضعیف می شود با توجه به نتیجه تحقیق حاضر جهتگیری ذهنی و کنشی سرپرست خانوارهای یزدی تلفیقی از جمع گرایی و فردگرایی است. باید گفت که در میان یزد ی ها سنت ها نه تنها از بین نرفته اند، بلکه حضور فعا ل تری در کنار مدرنیته دارند. عرصه عمومی یزد محل حضور سنت و مدرنیته به طور همزمان است. در این جامعه سنت هنوز از بین نرفته و مدرنیته هم هنوز فراگیر نشده است.
از آن جا که رشد طلاق ، کاهش حمایت خویشاوندی ، استفاده گسترده از ماهواره و افزایش تمایلات مصرفی زنان می تواند زمینه های مناسبی را برای رشد فردیت در افراد فراهم کند از این روضروری به نظر می رسد رشد فردیت و چگونگی آن در زنان جامعه یزد مورد توجه و بررسی قرار گیرد .
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف کلی
هدف اصلی این تحقیق: بررسی جامعه شناختی فردی شدن در میان زنان شهر یزد است .
1-4-2 اهداف جزیی
1- شناسایی عوامل رشد فردیت در زنان
2- شناسایی ویژگی های رشد فردیت در افراد
3- شناسایی پیامد های رشد فردیت در افراد
4- شناسایی راهبرد های زنان برای عملی کردن خواسته ها و تصمیمات خود
فصل 2
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

Share