رتبه بندی اعتباری

رتبه بندی اعتباری

چنگ و همکارانش در سال 2007 در تحقیقی با عنوان « رویکرد چند گزینه ای به رتبه بندی اعتباری با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها: ارزیابی وام گیرندگان با در نظر گرفتن پروژه های مالی خصوصی » یک رویکرد چند گزینه ای را به رتبه بندی اعتباری با تحلیل پوششی داده ها به منظور ارزیابی وام گیرندگان برای پروژه های مالی خصوصی، پیشنهاد داده اند. در این پژوهش تکنیک های مختلف رتبهبندی اعتباری مانند تجزیه وتحلیل ممیزی،درخت تصمیم، شبکه های عصبیو…مقایسه شده اند.
طبقه بندی شاخص های مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: تکنیک های مهندسی مالی،‌منابع مالی، ساختار سرمایه و بازدهی سرمایه گذاری ، توانایی مدیرت ریسک. چنگ و همکارانش دریافتند که با استفاده از روش تحلیل پوشی داده ها بانک ها می توانند ارزیابی اعتباری صحیح وسریعی داشته باشند با تصویب سریع وام ، وام گیرندگان می توانند این مقادیر مالی را در پروژه های مالی خصوصی به کار گیرند(چنگ و همکاران، 2007، 1755).
فانسو و همکاران(2012)، درتحقیقی با عنوان”ریسک اعتبار مالی وعملکرد بانک های تجارتی در نیجریه”و به کمک روش مدل پانلی، به بررسی رابطه بین ریسک اعتبار مالی و عملکرد بانک های تجارتی در نیجریه پرداختند. تحقیق آنها شامل بررسی تجربی درباره ی تأثیر کمی ضرروزیان مالی روی عملکرد بانک های تجارتی درنیجریه در مدت 11سال (2010-2000) انجام شده است. درتحقیق آنها، پنج شرکت بانکداری تجارتی درمقطع زمانی یازده سال انتخاب شده اند.نظریه ی سود سنتی برای تنظیم سوددهی،اندازه گیری شده با بازده دارایی(ROA) به عنوان یک تابعی ازنسبت وام غیر اجرایی به وام و پیش پرداخت(NPL/LA) نسبت کل وام و پیش پرداخت ها به کل سپرده(LA/TD) و نسبت تعهد ضرروام به وام های طبقه بندی شده به عنوان مقیاس های ریسک اعتبار مالی به کار رفته است.تحلیل مدل پانلی برای ارزیابی تعیین
کننده های تابع سوددهی به کاررفته است. نتایج تحقیق آنها نشان داده است که، تأثیر ریسک اعتبار مالی روی عملکرد بانک که بابازده دارایی بانک ها محاسبه شده است، یک نامتغیر مقطع زمانی است. این تأثیر در میان بانک های نیجریه یکسان است،اگرچه تأثیری که روی بانک های خصوصی دارد به وسیله این روش تحلیل به کاربرده شده در این تحقیق به دست نمی آید. افزایش 100درصدی وام غیر اجرایی تا حدود6.2 درصد سوددهی را کاهش می دهد. یک افزایش 100درصدی درتعهد ضرروام نیز سوددهی را تا تقریباً 65/0 درصد کاهش می دهد، در حالی که یک افزایش100 درصدی در کل وام و پیش پرداخت سوددهی را تا تقریباً 9.6درصد افزایش می دهد. طبق یافته های ما، توصیه می شود که بانک ها در نیجریه باید توانایی هایشان را در تحلیل اعتباری و اعطای وام افزایش دهند درحالی که سازمان نظارت باید توجه بیشتری به پذیرش بانک ها نسبت به پیش پرداخت بانک ها ودیگر قرارداد مؤسسه های مالی(1999)،و رهنمودهای محتاطانه داشته باشند(فانسوو همکاران،2012،38-31).
3-2-2-2- استخراج مدل مفهومی تحقیق:
مدل مفهومی تحقیق از ادبیات تحقیق به صورت ذیل بدست آمده است.
1-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است)
مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان
2- ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است)
متغیرهای مستقل تحقیق متغیروابسته تحقیق

نمودار شماره 3-1: چارچوب نظری تحقیق (شکل مفهومی تحقیق برگرفته از ادبیات تحقیق)

Share