راه های ارتباطی

تصویر شماره 2-3 : شهر اصفهان و میدان نقش جهان
منبع : درگاه الکترونیکی شهرداری شهر اصفهان
تحول استخوانبندی شهر:
در جدول زیر تحول استخوانبندی شهر در دوره های تاریخی نمایش داده شده است :
( جدول شماره 2- 3 ) ویژگی های استخوانبندی شهر اصفهان در دوره های تاریخی
معیارها / دوره تاریخی
دوره اوایل اسلام
سلجوقی
صفویه
پهلوی تا معاصر
ویژگیهای کالبدی
– در این دوره حضور عناصر طبیعی در استخوانبندی اصلی شهر چون دوره پیش دیده نمیشود.
– در مورد عناصر مصنوع که در شکلگیری استخوانبندی شهر موثر بوده اند، (غیر از راه های ارتباطی اصلی که در میدان کهنه همدیگر را قطع میکنند) میتوان از عناصری چون مسجد جمعه، بناهای حکومتی و بازار که حول میدان کهنه متمرکز شده اند نام برد.
– عناصر طبیعی همچون گذشته در استخوانبندی اصلی شهر نقشی نداشته اما تغییر جهتگیری توسعه استخوانبندی شهر در اثر جاذبه رودخانه و اراضی حاصلخیز پیرامون آن، علاوه بر کشش ناشی از محور اصلی ناحیه است.
– عناصر مصنوع استخوانبندی شهر در این دوره، شامل عناصر شهری دوره قبل، بوده است که عمدتا پیرامون میدان کهنه قرار گرفته اند
– عناصر طبیعی : با گسترش شهر در این دوره به سوی جنوب، زاینده رود جزیی از استخوانبندی اصلی شهر شده و به عنوان یک محور شرقی – غربی قوی، در استخوانبندی اصلی شهر مطرح میشود.
عناصر مصنوع : در این دوران پادشاهان اولیه این سلسله با احداث عناصر شهری در پیرامون میدان کهنه به بازسازی و توسعه مرکز شهری قدیم اقدام نمودند.
– با توسعه شهر اصفهان از دوران پهلوی تا کنون، با گسترش شهر در حاشیه زاینده رود، این عنصر طبیعی جایگاه ویژهای در استخوانبندی شهر به خود اختصاص میدهد.
– احداث شبکه جدید راهها، منجر به تضعیف و تفکیک بخشهایی از عناصر استخوانبندی قدیمی شهر میشود (تغییر کالبدی میدان کهنه به علت ساخته شدن سطح میدان)، اما در محدوده چهارباغ و زاینده رود باعث تقویت نقش عناصر قدیمی شده است.
موقعیت استخوانبندی
– عناصر اصلی شهر بر روی محور اصلی یا ستون فقرات شهر (محور شمالی – جنوبی) قرار گرفتهاند. این محور از وسط شهر میگذرد، لذا استخوانبندی اصلی در مرکز ثقل شهر واقع است.
– حوالی محور اصلی مناطق مسکونی میباشد. موقعیت این هسته مرکزی از استخوانبندی اصلی شهر در محل تلاقی دو راه اصلی شهر میباشد.
– به علت توسعه همهجانبه شهر، موقعیت مرکزی استخوانبندی باقی میماند، امّا جهت توسعه بازار به سمت جنوب شرقی و بر روی محور اصلی شهر بوده است، لذا تداوم استخوانبندی شهر تا دروازه شهر صورت میگیرد که امکان توسعه مناسبی را برای آن در آینده فراهم میکند. پیرامون استخوانبندی اصلی شهر را محلات مسکونی احاطه کردهاند.
– استخوانبندی در دوره قدیم رشدی به سوی جنوب غربی داشته و قبل از رسیدن به دروازه جنوبی، بخشی از راسته بازار دارای خلاء عملکردی از فضاهای تجاری بوده که در این مکان مجموعه جدید پایهگذاری می شود.
– جهت کلی رشد استخوانبندی منطبق با جهت رشد شهر شده ، لذا با احداث مجموعه نقش جهان، موقعیت مرکزی استخوانبندی حفظ میشود.
– استخوانبندی اصلی، همگام با توسعه شهر به سمت جنوب و به ویژه با تقویت محور چهار باغ و زاینده رود، کماکان توانسته است موقعیت مرکزی خود را در شهر حفظ کند

                                                    .