راهکارهای کاربردی

در این راستا باید گفت سیاست حفاظت از طبیعت اتحادیه اروپا بر مبنای دو بخش مهم و بنیادین مقررات قرار دارد که عبارتند از: دستورالعمل پرندگان 1979 و دستور العمل زیستگاه ها 1992. باید اذعان داشت که سایت های مهم تالابی کشورها در اروپا، بر مبنای چارچوب حقوقی دو سطح ملی و منطقه ای اتحادیه اروپا تحت حفاظت و حمایت قرار دارند. در این میان تعهدات موجود در کنوانسیون رامسر به عنوان چارچوب بین المللی، از طریق دستورالعمل پرندگان و دستورالعمل زیستگاه های اتحادیه اروپا به نظام حقوقی جامعه اروپا وارد گردیده است.
تمامی سایت های تالابی موجود در اروپا از اقدامات حفاظتی زیست محیطی در چارچوب دستورالعمل های مذکور دارای نفع بوده و بهره مند می شوند، که از جمله شامل برنامه الزام آور مدیریتی و مقررات جبران خسارت زیستگاهی می باشد. (flectcher,2011,957)
دستورالعمل زیستگاه ها و دستورالعمل پرندگان چارچوب اصلی حقوقی به منظور حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی در اتحادیه اروپا و همچنین اعمال و اجرای سایر تعهدات بین المللی ناظر برحمایت از زیستگاه ها و حیات وحش به شمار می رود. دستورالعمل پرندگان در ماده 1 و 2 خود اهداف کلی خود را تبیین نموده است. بند 1 ماده 1 اذعان می دارد دستورالعمل در ارتباط با حفاظت از تمامی گونه های پرندگان در نواحی اروپایی دولت های عضو می باشد.
دستورالعمل حمایت، مدیریت و کنترل بر این گونه ها را در بردارد و مقرراتی را به منظور بهره برداری از آن ها مقرر می دارد. بند 2 ماده 2 اظهار می دارد که این دستورالعمل نسبت به پرندگان، تخم هایشان، آشیانه و زیستگاه آن ها اعمال خواهد گردید. ماده 2 دستورالعمل دولت های عضو را ملزم می دارد که اقدامات لازم را به منظور حفظ جمعیت گونه های مذکور در ماده 1 را با لحاظ اقتضائات اکوسیستمی، زیستی و فرهنگی اتخاذ نمایند.
دستورالعمل زیستگاه ها در ماده 2 خود بیان می دارد که هدف این سند را باید در حفظ تنوع زیستی از طریق حفاظت از زیستگاه های طبیعی ، جانوران و گیاهان نواحی اروپایی دولت های عضو دانست. بند 2 ماده 2 دستورالعمل مذکور، مقرر می دارد که اقدامات حفاظتی و بازسازی صورت گرفته بر اساس این دستورالعمل باید اقتضائات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
و مختصات منطقه ای و بومی را مورد لحاظ قرار دهد. به منظور دستیابی به اهداف گفته شده، هر دو دستورالعمل، اقداماتی را تعیین نموده است. اول حفاظت از سایت های دارای اهمیت و دوم آذوقه و خوراک برای حفاظت از گونه هایی که در سایت های نواحی اروپایی دولت های عضو قرار دارند.
پاراگراف 3 ماده 3 دستورالعمل زیستگاه ها اشاره می دارد: «در مواردی که لازم و ضروری باشد، دولتهای عضو بایستی تلاش و توان خود را به منظور بهبود انسجام اکوسیستمی مناطق اروپایی (طبیعت 2000) از طریق حفاظت در مواردی بهبود ویژگی های چشم اندازهای طبیعی که اهمیت ویژه ای برای حیات وحش و گیاهان دارد اتخاذ نمایند».
علاوه بر این، بند 4 ماده 6 تصریح می دارد، در صورتی که طرح و پروژه ای تاثیرات منفی بر روی سایت داشته باشد، دولت های عضو باید تمامی اقدامات جبرانی که انسجام اکوسیستمی مناطق ویژه حفاظتی اروپایی (طبیعت 2000) تامین نماید، اتخاذ کنند.
لازم به ذکر است که اجرای اعمال حفاظتی و بازسازی بر اساس دستورالعمل های زیستگاه ها و پرندگان به دلیل کمبود اطلاعات دقیق راجع به شرایط اکوسیستمی بسیاری از گونه ها و زیستگاه ها دچار مشکل و ضعف می باشند. در این راستا ماده 18 دستورالعمل زیستگاه ها، دولت های عضو را ملزم می دارد که بایستی توجه ویژه ای را به فعالیت های علمی و تحقیقاتی مشترک و مبادله اطلاعات به منظور اجرای مفاد 4 و 10 مبذول دارند. (kettunen,2007,7)
یکی از نقاط قوت دستورالعمل پرندگان پرندگان این است که نسبت به تمامی گونه های پرندگان در اروپا قابلیت اجرا دارد و این که گام ابتدایی و اولیه برای اقدامات حفاظتی در سیاست گذاری اتحادیه اروپا به شمار می رود. همچنین، این دستورالعمل راه حل های فرامرزی را به منظور حفاظت از گونه های مهاجر مقرر می نماید و با معضلات شکار و تجارت گونه ها مقابله می نماید.
در مقایسه با دستورالعمل پرندگان، دستورالعمل زیستگاه ها یک ابزار حقوقی مدرن به شمار می رود. این دستورالعمل، اصول اولیه دستورالعمل پرندگان، اقدامات حفاظتی از سایت ها و گونه ها را تقویت نموده و می نماید.
ماده 8 دستورالعمل مذکور، امکان طرح های مدیریتی مشترک را مطرح می نماید، که در این راستا می تواند در ایجاد مشاغل برای مردمان بومی دارای تاثیر بوده و باعث می گردد که از اقدامات حفاظتی نیز منتفع گردند.
یکی دیگر از نقاط قوت دستورالعمل فوق این است که سایت های شبکه مناطق حفاظتی اتحادیه اروپا (طبیعت 2000) را مورد حفاظت قرار می دهد، حتی اگر تهدیدات موجود علیه سایت ها در خارج از مرزهای مناطق حفاظتی ایجاد شده باشند. در صورتی که یکی از سایت های طبیعت 2000 دچار آسیب و خسارت گردند، تعهد به جبران خسارت وجود دارد.
علاوه بر این، دستورالعمل پرندگان اهمیت ارزیابی آثار زیست محیطی (EIA) را تقویت می نماید. یکی دیگر از نقاط قوت دستورالعمل این است که بازه زمانی دقیق و صریحی را پیش بینی می نماید. درواقع با وجود حفاظت کامل از سایت ها، صرفا شش سال بعد از وارد شدن سایت در فهرست سایت های اروپا، حفاظت را تضمین می نماید.
باید اشاره داشت که اجرای دستورالعمل های زیستگاه ها و پرندگان در بسیاری از دولت های عضو چالش برانگیز بوده و به طور جدی در مناطق خاصی با ضعف و تاخیر توام بوده است. این امر باعث گردید که کمیسیون اروپایی از سال 1999 این هشدار و اخطار را دهد که در صورت اجرای نادرست دستورالعمل زیستگاه ها و پرندگان، منابع مالی و منطقه ای در نظر گرفته شده رااز دولت های عضو دریغ خواهد کرد. در این راستا ارزیابی آثار زیست محیطی، از جمله راهکارهای کاربردی برای حفاظت از سایت های تعیین شده در برابر اقدامات زیانبار و بررسی کیفیت اجرای سیاست ها و اقدامات مدیریتی بر اساس دستورالعمل های مذکور است.1
سایر اسناد و دستورالعمل های حقوقی مرتبط، در سطح قلمرو جغرافیایی اروپا

                                                    .