راهنمایی

راهنمایی

بـــه خـــورشید و مـــــاه و به استا و زند که دل را نـــــــرانی بـــــــه راه گــــــــزند
(همان:749،ب1344-1341).
رستم نیز زمانی که پی میبرد پند و اندرزهایش در اسفندیار کارگر نیست؛ با راهنماییهای زال و سیمرغ- پیرهای رستم- چشم اسفندیار را هدف قرار میدهد تا بدین وسیله چشم خرد او را بینا گرداند. و در پایان پیر خرد-رستم- که برآیند سخنان خود را ناکار ساز میبیند؛ بر پیکر نیمه جان اسفندیار میگرید:
چـــــو اسفـــندیار ایــن سخـــن یاد کرد بپیچـــــید و بگــــــــریست رستــم به درد
(همان:751،ب1441).
کهنالگوی پیر خرد به معنی اندیشه، شناخت، درستاندیشی و روشن‌بینی است و کارکرد آن یاریگری و خیرخواهی دیگران است. او طبعی دوگانه و متضاد دارد و قادر است در جهت خیر و شر، هر دو، کار کند.(مورنو،74:1376). رستم تا زمانی که امیدوار به پذیرش پند از سوی اسفندیار است؛ در جهت خیر او را اندرز میدهد اما زمانی تلاش خود را بینتیجه میبیند؛ راهی- استفاده از تیر گز- را انتخاب میکند که خود نیز از آن خشنود نیست.
رستم با جسد اسفندیار نیز با احترام برخورد میکند:
چـــل اشتـــر بیاورد رستـــم گــــــــزین ز بــــالا فروهـــــشته دیبـــای چیــــــــن
دو اشــــــتر بـــدی زیـــر تابـــوت شـاه چــــپ و راســـت پیـــــش و پس اندر سپاه
(فردوسی،754:1389،،ب1534-1533).
اسفندیار فرزند خود- بهمن- را، به رستم میسپارد تا او را در زابلستان بپروراند؛ و مردی شایستهی فرمان راندن بر ایران از او بسازد. این رفتار اسفندیار آشکارا  نشان میدهد که او به راستی کینهای از رستم در دل نداشته است. پیر وظیفهی خود را در قبال بهمن، به نحو شایستهای انجام میدهد:
همــــی بـــــود بهمــــن بـــه زابلسـتان به نخـــــچیر گــــــر بــــــا می و گلستان
ســــــواری و مـــی خـــوردن و بارگـــاه بیامــــوخت رستـــــم بــــدان پـــور شــاه
بـــه هـــر چیـــز پیـــش از پسر داشتش شــــــب و روز خــــنـــدان به بـــر داشتش
چـــو گفـــتار و کــــردار پیــــوسته شد در کـــین به گـــــشتاسپ بـــــــر بسته شد
(همان:756،ب1616-1613).
رستم در نامهای به گشتاسپ بیگناهی خود را نسبت به مرگ اسفندیار با گواه آوردن خداوند و پشوتن، ابراز میدارد:
یکـــی نامـــه بنوشـــت رستـــــم به درد همـــه کـــــار فــــرزند او یـــــاد کــــرد
(همان،ب1617).
و:
دگــر گفـــت یــــزدان گـــــوای مـنست پشـــوتن بدیـــن رهــــنــــمای مــــنست

Share